Förordning (2002:1050) med instruktion för Säkerhetspolisen

SFS nr
2002:1050
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2002-12-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1103
Upphävd
2015-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1330

1 § Att Säkerhetspolisen hör till Rikspolisstyrelsen framgår av
förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.
Utöver bestämmelserna i nämnda instruktion gäller för
Säkerhetspolisen vad som föreskrivs i denna instruktion.

Uppgifter

2 § Säkerhetspolisen har till uppgift att inom
Rikspolisstyrelsen leda och bedriva polisverksamhet för att
förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet.

Säkerhetspolisen skall även, utöver vad som anges i första
stycket, inom Rikspolisstyrelsen leda och bedriva
polisverksamhet när det gäller

1. terrorismbekämpning,

2. bevaknings- och säkerhetsarbete som avser den centrala
statsledningen eller som har samband med statsbesök och
liknande händelser samt

3. annat personskydd i den utsträckning som Rikspolisstyrelsen
bestämmer.

3 § Säkerhetspolisen skall också

1. fullgöra de uppgifter som Rikspolisstyrelsen har att utföra
enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och
säkerhetsskyddsförordningen (1996:633),

2. svara för sådan beredskapsplanering som Rikspolisstyrelsen
bestämmer, och

3. lämna tekniskt biträde åt polisväsendet i den utsträckning
som det är lämpligt med hänsyn till verksamhetens art.

4 § Säkerhetspolisen ska tillhandahålla Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden det stöd som anges i 13 § förordningen
(2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden. Förordning (2007:1147).

5 § Har upphävts genom förordning (2006:1079).

6 § Säkerhetspolisen skall hålla en hög beredskap för att
snabbt kunna anpassa inriktningen av verksamheten till
händelseutvecklingen i omvärlden.

Ledning

7 § Säkerhetspolisen leds av säkerhetspolischefen. Vid
Säkerhetspolisen finns en biträdande säkerhetspolischef som är
säkerhetspolischefens ställföreträdare.

Säkerhetspolischefen ansvarar med de inskränkningar som följer
av tredje stycket för den löpande verksamheten vid
Säkerhetspolisen och för de uppgifter där som framgår av 21 a §
första stycket förordningen (1989:773) med instruktion för
Rikspolisstyrelsen, förutom vad avser föreskrifter, samt av
21 b och 21 d-21 f §§ samma förordning.

Frågor på Säkerhetspolisens område som på ett väsentligt sätt
påverkar andra delar av polisväsendet avgörs av
rikspolischefen. Rikspolischefen får också i övrigt besluta i
ett ärende, om det finns särskilda skäl.

Säkerhetspolischefen ska hålla rikspolischefen informerad om
verksamheten. Förordning (2007:1147).

Organisation

8 § Har upphävts genom förordning (2005:17).

9 § Säkerhetspolisen bestämmer sin egen organisation i de delar
den inte är reglerad i denna instruktion eller i förordningen
(1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen.
Förordning (2010:1330).

Anställningar

10 § Säkerhetspolischefen anställs genom beslut av regeringen
för en bestämd tid.

Biträdande säkerhetspolischefen anställs genom beslut av
regeringen. Anställningen får begränsas till att gälla längst
till en viss tidpunkt.

Andra anställningar beslutar Säkerhetspolisen om.
Förordning (2005:17).

Förflyttningsskyldighet

11 § Säkerhetspolisen beslutar om sådan förflyttningsskyldighet
för anställda vid Säkerhetspolisen som avses i 7 a § polislagen
(1984:387). Anställning inom Polisen som ett led i sådan
förflyttningsskyldighet beslutas av Rikspolisstyrelsen om det
inte gäller en anställning som beslutas av regeringen.

12 § Sådan förflyttningsskyldighet för anställda vid
Säkerhetspolisen som avses i 7 a § polislagen (1984:387) gäller
endast vid förflyttning till annan tillsvidareanställning.

Nationellt och internationellt samarbete

13 § Säkerhetspolisen skall samarbeta med Rikskriminalpolisen
och med polisväsendet i övrigt.

Säkerhetspolisen skall också samarbeta med andra myndigheter i
den omfattning som är lämplig med hänsyn till respektive
myndighets arbetsuppgifter.

14 § Säkerhetspolisen skall hålla rikskriminalchefen och
länspolismästaren underrättad om sådan polisverksamhet som den
bedriver och som kan påverka den verksamhet som de ansvarar
för.

15 § Säkerhetspolisen skall samarbeta med andra länder i den
utsträckning som behövs för Säkerhetspolisens verksamhet och
som regeringen närmare bestämmer.

Rapporteringsskyldighet

16 § Underrättelser som kan ha betydelse för Sveriges
säkerhetspolitik eller som av annan anledning bör komma till
regeringens kännedom skall utan dröjsmål rapporteras till
Regeringskansliet på sätt som regeringen närmare bestämmer.

Undantag från kravet på ärendeförteckning

16 a § Bestämmelsen i 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om
ärendeförteckning ska inte tillämpas på Säkerhetspolisen.
Förordning (2007:1147).

Uppdragsverksamhet

17 § Säkerhetspolisen får efter medgivande av regeringen för
särskilt fall bedriva uppdragsverksamhet när det gäller
säkerhetsskydd och annat säkerhetsarbete.