Förordning (2002:1160) med instruktion för Statens skolverk

SFS nr
2002:1160
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:612
Upphävd
2008-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:401

Uppgifter

1 § Statens skolverk är central förvaltningsmyndighet för det
offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i den utsträckning
något annat inte är föreskrivet. I fråga om annan utbildning
har Skolverket de uppgifter som följer av författningar eller
särskilda bestämmelser.

2 § Skolverket ska

1. genom utbildningsinspektion granska kvaliteten i
skolväsendet och ha tillsyn enligt 3 §,

2. följa upp och utvärdera skolväsendet, förskoleverksamheten
och skolbarnsomsorgen,

3. kontinuerligt se över kursplaner och betygskriterier,

4. sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med
utbildningsinspektion, uppföljning och utvärdering,

5. lägga fram de förslag för regeringen som kan föranledas av
Skolverkets uppgifter enligt 1-3,

6. medverka i det internationella arbetet inom
verksamhetsområdet,

7. informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet såväl
inom som utanför landet,

8. vara ett nationellt referenscentrum för yrkesutbildning i
Sverige och i övriga EU-länder samt länder inom EES,

9. samverka med Myndigheten för skolutveckling,
Specialpedagogiska skolmyndigheten samt med andra berörda
myndigheter och organisationer,

10. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken,

11. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor
med anknytning till sitt verksamhetsområde och – i den mån
uppgiften inte ankommer på Specialpedagogiska skolmyndigheten
eller Myndigheten för skolutveckling – inom ramen för detta
ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande
till övriga berörda parter,

12. ha ett samlat ansvar för frågor inom ramen för sitt
verksamhetsområde som rör nyanlända personer, och

13. integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.
Förordning (2008:401).

2 a § Skolverket får uppdra åt statliga universitet och
högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) att anordna
uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare eller beställa
motsvarande utbildning av enskild utbildningsanordnare som har
tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda vissa examina. Förordning (2007:221).

3 § Skolverket ska ha tillsyn över

1. det offentliga skolväsendet samt den av det allmänna
anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

2. kommunernas skyldighet att se till att skolpliktiga barn får
föreskriven utbildning,

3. utbildning vid sådana skolor med enskild huvudman
(fristående skolor) som avses i 9 kap. skollagen (1985:1100),

4. utbildning vid riksinternatskolor,

5. utbildning vid särskilda ungdomshem enligt lagen (1990:52)
med särskilda bestämmelser om vård av unga,

6. särskild undervisning enligt 10 kap. 3 § skollagen för
skolpliktiga elever på sjukhus eller motsvarande,

7. hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar i fråga om
verksamhet som avses i 2 a kap. 13 § och 2 b kap. 6 §
skollagen,

8. kommunernas handläggning av frågor enligt 10 kap. 4 §
skollagen,

9. Nationellt centrum för flexibelt lärande, när det gäller
utbildning som kompletterar den kommunala vuxenutbildningen,

10. verksamhet som bedrivs med stöd av förordningen (2007:152)
om utbildning vid kriminalvård i anstalt,

11. vissa andra statsstödda skolor och utbildningar för barn,
ungdomar och vuxna i den omfattning som följer av särskilda
bestämmelser eller särskilda beslut, och

12. kommunernas uppföljningsverksamhet som omfattas av 1 kap.
18 § skollagen. Förordning (2008:401).

3 a § Om Skolverket vid sin tillsyn enligt 3 § finner anledning
att uttala kritik som rör åtgärder mot kränkande behandling,
skall barn- och elevombudet för likabehandling informeras om
detta. Förordning (2006:147).

4 § Skolverket skall svara för uppgifter som föranleds av
konventionen med stadga för Europaskolorna.

5 § Skolverket skall ansvara för att kansligöromål,
föredragning av ärenden, ekonomiadministration och därmed
sammanhängande sysslor utförs åt Skolväsendets
överklagandenämnd i den omfattning som behövs.
Förordning (2005:612).

Barn- och elevombudet för likabehandling

5 a § Inom Skolverket skall det finnas ett barn- och elevombud
för likabehandling.

Inom Skolverket skall det finnas ett kansli för barn- och
elevombudet som ansvarar för kansligöromål, föredragning av
ärenden och därmed sammanhängande uppgifter i den omfattning
som behövs. Förordning (2006:147).

5 b § Barn- och elevombudet för likabehandling skall utföra de
uppgifter som enligt lagen (2006:67) om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever skall ombesörjas av Skolverket när det gäller att
tillvarata barns och elevers enskilda rätt. Ombudet skall i
sitt tillsynsarbete beakta Skolverkets övriga tillsyn enligt
3 §.

Om barn- och elevombudet i sitt tillsynsarbete får uppgifter
som kan ha betydelse för tillsynen enligt 3 §, skall berörd
enhet inom Skolverket informeras om detta.
Förordning (2006:147).

5 c § Barn- och elevombudet för likabehandling skall

1. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och
informationsverksamhet som rör lagen (2006:67) om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever samt genom rådgivning och upplysning förklara hur lagen
förhåller sig till övrig diskrimineringslagstiftning, och

2. långsiktigt följa den nationella och internationella
utvecklingen inom sitt ansvarsområde.

Barn- och elevombudet skall i sin verksamhet upprätthålla
kontakter med ombudsmännen mot diskriminering, kommuner, andra
myndigheter, elevorganisationer och andra organisationer vars
verksamheter rör kränkande behandling. Förordning (2006:147).

5 d § Barn- och elevombudet för likabehandling får bestämma att
någon annan tjänsteman vid ombudets kansli får utföra ombudets
arbetsuppgifter när denne är förhindrad att göra det.

Barn- och elevombudet får uppdra åt ett ombud att föra talan i
en tvist enligt 17 § lagen (2006:67) om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever. Förordning (2006:147).

6 § Har upphävts genom förordning (2007:940).

Internrevision

6 a § Skolverket skall tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228). Förordning (2006:1245).

Myndighetens ledning

7 § Generaldirektören är chef för myndigheten och styrelsens
ordförande. Vid myndigheten ska det finnas en överdirektör som
är generaldirektörens ställföreträdare.

När styrelsen sammanträder har barn- och elevombudet för
likabehandling närvaro- och yttranderätt.
Förordning (2008:236).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Styrelsen ska pröva om Skolverkets verksamhet bedrivs
effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.
Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå
generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta

1. om Skolverkets årsredovisning, delårsrapport och
budgetunderlag,

2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsrapporter och den redovisning som Skolverket ska lämna
till regeringen enligt 8 a §,

3. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen samt
åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och
rekommendationer enligt 10 § internrevisionsförordningen
(2006:1228),

4. föreskrifter, och

5. i principiellt viktiga frågor, dock inte frågor som hör till
ansvarsområdet för barn- och elevombudet för likabehandling.

Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som inte är av principiell betydelse eller i
övrigt av större vikt. Förordning (2007:940).

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

8 a § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över Skolverkets
årsredovisning innehåller någon invändning, ska verket redovisa
för regeringen vilka åtgärder det har vidtagit eller avser att
vidta med anledning av invändningen. Redovisningen ska lämnas
inom en månad efter det att revisionsberättelsen överlämnats.
Förordning (2007:940).

Personalföreträdare

9 § Skolverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008.
Förordning (2007:940).

Ärendenas handläggning

9 a § Generaldirektören ska avgöra ärenden som inte ska avgöras
av styrelsen, av barn- och elevombudet för likabehandling eller
av personalansvarsnämnden.

Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att
avgöra sådana ärenden som avses i första stycket. Hur detta ska
ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte sådana ärenden som avses i 8 § andra
stycket 4. Förordning (2007:940).

Anställningar

9 b § Generaldirektören anställs av regeringen för en bestämd
tid.

Överdirektören samt barn- och elevombudet för likabehandling
anställs av regeringen. Anställningarna får begränsas att gälla
längst till och med en viss tidpunkt.

Andra anställningar beslutas av myndigheten.
Förordning (2008:236).

Rätt att ta ut ersättning

10 § Skolverket har rätt att ta ut ersättning för sådana varor
och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9
avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Övergångsbestämmelser

2002:1160

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003. Genom
förordningen upphävs förordningen (1991:1121) med instruktion
för Statens skolverk.

2. Äldre bestämmelser i 15 § förordningen (1991:1121) med
instruktion för Statens skolverk gäller fortfarande i fråga om
personer som anställts med stöd av den bestämmelsen.

3. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Statens
skolverk skall i stället avse Myndigheten för skolutveckling om
besluten gäller frågor som hör till den myndighetens
ansvarsområde.

2007:940

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande
gälla för Skolverket med undantag av 11-13, 15, 21 och 32 §§,
33 § andra stycket samt 35 §.

2008:401

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

2. Statens skolverk ska fortfarande ha tillsyn över sådan
visstidsutbildning vid resurscenter som anordnas för elever som
före den 1 juli 2008 har tagits emot för att fullgöra
utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100).