Förordning (2002:157) om utgivning av elektroniska pengar

SFS nr
2002:157
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-04-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:776
Upphävd
2011-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:591

1 § Finansinspektionen skall i fråga om lagen (2002:149) om
utgivning av elektroniska pengar meddela föreskrifter om

1. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2
kap. 5 §,

2. beräkning av storleken på kapitalbasen enligt 3 kap. 1 §,

3. beräkning av förhållandet mellan tillgångar och skulder,
tillåtna tillgångsslag, värderings- och begränsningsregler samt
användningen av derivatinstrument enligt 3 kap. 2 §.

2 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2002:149) om
utgivning av elektroniska pengar meddela föreskrifter om

1. innehållet i en sådan plan som krävs enligt 2 kap. 3 §,

2. den årliga redogörelse och redovisning som ska lämnas
enligt 2 kap. 6 § andra stycket,

3. omfattningen av tillåten verksamhet enligt 4 kap. 1 §,

4. säkerhet och kontroll i system för utgivning av
elektroniska pengar enligt 4 kap. 2 §,

5. vilka upplysningar som ett institut för elektroniska
pengar ska lämna till inspektionen enligt 6 kap. 1 § första
stycket, och

6. vilka uppgifter som en ansökan, anmälan eller
underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som
samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen.
Förordning (2009:591).

3 § Ett utländskt företag som avser att driva verksamhet i
Sverige enligt 5 kap. 6 § lagen (2002:149) om utgivning av
elektroniska pengar skall anmäla till Finansinspektionen när
företaget påbörjar sin verksamhet här.

4 § I 2 kap. 8–12 §§ förordningen (2004:329) om bank- och
finansieringsrörelse finns bestämmelser om handläggning av en
ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett
kreditinstitut. Dessa bestämmelser ska tilllämpas på
motsvarande sätt vid handläggning av en ansökan om tillstånd
att förvärva aktier eller andelar i ett institut för
elektroniska pengar. Förordning (2009:591).