Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna

SFS nr
2002:125
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
2002-03-21
Ändring införd
t.o.m SFS 2010:1286

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar artikel
11 i bilaga 8 till rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr
259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av
tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna
och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa
gemenskaper2 (tjänsteföreskrifterna). Bestämmelserna gäller
rätten för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna att föra över
värdet av pensionsrättigheter till och från gemenskaperna.

Med tjänstemän avses i denna lag även andra anställda inom
gemenskaperna som omfattas av artikel 11 i bilaga 8 till
tjänsteföreskrifterna.

Överföring till Europeiska gemenskaperna

Allmän ålderspension

2 § Det sammanlagda värdet av pensionsrätt för inkomstpension,
värdet av pensionsrätt för premiepension och värdet av rätt
till tilläggspension (pensionsrättigheter för allmän
ålderspension) enligt socialförsäkringsbalken ska på begäran av
den försäkrade föras över till gemenskaperna. Till grund för
beräkning av det belopp som ska överföras ska de
pensionsrättigheter läggas som har fastställts för den
försäkrade till och med det år då denne tillträdde tjänsten vid
gemenskaperna.

Överföringen innebär att de pensionsrättigheter för vilka
värdet överförs inte längre ger upphov till ålderspension
enligt svensk lag om inte rättigheterna senare återförs från
gemenskaperna enligt vad som föreskrivs i 8 §. Lag (2010:1286).

3 § Värdet av pensionsrätt för inkomstpension ska utgöras av
värdet av den försäkrades pensionsbehållning enligt 62 kap.
5–7 §§ socialförsäkringsbalken.

Vid beräkning av pensionsbehållningen ska hänsyn tas till
pensionsbehållning som avser pensionsgrundande belopp för
plikttjänstgöring enligt 60 kap. 17 § socialförsäkringsbalken,
studier enligt 60 kap. 19 § och föräldrar till små barn enligt
60 kap. 21 och 22 §§ samma balk, endast om det för den
försäkrade till och med det år denne tillträdde tjänsten vid
gemenskaperna har fastställts pensionsgrundande inkomster
enligt vad som anges i 62 kap. 38–41 §§ samma balk.

När överföring sker ska värdet av pensionsrätten räknas om med
hänsyn till eventuell förändring av inkomstindex enligt 58 kap.
10–12 §§ samma balk mellan det år då den försäkrade tillträdde
tjänsten vid gemenskaperna och året för överföringen.
Lag (2010:1286).

4 § Värdet av rätt till tilläggspension som ska föras över för
en försäkrad som är född år 1953 eller tidigare ska beräknas
enligt 63 kap. 6, 8, 9 och 16 §§ socialförsäkringsbalken och
6 kap. 12–18 §§ lagen (2010:111) om införande av
socialförsäkringsbalken. Beloppet ska därefter räknas om enligt
vad som anges i andra och tredje styckena denna paragraf.

Beloppet ska multipliceras med ett delningstal. Som delningstal
ska användas det delningstal enligt 62 kap. 34–36 §§
socialförsäkringbalken som gäller för beräkning av
inkomstpension för en försäkrad som fyller 65 år i januari det
år då den försäkrade börjar sin anställning vid gemenskaperna.
Det framräknade beloppet ska därefter diskonteras med en årlig
förväntad avkastning på 1,6 procent utifrån det antal år som
återstår från det år då den försäkrade tillträdde tjänsten vid
gemenskaperna till och med det år då den försäkrade fyller 65
år. Beloppet ska sedan multipliceras med 1,0 minus den
procentuella genomsnittliga risken för att personer i den
försäkrades ålder inte uppnår 65 års ålder. Risken ska beräknas
med ledning av senast utgiven officiell statistik avseende
livslängden hos befolkningen i Sverige.

När överföring sker ska det värde som räknats fram enligt andra
stycket slutligen räknas om med eventuell förändring av
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken mellan det år då den försäkrade
tillträdde tjänsten vid gemenskaperna och året för
överföringen. Lag (2010:1286).

5 § Värdet av pensionsrätt för premiepension ska utgöras av de
tillgångar som motsvarar tillgodohavandet på den försäkrades
premiepensionskonto enligt 64 kap. 5 § socialförsäkringsbalken
vid tidpunkten för inlösen av innehavet. Sådan inlösen ska ske
snarast efter det att en begäran om överföring kommit in till
Pensionsmyndigheten.

Överföringen till gemenskaperna ska omfatta det värde som anges
i första stycket. Lag (2010:1286).

Tjänstepension

6 § Oavsett bestämmelserna i 58 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229) får överföring ske till gemenskaperna av värdet av
rätt till tjänstepension i form av pensionsförsäkring. Sådan
överföring får också ske av värdet av näringsidkares rätt till
pension i näringen i form av pensionsförsäkring eller
behållning på pensionssparkonto enligt lagen (1993:931) om
individuellt pensionssparande.

7 § I de fall överföring har skett av värdet av rätt till
tjänstepension som har tryggats genom att en arbetsgivare
avsatt medel till en pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531)
om tryggande av pensionsutfästelse m.m., har arbetsgivaren rätt
att få ersättning ur pensionsstiftelsens överskott för vad som
överförts.

Överföring från Europeiska gemenskaperna

8 § En tjänsteman som slutar sin anställning vid gemenskaperna
för att övergå till verksamhet som anställd eller
egenföretagare i Sverige kan få värdet av pensionsrätt som han
eller hon är berättigad till inom gemenskaperna överfört till
ett konto hos Pensionsmyndigheten. Värdet av
pensionsrättigheter för allmän ålderspension, beräknat enligt
9 §, som tidigare överförts till gemenskaperna ska därvid på
nytt ge upphov till allmän ålderspension enligt svensk lag. Vid
fastställandet av pensionspoäng för tilläggspension och
pensionsrätt för inkomstpension och premiepension gäller
bestämmelserna i socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1286).

9 § Värdet av de pensionsrättigheter för allmän ålderspension
som återförs till det allmänna pensionssystemet ska högst
motsvara värdet av de pensionsrättigheter för allmän
ålderspension som tidigare överförts till gemenskaperna.

För inkomstpension och premiepension ska värdet räknas om med
hänsyn till förändringen av inkomstindex enligt 58 kap.
10–12 §§ socialförsäkringsbalken, och för tilläggspension ska
värdet räknas om med hänsyn till förändringen av
prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ samma balk, allt
mellan det år då överföring till gemenskaperna skedde och året
för återföringen från gemenskaperna. Lag (2010:1286).

10 § Värdet av pensionsrätt, som överförs från gemenskaperna
till Pensionsmyndigheten men som inte ska återföras till det
allmänna pensionssystemet, ska av Pensionsmyndigheten utan
dröjsmål placeras enligt tjänstemannens val i en sådan
pensionsförsäkring som avses i 58 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229) eller i en eller flera av sparformerna enligt
lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande.
Lag (2009:1008).

Pensionsmyndighetens uppgifter

11 § Pensionsmyndigheten handlägger ärenden om överföring
till gemenskaperna av värdet av pensionsrättigheter för
allmän ålderspension och om överföring från gemenskaperna av
värdet av pensionsrätt.

Pensionsmyndigheten ska samverka med gemenskaperna i fråga om
formerna för överföring av pensionsrättigheter till och från
gemenskaperna. Lag (2009:1008).

Inkomstbeskattning

12 § En överföring av värdet av pensionsrättigheter enligt
denna lag utgör inte intäkt enligt inkomstskattelagen
(1999:1229) för den vars pensionsrättigheter överföringen
avser.

Omprövning och överklagande

13 § För Pensionsmyndighetens beslut i ärenden enligt denna lag
gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om omprövning och
överklagande av beslut om allmän ålderspension i 113 kap.
socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1286).

Övergångsbestämmelser

2002:125

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.

2. För den som är född år 1937 eller tidigare och som har
tillträtt sin anställning vid gemenskaperna före den 1 januari
2003 får, när det gäller allmän ålderspension, värdet av rätt
till folkpension och tilläggspension föras över till Europeiska
gemenskaperna. Folkpensionen skall därvid beräknas enligt 5 och
6 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring, punkterna 3, 4, 6
och 7 i övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om
ändring i den lagen samt punkterna 2 och 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1998:704) om ändring i
samma lag, allt i bestämmelsernas lydelse före den 1 januari
2001. Tilläggspensionen skall beräknas enligt 12 kap. lagen om
allmän försäkring i kapitlets lydelse före den 1 januari 2001.
Summan av den beräknade folkpensionen och tilläggspensionen
skall räknas om på sätt som anges i 4 § andra och tredje
styckena. Om pension har betalats ut skall värdet av rätt till
folkpension och tilläggspension minskas med vad som betalats ut
på sätt som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Vid överföring från Europeiska
gemenskaperna skall vad som sägs i 8 och 9 §§ om
tilläggspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension i stället gälla folkpension och tilläggspension
enligt de bestämmelser som anges i andra och tredje meningarna
i denna punkt.

2004:854

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande 13 § andra strecksatsen tillämpas föreskrifterna
i punkterna 3 och 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till lagen (2004:784) om ändring i lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderspension.