Förordning (2002:1161) med instruktion för Myndigheten för skolutveckling

SFS nr
2002:1161
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-12-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:612
Upphävd
2008-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:402

1 § Myndigheten för skolutveckling skall stödja kommuner och
andra huvudmän i deras utveckling av verksamheten så att
nationellt fastställda mål och likvärdighet i utbildningen
uppnås. Stödet skall lämnas till huvudmän för

1. det offentliga skolväsendet,

2. av det allmänna anordnande särskilda utbildningsformer,

3. av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen, och

4. enskild bedriven skolverksamhet, förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg.

2 § Myndigheten ska

1. svara för generella utvecklingsinsatser främst inom
nationellt prioriterade områden,

2. svara för riktat utvecklingsstöd främst genom att stödja
kvalitetsutvecklingsarbete och utveckling av lärande och
lärmiljöer,

3. främja kompetensutveckling av personal inom skolväsendet
samt förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen främst inom
nationellt prioriterade områden,

4. svara för den statliga rektorsutbildningen,

5. stödja användningen av informationsteknik,

6. informera och sprida kunskap inom verksamhetsområdet och i
det sammanhanget medverka i spridning av resultat av forskning
som genomförs vid universitet och högskolor,

7. medverka i det internationella arbetet inom
verksamhetsområdet,

8. samverka med Statens skolverk, Specialpedagogiska
skolmyndigheten, Nationellt centrum för flexibelt lärande samt
med andra berörda myndigheter, organisationer och nätverk,

9. vara stödjande och pådrivande i handikappfrågor med
anknytning till verksamhetsområdet i den mån uppgiften inte
ankommer på Statens skolverk eller Specialpedagogiska
skolmyndigheten, och

10. integrera ett jämställdhetsperspektiv i verksamheten.
Förordning (2008:402).

3 § Har upphävts genom förordning (2007:941).

Myndighetens ledning

4 § Generaldirektören är chef för myndigheten och styrelsens
ordförande. Förordning (2004:204).

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 § Styrelsen ska pröva om myndighetens verksamhet bedrivs
effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten.
Styrelsen ska biträda generaldirektören och föreslå
generaldirektören de åtgärder som styrelsen finner motiverade.

Styrelsen ska besluta

1. om myndighetens årsredovisning och budgetunderlag,

2. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsrapporter och den redovisning som myndigheten ska
lämna till regeringen enligt 5 a §,

3. föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller
landsting, och

4. i principiellt viktiga frågor. Förordning (2007:941).

Åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse

5 a § Om Riksrevisionens revisionsberättelse över myndighetens
årsredovisning innehåller någon invändning, ska myndigheten
redovisa för regeringen vilka åtgärder myndigheten har vidtagit
eller avser att vidta med anledning av invändningen.
Redovisningen ska lämnas inom en månad efter det att
revisionsberättelsen överlämnats. Förordning (2007:941).

Personalföreträdare

6 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) i dess lydelse före den 1 januari 2008.
Förordning (2007:941).

Rätt att ta ut ersättning

7 § Myndigheten har rätt att ta ut ersättning för sådana varor
och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9
avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Övergångsbestämmelser

2002:1161

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2003.

2. Äldre bestämmelser i 15 § förordningen (1991:1121) med
instruktion för Statens skolverk gäller fortfarande i fråga om
personer som anställts med stöd av den bestämmelsen.

3. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Statens
skolverk skall i stället avse Myndigheten för skolutveckling om
besluten gäller frågor som hör till den myndighetens
ansvarsområde.

2007:941

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande
gälla för Myndigheten för skolutveckling med undantag av 2, 11-
13 och 15 §§, 33 § andra stycket samt 35 §.