Förordning (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

SFS nr
2002:1042
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1135
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:739

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om årliga avgifter
som skall betalas för Finansinspektionens verksamhet.
Avgifterna skall finansiera den verksamhet som drivs av
inspektionen med undantag för sådan verksamhet som finansieras
med stöd av förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av
ärenden hos Finansinspektionen eller avgiftsförordningen
(1992:191) samt sådan verksamhet som fullgörs enligt
förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
Förordning (2006:966).

2 § Avgifterna enligt denna förordning skall uppgå till ett
belopp som motsvarar Finansinspektionens årliga kostnader för
den verksamhet som enligt 1 § skall finansieras med avgifterna.

Avgifterna enligt denna förordning skall redovisas mot
inkomsttitel på det sätt som bestäms i regleringsbrev för
Finansinspektionen. Förordning (2004:94).

3 § Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

– 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse
m.m.,

– 73 § lagen (1972:262) om understödsföreningar,

– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,

– 19 kap. 15 § försäkringsrörelselagen (1982:713),

– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument,

– 15 § lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank,

– 7 kap. 14 § den upphävda lagen (1994:2004) om kapitaltäckning
och stora exponeringar för kreditinstitut och
värdepappersbolag,

– 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet,

– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares
och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om
Premiepensionsmyndigheten,

– 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella
instrument,

– 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-
fonder),

– 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa
innehav av finansiella instrument,

– 6 kap. 19 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska
pengar,

– 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda
obligationer,

– 10 kap. 1 § andra stycket lagen (2004:46) om
investeringsfonder,

– 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse,

– 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

– 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid
handel med finansiella instrument,

– 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,

– 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden
på aktiemarknaden,

– 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild
tillsyn över finansiella konglomerat,

– 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om
kapitaltäckning och stora exponeringar, och

– 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden. Förordning (2007:739).

Beräkning och uttag av avgifter

4 § Avgifterna från de företagsgrupper och myndigheter som
anges i 5-9 §§ skall ge inspektionen full kostnadstäckning för
gruppen respektive myndigheten i fråga, om inte något annat
anges i denna förordning. Med full kostnadstäckning avses att
varje företagsgrupp och myndighet skall svara för både direkta
kostnader och den andel av indirekta kostnader som går att
hänföra till gruppen respektive myndigheten.

5 § Varje företagsgrupp som anges nedan ska påföras ett
sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels den tid som
Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på
gruppen, dels inspektionens timkostnad, om inte något annat
anges i denna paragraf.

Inspektionen ska fastställa procentsatser för de intervall som
anges i tredje stycket 1-8 så att full kostnadstäckning uppnås
för varje företagsgrupp. Dessa procentsatser får högst uppgå
till de belopp som anges för intervallen.

När Finansinspektionen har beräknat det samlade avgiftsbeloppet
för respektive företagsgrupp, ska det fördelas på de företag
som ingår i gruppen. Varje företag i gruppen ska betala en
avgift som är beräknad utifrån företagets balansomslutning för
det närmast föregående räkenskapsåret. Avgiften beräknas genom
att företagets balansomslutning först delas upp i de intervall
som anges i den punkt som enligt nedan är tillämplig på
företaget. Den del som hänförs till respektive intervall
multipliceras därefter med den procentsats som fastställts
enligt andra stycket.

1. Företag med tillstånd att driva bankrörelse enligt lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska högst betala
en avgift enligt följande.

Balansomslutning Procent, högst inom intervallet:

0-1 miljard kr 0,04

1-10 miljarder kr 0,03

10-60 miljarder kr 0,006

60 miljarder kr och däröver 0,0055

Lägsta avgift är 10 000 kr.

2. Företag med tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller
verksamhet enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska
pengar, lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan eller
lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank ska högst
betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning Procent, högst inom intervallet:

0-1 miljard kr 0,015

1-60 miljarder kr 0,001

60-100 miljarder kr 0,0008

100 miljarder kr och däröver 0,0006

Lägsta avgift är 10 000 kr.

Sveriges allmänna hypoteksbank betalar lägsta avgift.

3. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och som är
värdepappersbolag ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning Procent, högst inom intervallet:

0-1 miljard kr 0,2

1-5 miljarder kr 0,05

5 miljarder kr och däröver 0,01

Lägsta avgift är 20 000 kr.

4. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt
försäkringsrörelselagen (1982:713) och som är
livförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning Procent, högst inom intervallet:

0-0,5 miljarder kr 0,1

0,5-1 miljard kr 0,075

1-2 miljarder kr 0,04

2 miljarder kr och däröver 0,01

Lägsta avgift är 20 000 kr.

5. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt
försäkringsrörelselagen (1982:713) och som betecknas som
rikstäckande skadeförsäkringsbolag ska högst betala en avgift
enligt följande.

Balansomslutning Procent, högst inom intervallet:

0-0,5 miljarder kr 0,1

0,5-1 miljard kr 0,075

1-2 miljarder kr 0,04

2 miljarder kr och däröver 0,01

Lägsta avgift är 20 000 kr.

6. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt
försäkringsrörelselagen (1982:713) och som betecknas som lokala
skadeförsäkringsbolag ska högst betala en avgift enligt
följande.

Balansomslutning Procent, högst inom intervallet:

0-0,5 miljarder kr 0,1

0,5-1 miljard kr 0,075

1-2 miljarder kr 0,04

2 miljarder kr och däröver 0,01

Lägsta avgift är 3 000 kr.

7. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen
(1972:262) om understödsföreningar ska högst betala en avgift
enligt följande.

Balansomslutning Procent, högst inom intervallet:

0-0,5 miljarder kr 0,1

0,5-1 miljard kr 0,075

1-2 miljarder kr 0,04

2 miljarder kr och däröver 0,01

Lägsta avgift är 3 000 kr.

Understödsföreningar som medgetts undantag enligt 2 § andra
stycket lagen om understödsföreningar (begränsad tillsyn)
betalar ingen avgift.

8. Företag med tillstånd att driva verksamhet enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller att
driva clearingverksamhet eller att som börs driva reglerad
marknad enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska
högst betala en avgift enligt följande.

Balansomslutning Procent, högst inom intervallet:

0-0,1 miljard kr 0,9

0,1-1 miljard kr 0,45

1-5 miljarder kr 0,11

5 miljarder kr och däröver 0,03

Lägsta avgift är 20 000 kr. Förordning (2007:739).

6 § Företag med tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen
(2004:46) om investeringsfonder (fondbolag) ska påföras ett
sammanlagt avgiftsbelopp som baseras på dels den tid som
Finansinspektionen enligt sin tidsredovisning har lagt ned på
denna företagsgrupp, dels inspektionens timkostnad.

När inspektionen har beräknat det sammanlagda avgiftsbeloppet
för denna företagsgrupp, ska det fördelas på de företag som
ingår i gruppen. Varje företag i gruppen ska betala en avgift
som är beräknad utifrån det sammanlagda värdet vid utgången av
det närmast föregående räkenskapsåret av de fonder som
företaget förvaltar. Avgiften för ett företag får motsvara
högst 0,02 procent av detta värde.

Lägsta avgift är 10 000 kr. Förordning (2007:739).

7 § Premiepensionsmyndigheten och Sjunde AP-fonden skall betala
en avgift som baseras på dels den tid som Finansinspektionen
enligt sin tidsredovisning har lagt ned på respektive
myndighet, dels den timkostnad som inspektionen har bestämt.

Lägsta avgift är 10 000 kr.

8 § Försäkringsförmedlare som är fysisk person och registrerad
enligt 2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen (2005:405) om
försäkringsförmedling ska betala en avgift på 1 000 kr.

Försäkringsförmedlare som är juridisk person och registrerad
enligt 2 kap. 3 eller 4 § eller 5 kap. 2 § lagen om
försäkringsförmedling ska betala en avgift på 1 000 kr för
varje anställd som den 30 juni utövar försäkringsförmedling
eller sådan sidoverksamhet som avses i 2 kap. 5 § första
stycket 15 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden för den
juridiska personens räkning.

Andra stycket gäller inte om den juridiska personen ska betala
avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.
Förordning (2007:739).

8 a § Försäkringsföretag som avses i 2 kap. 4 § lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling skall betala en avgift på
2 000 kr.

Första stycket gäller inte om försäkringsföretaget skall betala
avgift enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.
Förordning (2006:1368).

8 b § Företag registrerade enligt lagen (2004:299) om
inlåningsverksamhet skall betala en avgift på 20 000 kr.
Förordning (2006:162).

8 c § Fysiska och juridiska personer anmälda enligt lagen
(1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet skall betala en avgift på 3 000 kr för fysisk person
och 10 000 kr för juridisk person. Förordning (2006:162).

8 d § Ett institut med tillstånd enligt lagen (2003:1223) om
utgivning av säkerställda obligationer skall betala en avgift
på 25 000 kr. Förordning (2006:162).

8 e § Pensionsstiftelse som avses i 9 a § lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse m.m. skall betala en avgift på
5 000 kr. Förordning (2006:162).

8 f § Emittenter som ska tillämpa bestämmelserna i 16 kap.
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska betala en avgift
på 10 000 kr om deras överlåtbara värdepapper inte är upptagna
till handel på en reglerad marknad i Sverige efter ansökan av
emittenten själv. Förordning (2007:739).

9 § Utländska företag ska betala avgift enligt nedan.

1. Sådan försäkringsgivare från tredjeland som avses i 1 kap.
5 § första stycket 2 lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige och som driver försäkringsrörelse i Sverige genom
generalagent eller filial ska betala 20 000 kr.

2. Sådant företag för elektroniska pengar från ett annat EES-
land, med filial i Sverige, som avses i 6 kap. 8 § lagen
(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar ska betala
10 000 kr.

3. Sådant förvaltningsbolag från ett annat EES-land som avses i
1 kap. 6 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska betala
5 000 kr.

4. Sådant fondföretag från ett annat EES-land som avses i 1
kap. 7 § lagen om investeringsfonder ska betala 5 000 kr.

5. Sådant förvaltningsbolag som avses i 1 kap. 8 § lagen om
investeringsfonder ska betala 10 000 kr.

6. Sådant fondföretag som avses i 1 kap. 9 § lagen om
investeringsfonder ska betala 10 000 kr.

7. Sådant kreditinstitut från ett annat EES-land, med filial i
Sverige, som avses i 4 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse ska betala 10 000 kr.

8. Sådan försäkringsförmedlare från ett annat EES-land, med
filial i Sverige, som avses i 3 kap. 1 § första stycket 1 lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling ska betala 2 000 kr.

9. Sådan försäkringsförmedlare från tredjeland som avses i 3
kap. 2 § lagen om försäkringsförmedling ska betala 5 000 kr.

10. Sådant företag från ett annat EES-land, med filial i
Sverige, som avses i 4 kap. 1 § första stycket 1 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden samt sådant annat företag,
med filial i Sverige, som avses i 4 kap. 4 § samma lag, ska
betala 20 000 kr. Förordning (2007:739).

Gemensamma bestämmelser

10 § Om tillsynen av ett företag eller en myndighet som skall
betala avgift enligt 5-9 §§ har omfattat endast en del av ett
år eller, i fråga om fondbolag, om bolaget förvaltat en fond
endast under en del av ett år, skall avgiften minskas i
motsvarande mån.

Om tillsynen av ett företag omfattar ett helt år men grunden
för avgiftsuttag enligt 5-9 §§ ändrats under året, skall
beräkningen av avgiften baseras på den tid företaget har
tillhört respektive företagsgrupp.

Avgiften enligt första och andra styckena skall, för det
kalenderår då tillsynen börjar eller när företag under året
bytt från en företagsgrupp till en annan, betalas i efterskott
och bestämmas med utgångspunkt i förhållandena vid det årets
utgång.

Avgiften enligt första och andra styckena skall bestämmas med
utgångspunkt i förhållandena under räkenskapsåret närmast före
det kalenderår då tillsynen upphörde eller företaget övergick
från en företagsgrupp till en annan. Förordning (2004:94).

11 § Finansinspektionen skall varje år fastställa avgiftens
storlek och senast den 30 november till varje avgiftspliktig
skicka en faktura på det belopp som skall betalas samt ange den
tid inom vilken betalning skall ske.

Avgiften skall betalas genom insättning på Finansinspektionens
plus- eller bankgirokonto.

Dröjsmålsränta tas ut på avgifter som inte betalas i rätt tid,
om det inte finns särskilda skäl mot det. Dröjsmålsränta skall
beräknas för år enligt en räntefot som motsvarar den av
Riksbanken fastställda vid varje tid gällande referensräntan
enligt 9 § räntelagen (1975:635) med ett tillägg av åtta
procentenheter.

Finansinspektionen skall i slutet av varje år göra en
jämförelse mellan inbetalda avgifter under året och slutliga
kostnader för varje företagsgrupp och myndighet. Resultatet av
denna jämförelse skall beaktas när avgift för nästföljande år
fastställs för företagsgruppen respektive myndigheten i fråga.
Förordning (2006:162).

12 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagande av
beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

13 § Finansinspektionens beslut om betalning av avgift får
verkställas enligt utsökningsbalken.

Övergångsbestämmelser

2002:1042

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:1116) om
finansiering av Finansinspektionens verksamhet. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som
hänför sig till tiden före den 1 januari 2003.

2005:546

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser
tid före ikraftträdandet.

2005:1132

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser
tid före ikraftträdandet.

2006:162

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser
tid före ikraftträdandet.

2006:1368

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser
tid före ikraftträdandet.

2007:739

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser
tid före ikraftträdandet.

2007:1135

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2002:1042) om
årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i
fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 januari
2008.