Förordning (2002:147) om EG:s stöd för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter

SFS nr
2002:147
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2002-03-27

1 § Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr
2702/1999 av den 14 december 1999 om informations- och
säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter i tredje land1,
rådets förordning (EG) nr 2826/2000 av den 19 december 2000 om
informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för
jordbruksprodukter på den inre marknaden2 och kommissionens
förordning (EG) nr 94/2002 av den 18 januari 2002 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
2826/2000 om informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder
för jordbruksprodukter på den inre marknaden3.

2 § Stöd enligt denna förordning får, i mån av tillgång på
medel, lämnas för sådana åtgärder som genomförs enligt de EG-
förordningar som anges i 1 §.

Förfarandet i stödärenden

3 § Programförslag och ansökningar om stöd skall ges in till
Statens jordbruksverk.

4 § Frågor om godkännande av program och stöd enligt denna
förordning prövas av Jordbruksverket.

5 § Stödet betalas ut av Jordbruksverket.

Tillsyn

6 § Tillsynen av efterlevnaden av denna förordning utövas av
Jordbruksverket.

Återbetalning

7 § Stöd som stödmottagaren inte är berättigad till skall
betalas tillbaka.

Jordbruksverket har rätt att kräva tillbaka beloppet inom tio
år från det att beloppet betalades ut.

Det belopp en stödmottagare skall betala tillbaka får sättas
ned om det kan anses oskäligt att kräva återbetalning av hela
beloppet.

Ränta

8 § Ränta skall betalas till staten, om stödmottagaren inte är
berättigad till beloppet och detta skall betalas tillbaka.

Jordbruksverket får föreskriva

1. hur räntan skall beräknas,

2. hur räntan skall betalas, och

3. att små räntebelopp inte skall tas ut.

Jordbruksverket får sätta ned räntekravet om det finns
särskilda skäl.

Ytterligare föreskrifter

9 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
stöd enligt denna förordning.

Överklagande

10 § Jordbruksverkets beslut får inte överklagas.