Förordning (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne

SFS nr
2002:1091
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-12-12

1 § I denna förordning lämnas föreskrifter om litteraturpriset
till Astrid Lindgrens minne.

2 § Litteraturpriset får delas ut till författare, vars
litterära verk för barn och unga är av allra högsta
konstnärliga värde och präglas av den djupt humanistiska anda
som Astrid Lindgren förknippas med. Priset får även delas ut
till enskilda personer eller andra som på annat sätt utfört ett
synnerligen värdefullt arbete för att främja barns och ungas
läsande. Priset får också delas ut för berättande samt till
illustratörer.

3 § Litteraturpriset kan ha en eller flera mottagare. Det skall
delas ut oberoende av mottagarens nationalitet.

En pristagare får inte utses postumt.

4 § Litteraturpriset delas ut årligen. Prissumman är fem
miljoner kronor.

5 § En särskild jury inom Statens kulturråd har hand om
nomineringen och beslutar om pristagare. Juryn skall ha
administrativt stöd av ett kansli.

6 § För juryn gäller, i tillämpliga delar, endast följande
bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 18 § om omröstning.

7 § Statens kulturråd får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.

8 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.