Förordning (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

SFS nr
2002:187
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2002-04-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:846
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:213

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som
bryter ned ozonskiktet.

I denna förordning avses med

1. EG-förordningen: Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned
ozonskiktet,

2. ämnen: de ämnen som omfattas av artikel 1 EG-förordningen,

3. CFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas
klorfluorkarboner,

4. övriga CFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas andra
fullständigt halogenerade klorfluorkarboner,

5. HBFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas
bromfluorkolväten,

6. HCFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas
klorfluorkolväten,

7. haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan och metylbromid:
de ämnen som betecknas på motsvarande sätt i EG-förordningen.

2 § Bestämmelser om förbud i denna förordning gäller endast om
motsvarande förbud inte redan följer av EG-förordningen.
Bestämmelser om undantag från förbud enligt denna förordning
får inte tillämpas i strid mot EG-förordningen.

Allmänt förbud mot ozonnedbrytande ämnen och beredningar

3 § Yrkesmässig tillverkning, användning, överlåtelse och
saluhållning av de ämnen som omfattas av EG-förordningen är
förbjuden om inte annat sägs i denna förordning. Förbudet
gäller också beredningar som innehåller sådana ämnen.

Förbudet i första stycket gäller inte metylbromid.

Särskilda bestämmelser om CFC, övriga CFC och HCFC

4 § Trots förbudet i 3 § får

1. CFC och övriga CFC användas som arbetsmedium i befintliga
stationära kyl-, värme- och andra klimatanläggningar av typ
enhetsaggregat med en köldmediemängd av 900 gram eller mindre
till och med den 31 december 2004,

2. HCFC användas som arbetsmedium i befintliga kyl-, värme- och
andra klimatanläggningar tills vidare,

3. Försvarsmakten och Försvarets materielverk använda HCFC för
påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra
klimatanläggningar, om inte HCFC kan ersättas med något annat
ämne,

4. CFC och övriga CFC överlåtas och saluhållas i den mån detta
är tillåtet enligt EG-förordningen, och

5. HCFC överlåtas och saluhållas.

En anläggning som avses i första stycket 1 och som är i bruk
den 31 december 2004 får fortsätta att brukas efter den 31
december 2004, så länge anläggningen brukas på samma plats.
Förordning (2004:1035).

5 § Kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till
denna förordning får inte yrkesmässigt överlåtas eller
saluhållas, om produkten ingår i eller varan innehåller
skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC.

Första stycket gäller inte

1. om produkten eller varan har tillverkats i Sverige eller
importerats till landet före den 1 juli 1995,

2. varor av hård skumplast (XPS) som anges i bilaga 2 till
denna förordning och som har tillverkats med HCFC, om varorna
har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före
den 1 januari 1997, eller

3. varor som anges i bilaga 3 till denna förordning och som
har tillverkats med HCFC om varorna har tillverkats i Sverige
eller importerats till landet före den 1 januari 1998.

6 § Varor som innehåller CFC som köld- eller
värmeöverföringsmedium får inte yrkesmässigt överlåtas eller
saluhållas, om varorna har tillverkats i Sverige eller
importerats till landet efter den 31 december 1994.

7 § Aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC får inte
yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas.

Särskilda bestämmelser om haloner

8 § Utöver vad som anges i 3 § är det förbjudet att

1. yrkesmässigt tillverka, överlåta eller saluhålla
handbrandsläckare som innehåller haloner,

2. återfylla handbrandsläckare med haloner,

3. använda haloner som brandsläckningsmedel vid installation
av fasta brandsläckningsanordningar.

9 § Trots förbudet i 3 § får haloner överlåtas och saluhållas
om hanteringen inte är förbjuden enligt 8 §.

10 § Trots förbuden i 3 och 8 §§ får haloner användas i eller
vid installation av brandsläckningsanordningar

1. som är placerade i Försvarsmaktens stridsfordon eller
sådana stridsledningscentraler som är belägna i fartyg eller
under jord, om halonerna inte kan ersättas med något annat
ämne, ny teknik eller något annat, eller

2. som är placerade i luftfartyg eller ubåtar, om halonerna
inte kan ersättas med något annat ämne, ny teknik eller något
annat.

11 § Haloner i befintliga brandsläckningsanordningar får inte
släppas ut vid fullskaleprov och i övrigt endast om syftet är
att förebygga eller motverka skador på grund av brand.

Import och utförsel

12 § Följande kemiska produkter eller varor får inte
yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i
Europeiska unionen:

1. kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till
denna förordning om produkten ingår i eller varan innehåller
skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC,

2. varor som innehåller CFC som köld- eller
värmeöverföringsmedium,

3. aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC,

4. handbrandsläckare som innehåller haloner.

13 § Om ett förbrukat köldmedium till kyl-, värme- och andra
klimatanläggningar innehåller något ämne som bryter ned
ozonskiktet, får det föras ut ur Sverige endast efter tillstånd
från Naturvårdsverket. Detsamma gäller halon för
brandsläckningsändamål.

Avfall

14 § Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar skall
hanteras på sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet
inte släpps ut. Förordning (2005:213).

15 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som
innehar en eller flera brandsläckningsanordningar som
sammanlagt rymmer mer än 20 kilogram haloner skall, när en
sådan anordning tas bort, överlämna halonet för bortskaffande.

Behörig myndighet

16 § Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i EG-
förordningen.

Försiktighetsmått och kunskapskrav

17 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter om
försiktighetsmått och andra åtgärder som behövs för att
motverka utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.

Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för
att motverka utsläpp från anläggningar eller anordningar för
destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som
innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet.

18 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs om
kunskapskrav för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ned
ozonskiktet. Föreskrifterna skall vara avsedda för den som
yrkesmässigt hanterar eller installerar kyl-, värme- och andra
klimatanläggningar och fasta brandsläckningsanordningar eller
utför reparationer eller underhåll som påverkar
arbetsmediekretsen i sådana anläggningar eller anordningar.

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som utför
reparationerna eller underhållet skall vara ackrediterad enligt
bestämmelserna i 14–16 §§ lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll.

Ytterligare undantag eller dispenser

19 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag
eller i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i
denna förordning

1. i fråga om CFC, 1,1,1-trikloretan och aerosolförpackningar
som innehåller CFC eller HCFC om det finns synnerliga skäl, och

2. i övrigt om det finns särskilda skäl.

Undantagen och dispenserna får gälla viss tid och får förenas
med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt.
Innan Naturvårdsverket fattar beslut om saluhållande och import
av varor som innehåller eller behandlats med CFC och HCFC skall
verket ge Kommerskollegium tillfälle att yttra sig.

20 § Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av denna förordning.

21 § I fråga om haloner får Statens räddningsverk eller, om det
är fråga om en anordning i ett fartyg, Sjöfartsverket meddela
föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens
från bestämmelserna i 3, 8 och 12 §§. Sådana undantag och
dispenser får Räddningsverket och Sjöfartsverket besluta endast
om det är nödvändigt för att förebygga att människor skadas på
grund av brand. Undantag och dispenser får gälla viss tid och
får förenas med de villkor som behövs från hälso- och
miljöskyddssynpunkt. Innan Räddningsverket eller Sjöfartsverket
fattar beslut skall myndigheten ge Naturvårdsverket tillfälle
att yttra sig.

22 § I fråga om aerosolförpackningar som innehåller CFC eller
HCFC och som är avsedda för medicinskt ändamål får
Läkemedelsverket meddela föreskrifter om undantag eller i det
enskilda fallet ge dispens från förbuden mot tillverkning,
saluhållande och import i 3, 7 och 12 §§. Sådana föreskrifter
och dispenser får beslutas endast om det finns synnerliga skäl.
Innan Läkemedelsverket fattar beslut skall det ge
Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig.

Tillsyn och avgifter

23 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken
och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och
avgifter.

Straff

24 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och
förverkande.

Överklagande

25 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om
överklagande.

Övergångsbestämmelser

2002:187

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002, då
förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
upphör att gälla.

2. Föreskrifter, meddelade med stöd av förordningen (1995:636)
om ämnen som bryter ned ozonskiktet, skall anses meddelade med
stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.

3. Dispenser, meddelade med stöd av förordningen (1995:636) om
ämnen som bryter ned ozonskiktet, skall fortsätta att gälla.

Bilaga 1

Förteckning över kemiska produkter och varor som avses i 5 och
12 §§ förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned
ozonskiktet3

Med KN-nummer avses de nummer som anges i bilaga 1 till
kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti
2001 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG)
2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan.

KN-nummer Varuslag

ur 3903 eller
ur 3909 Polystyren och polyuretan, i obearbetad form

ur 3921 Plattor, duk, film, folier och remsor av polystyren,
polyvinylklorid, polyuretan, polyeten, polypropen
och fenoplast

ur 3923,
ur 3924 eller
ur 3926 Artiklar för transport eller förpackning av varor,
engångsartiklar samt rörisolering av mjuk skumplast

ur 3925,
ur 4418,
ur 7308 eller
ur 7610 Paneler, väggelement, portar och dörrar

ur 6809 eller
ur 6810 Varor för byggnadsändamål

ur 7303,
ur 7304,
ur 7305 eller
ur 7306 Rör av järn eller stål

ur 7411 Rör av koppar

ur 8418 Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning,
elektriska och andra; värmepumpar, andra än
luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415

ur 8419 Maskiner och apparater, även med elektrisk
uppvärmning (med undantag av ugnar och annan
utrustning enligt 8415), för behandling av material
genom förfaranden som inbegriper temperaturändring,
såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering,
rektifiering, sterilisering, pastörisering,
ångbehandling, torkning, indunstning, förångning,
kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och
apparater av sådant slag som används för hushållsbruk;
genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare,
icke elektriska

ur 8516 Elektriska genomströmnings- eller
förrådsvarmvattenberedare

ur 8603,
ur 8605 eller
ur 8606 Järnvägs- och spårvägsvagnar

ur 8609 Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för
transport av vätskor, speciellt konstruerade och
utrustade för befordran med ett eller flera slag av
transportmedel

ur 8702,
ur 8703 eller
ur 8704 Bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen
för person- eller godsbefordran

ur 8707 Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon
enligt 8702-–8704

ur 8708 Delar och tillbehör till motorfordon enligt 8702-–8704

ur 8716 Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan
mekanisk framdrivningsanordning, delar till sådana fordon

ur 8901 Tankfartyg, kyl- och frysfartyg med isolering av hård
skumplast

ur 8902 Fiskefartyg med isolering av hård skumplast

ur 8903 Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk

ur 8907 Andra flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner,
bryggor, bojar och sjömärken)

ur 9401 eller
ur 9403 Sitt- och liggmöbler samt delar till sådana möbler

ur 9404 Madrasser, dynor och kuddar

Bilaga 2

Förteckning över varor som avses i 5 § andra stycket 2
förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Med KN-nummer avses de nummer som anges i bilaga 1 till
kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti
2001 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG)
2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan.

KN-nummer Varuslag

ur 3921 11 Andra slag av plattor, duk, film, folier och
remsor av plast: porösa produkter: av polymerer
av styren

ur 3925 90 Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna
någon annanstans: andra slag

Bilaga 3

Förteckning över varor som avses i 5 § andra stycket 3
förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Med KN-nummer avses de nummer som anges i bilaga 1 till
kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti
2001 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG)
2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om
Gemensamma tulltaxan.

KN-nummer Varuslag

ur 8419 Maskiner och apparater, även med elektrisk
uppvärmning (med undantag av ugnar och annan
utrustning enligt 8514), för behandling av
material genom förfaranden som inbegriper
temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning,
rostning, destillering, rektifiering,
sterilisering, pastörisering, ångbehandling,
torkning, indunstning, förångning, kondensering
eller avkylning, dock inte maskiner och apparater
av sådana slag som används för hushållsbruk;
genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare,
icke elektriska

ur 8516 Elektriska genomströmnings- eller
förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare;
elektriska apparater för rumsuppvärmning eller
uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater
för hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och
hårtänger) eller för torkning av händerna;
elektriska stryk- och pressjärn; andra elektriska
värmeapparater av sådana slag som används för
hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än
sådana enligt 8548

ur 8901 Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor,
lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person-
eller godsbefordran

ur 8902 Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för
beredning eller konservering av fiskeriprodukter