Förordning (2002:120) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner

SFS nr
2002:120
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2002-03-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:191
Upphävd
2010-06-01

Förordningens tillämpningsområde

1 § Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på
medel, lämnas i form av ersättning till jordbrukare för
upprättande av växtodlingsplaner.

Stöd får lämnas endast under förutsättning att Europeiska
gemenskapernas kommission godkänner stödordningen.

Villkoren för stöd och stödbelopp

2 § Stöd får lämnas årligen under perioden 2002-2004 under
förutsättning att stödmottagaren för vart och ett av dessa år
åtar sig att för åkermark på sitt jordbruksföretag upprätta en
växtodlingsplan som uppfyller de krav som Statens jordbruksverk
föreskriver.

3 § Stöd får lämnas med högst 100 kr per hektar åkermark som
omfattas av en växtodlingsplan.

Beräknade stödbelopp som är lägre än 200 kr skall inte betalas
ut.

Förfarandet i stödärenden

4 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av
Jordbruksverket.

5 § Ansökan om stöd skall ges in inom den tid som föreskrivs av
Jordbruksverket.

6 § Stödet betalas ut av Jordbruksverket.

Tillsyn m.m.

7 § Den centrala tillsynen av efterlevnaden av denna förordning
utövas av Jordbruksverket. Den närmare tillsynen inom länet
utövas av länsstyrelsen.

8 § Som villkor för stödet gäller att stödmottagaren godtar att
Jordbruksverket och länsstyrelsen

1. har rätt att få tillträde till områden som stödet avser,

2. får göra de undersökningar som behövs för tillsynen utan att
ersättning lämnas, och

3. har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar
som behövs för tillsynen.

Stödmottagaren skall även tillhandahålla den hjälp som behövs
för att tillsynen skall kunna bedrivas.

9 § Om det vid kontroll konstateras en avvikelse från
stödvillkoren skall stödbeloppet helt eller delvis sättas ned
varvid hänsyn skall tas till felets betydelse i förhållande
till syftet med stödet.

Om det vid kontroll konstateras en avvikelse från stödvillkoren
eller att arealen är mindre än vad stödmottagaren sökt stöd för
och felet bedöms som allvarligt får beslutet om stöd hävas.
Detsamma gäller när ett fel i ett stödbeslut beror på en
oriktig eller ofullständig uppgift av sökanden. Jordbruksverket
får besluta att fortsatt stöd inte skall lämnas.

10 § Stöd som stödmottagaren inte är berättigad till skall
betalas tillbaka.

Jordbruksverket har rätt att kräva tillbaka beloppet inom tio
år från det att beloppet betalades ut.

Det belopp en stödmottagare skall betala tillbaka får sättas
ned om det kan anses oskäligt att kräva återbetalning av hela
beloppet.

11 § Stödmottagaren är inte återbetalningsskyldig om
stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av att

1. en omständighet som utgör force majeure inträffar,

2. en fastighetsreglering genomförs,

3. ett avtal om upplåtelse av nyttjanderätt upphör till följd
av någon oförutsedd händelse som ligger utanför
nyttjanderättshavarens kontroll, eller

4. andra liknande omständigheter inträffar.

Om stödvillkoren inte kan uppfyllas på grund av sådana
omständigheter som avses i första stycket, får Jordbruksverket
besluta att stödvillkoren skall anpassas till de uppkomna
förhållandena eller att åtagandet skall upphöra.

Om stödmottagaren slutligt upphör med att bedriva sin näring
efter det att en betydande del av åtagandet har fullgjorts och
det inte är möjligt för en efterträdare att överta åtagandet,
får Jordbruksverket besluta att lämnat stöd inte skall
återbetalas.

Ränta

12 § Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är
berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka.

Jordbruksverket får föreskriva

1. hur räntan skall beräknas,

2. hur räntan skall betalas, och

3. att små räntebelopp inte skall tas ut.

Jordbruksverket får sätta ned räntekravet om det finns
särskilda skäl.

Ytterligare föreskrifter

13 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
stöd och tillsyn enligt denna förordning.

Överklagande

14 § Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2010:191

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:120) om
nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner ska
upphöra att gälla vid utgången av maj 2010. Den upphävda
förordningen gäller dock fortfarande för stöd som lämnats
före utgången av maj 2010.