Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

SFS nr
2002:1118
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2002-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1403

Allmänna bestämmelser

1 § I denna förordning ges bestämmelser om kommuners och
landstings rätt till statlig ersättning för vissa kostnader för
asylsökande och vissa andra utlänningar.

1 a § Migrationsverket skall träffa överenskommelser med
kommuner om mottagande av ensamkommande barn som omfattas av
1 § första stycket 1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.

Överenskommelserna får avse dels mottagande av barn som
Migrationsverket skall anvisa till kommunen enligt 3 § andra
stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl., dels
tillfälligt mottagande av barn i avvaktan på att barnet kan
anvisas en kommun. Förordning (2006:216).

1 b § En kommun som träffat en överenskommelse enligt 1 a § har
rätt till en årlig ersättning om 500 000 kronor. Ersättningen
skall betalas före utgången av januari månad under det
kalenderår för vilken överenskommelsen gäller. För
överenskommelser som avser delar av ett kalenderår skall
ersättningen per påbörjad månad uppgå till en tolftedel av
årsbeloppet. Ersättningen skall då betalas ut inom en månad
från dagen för överenskommelsens ikraftträdande.
Förordning (2006:216).

1 c § Har upphävts genom förordning (2007:620).

2 § Ersättning enligt denna förordning beslutas och betalas av
Migrationsverket.

Ersättning för kostnader

3 § En kommun har rätt till ersättning för bistånd som den har
betalat enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl.

4 § För utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. har en
kommun rätt till ersättning för kostnader för transport till
förläggning för asylsökande eller kostnader för transport av
ensamkommande barn till den kommun som anvisats av
Migrationsverket enligt 3 § andra stycket lagen om mottagande
av asylsökande m.fl. Förordning (2006:216).

5 § En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning
för kostnader för utbildning för barn till sådana utlänningar
som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje
styckena lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
samt för barn som vistas här enligt ett beslut om
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §
utlänningslagen (2005:716).

Ersättning får betalas för barn som vistas på en
mottagningsenhet eller i en kommun och som enligt 29 kap. 2 §
andra stycket 1 eller 2 skollagen (2010:800) ska anses som
bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och som därför
har rätt till utbildning i förskola enligt 8 kap. 4 §
skollagen, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
specialskola eller sameskola och, under de förutsättningar
som anges i 29 kap. 3 § skollagen, gymnasieskola eller
gymnasiesärskola.

Ersättning enligt första och andra styckena betalas med

– 39 800 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap.
4 § skollagen,

– 32 500 kronor per år för en elev i förskoleklass,

– 63 800 kronor per år för en elev i grundskola,
grundsärskola, specialskola eller sameskola, och

– 72 500 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller
gymnasiesärskola.

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår
utbildning under ett helt år betalas ersättning med ett
belopp som för varje påbörjad fyraveckorsperiod utgör en
tiondel av det belopp som anges i tredje stycket.

Efter särskild prövning får Migrationsverket betala
ersättning till en kommun eller ett landsting för extra
kostnader för barn i förskola eller elever med behov av
särskilt stöd och för andra extraordinära kostnader för
utbildningsverksamhet. Förordning (2014:1403).

6 § Vad som sägs i 5 § ska tillämpas även i det fall en
fristående förskola eller skola har tagit emot ett sådant barn
i förskola eller en sådan elev som avses i 5 § första och
andra styckena, om förskolan eller skolan har rätt till bidrag
enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §,
16 kap. 52 §, 17 kap. 31 § eller 19 kap. 25 § skollagen
(2010:800). I sådant fall ska det belopp som betalas till
kommunen utgöra det bidrag som kommunen ska lämna till den
fristående förskolan eller skolan. Förordning (2011:563).

7 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för vård
av barn under 18 år i ett annat hem än barnets eget, om
barnet omfattas av 1 § första stycket lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. Ersättning lämnas för vård
som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga under
den tid som barnets ansökan om uppehållstillstånd prövas. Om
ansökan om uppehållstillstånd avslås och ett beslut om
avvisning eller utvisning ska verkställas lämnas ersättning
också för vård under tiden fram till dess barnet lämnar
landet.

För barn som vårdas i ett hem för vård eller boende med stöd
av socialtjänstlagen och som anvisats till kommunen enligt 3 §
andra stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. har
en kommun dock inte rätt till ersättning enligt första
stycket. För dessa barn har kommunen i stället rätt till
ersättning med 1 900 kronor per barn och dygn. Ersättningen
ska betalas ut i efterskott för varje kvartal.

Ersättning enligt första och andra styckena lämnas också för
vård av den som har fyllt 18 men inte 21 år, om vården
påbörjats före 18 års ålder. Förordning (2013:467).

7 a § En kommun som anvisats ett barn av Migrationsverket
enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. har rätt till ersättning för kostnader för en
utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen
(2001:453) avseende ett ensamkommande barn under 18 år som
omfattas av 1 § första stycket 1 lagen om mottagande av
asylsökande m.fl.

Ersättning betalas med 39 000 kronor vid placering i familjehem
och med 31 000 kronor vid placering i hem för vård eller boende
eller i boende som avses i 2 § andra stycket lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. Förordning (2006:216).

7 b § En kommun som träffat en överenskommelse som avses i
1 a § får också träffa överenskommelse med Migrationsverket om
hur många platser för boende som avses i 2 § andra stycket
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som
kommunen ska hålla tillgängliga och därmed få ersättning för.
I dessa fall har kommunen rätt till ersättning med 1 600
kronor per dygn för varje överenskommen plats och därutöver
ett tillägg med 300 kronor per dygn för varje belagd plats.
Ersättningen ska betalas ut i efterskott för varje kvartal.
Förordning (2013:467).

8 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för god
man till ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket
1 och 2 lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

9 § För utlänningar som av medicinska skäl enligt 5 kap. 9 §
utlänningslagen (2005:716) beviljats tidsbegränsat
uppehållstillstånd som gäller kortare tid än ett år har en
kommun rätt till ersättning för bistånd som den har betalat
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Ett landsting har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader
för utlänningar som avses i första stycket. Detta gäller inte,
om utlänningen omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. Förordning (2006:121).

9 a § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för det
bistånd som har lämnats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) och den vård som har lämnats enligt lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga eller lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall till en person
som vistas här med stöd av en ansökan eller beslut om
tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 §
utlänningslagen (2005:716). Förordning (2006:121).

9 b § Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för
den hälso- och sjukvård som det lämnat till personer som vistas
här med stöd av ansökan eller beslut om tidsbegränsat
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen
(2005:716). Förordning (2006:121).

10 § Ersättning enligt 3–6, 7 första stycket, 7 a och 8–9 b §§
betalas efter ansökan i efterskott för varje kvartal.
Förordning (2013:467).

Extraordinära kostnader

11 § Utöver ersättning enligt 3-9 §§ får Migrationsverket lämna
ersättning till kommuner som haft betydande extraordinära
kostnader för personer som avses i 1 § första stycket lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Sådan ersättning
betalas efter ansökan.

Ersättning för stödinsatser

11 a § Ersättning får ges till kommuner för stödinsatser av
förebyggande karaktär enligt socialtjänstlagen (2001:453) till
barn under 18 år som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ersättningen består av en fast och en rörlig del och får ges
till den kommun där barnet vistas.

Den fasta delen skall motsvara 10 procent av 50 miljoner kronor
delat med antalet aktuella kommuner. Den rörliga delen skall
motsvara 90 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet
barn som är registrerade hos Migrationsverket enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. och som vistas i respektive
kommun. Fördelningen och storleken på de belopp som betalas ut
till respektive kommun skall utgå från antalet barn som är
registrerade hos Migrationsverket den 30 april varje år.
Ersättningen betalas ut under maj månad. Förordning (2006:178).

Övriga bestämmelser

12 § En ansökan om ersättning enligt 3–6, 7 första stycket,
8–9 b och 11 §§ ska ha kommit in till Migrationsverket senast
inom ett år från utgången av den period ansökan avser. En
ansökan om ersättning enligt 7 a § ska ha kommit in till
Migrationsverket senast inom ett år från det att utredningen
slutfördes.

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna Migrationsverket
de uppgifter som krävs för bedömningen av deras rätt till
ersättning enligt denna förordning. Förordning (2013:467).

13 § Ersättning som en kommun eller ett landsting mottagit
enligt denna förordning får krävas åter helt eller delvis om
den utbetalats till följd av att kommunen eller landstinget
lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

En upplysning om bestämmelserna enligt denna paragraf skall tas
in i beslutet om ersättning.

14 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om
verkställighet av denna förordning. Innan sådana föreskrifter
beslutas skall samråd ske med Sveriges Kommuner och Landsting.
Förordning (2007:619).

15 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2014:10).

Övergångsbestämmelser

2007:619

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
juli 2007.

2012:841

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader
för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.

2013:467

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
Förordning (2013:768).

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader
som har uppkommit före ikraftträdandet för vård av barn som
vårdas i ett hem för vård eller boende med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453) och som anvisats till en kommun
enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Förordning (2013:768).

2013:996

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader
för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.

2014:1403

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana kostnader
för utbildning som har uppkommit före ikraftträdandet.