Lag (2002:221) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada

SFS nr
2002:221
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-04-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:856

1 § Den konvention om social trygghet mellan Sverige och Kanada
som har undertecknats i Ottawa den 30 januari 2002 skall gälla
som lag här i landet. Konventionens innehåll framgår av en
bilaga till denna lag.

2 § Har upphävts genom lag (2004:856).

3 § Vid tillämpning av konventionen skall avgiften för
sjukersättning och aktivitetsersättning bestämmas till den
procentsats av sjukförsäkringsavgiften enligt
socialavgiftslagen (2000:980) som beräknas motsvara den andel
av denna avgift som finansierar sjukersättning och
aktivitetsersättning.

Konvention om social trygghet mellan Sveriges regering och
Kanadas regering

Sveriges regering och Kanadas regering som är beslutna att
fortsätta sitt samarbete om social trygghet, som beaktar de
förändringar som inträffat i ländernas lagstiftning om social
trygghet sedan konventionen mellan Sverige och Kanada om social
trygghet undertecknades i Stockholm den 10 april 1985, har
beslutat att träffa en ny konvention i detta syfte och har
kommit överens om följande.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel I

Definitioner

1. I denna konvention avses med:

”förmån”, med avseende på en part, varje pension eller
kontantförmån enligt den partens lagstiftning och varje tillägg
till eller höjning av en sådan pension eller kontantförmån.

”behörig myndighet”, för Kanadas del, den eller de ministrar
som ansvarar för tillämpningen av kanadensisk lagstiftning och
för Sveriges del, regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

”behörig institution”, för Kanadas del, den behöriga
myndigheten och för Sveriges del, den institution som svarar
för tillämpningen av den i artikel II angivna lagstiftningen.

”förmånsgrundande period”, med avseende på en part,
avgiftsperiod, försäkringsperiod eller bosättningsperiod som
tillämpas för att förvärva rätt till en förmån enligt den
partens lagstiftning. För Kanadas del täcker termen också den
period under vilken invalidpension betalas ut enligt den
kanadensiska pensionsplanen.

”garantipension”, med avseende på svensk lagstiftning,
garantipension till ålderspension och garantipension till
efterlevandepension.

”lagstiftning”, med avseende på en part, de lagar och
föreskrifter som anges i artikel II för den parten.

”tidigare konvention”, konventionen om social trygghet mellan
Sverige och Kanada undertecknad i Stockholm den 10 april 1985.

2. Termer som inte definieras i denna artikel har den
betydelse som tillkommer dem enligt den tillämpliga
lagstiftningen.

Artikel II

Lagstiftning på vilken konventionen skall tillämpas

1. Denna konvention skall tillämpas på följande lagstiftning:

a) För Kanadas del

i) lagen om trygghet vid ålderdom med föreskrifter till denna,

ii) den kanadensiska pensionsplanen med föreskrifter till
denna.

b) För Sveriges del

i) lagstiftningen om sjukersättning och aktivitetsersättning,

ii) lagstiftningen om garantipensioner och inkomstgrundade
ålderspensioner, samt

iii) lagstiftningen om efterlevandepensioner och
efterlevandestöd till barn.

2. Om inte annat följer av punkt 3, skall denna konvention
också tillämpas på lagar och föreskrifter som ändrar, utvidgar,
konsoliderar eller ersätter den lagstiftning som anges i punkt
1 i denna artikel.

3. Denna konvention skall vidare tillämpas på lagar och
föreskrifter som utvidgar en parts lagstiftning till att gälla
nya kategorier av förmånstagare eller nya förmåner, såvida inte
denna part har gjort invändning om detta till den andra parten
senast tre månader efter det att lagarna och föreskrifterna i
fråga har trätt i kraft.

Artikel III

Personer som omfattas av konventionen

Denna konvention skall gälla personer som är eller har varit
omfattade av kanadensisk eller svensk lagstiftning och personer
som enligt endera partens lagstiftning är familjemedlemmar
eller efterlevande till sådana personer.

Artikel IV

Likabehandling

1. En medborgare i en part och dennes familjemedlemmar och
efterlevande skall vara underkastade åtagandena i den andra
partens lagstiftning och vara berättigade till förmånerna i
denna lagstiftning på samma villkor som medborgarna i den
sistnämnda parten.

2. Med avseende på kanadensisk lagstiftning skall punkt 1
tillämpas på en person som avses i artikel III oavsett
medborgarskap.

Artikel V

Export av förmåner

1. I den mån inte annat föreskrivs i denna konvention, får inte
förmåner som kan utges enligt en parts lagstiftning till en
person som avses i artikel III, inräknat förmåner som
förvärvats med stöd av denna konvention, minskas, ändras,
innehållas, dras in eller förklaras förverkade endast av det
skälet att den förmånsberättigade är bosatt inom den andra
partens territorium och skall även betalas ut när han eller hon
befinner sig inom den andra partens territorium.

2. Förmåner som enligt denna konvention skall betalas ut till
en person som är eller har varit omfattad av båda parters
lagstiftning eller till dennes familjemedlemmar eller
efterlevande, skall betalas ut när personen eller dennes
familjemedlemmar eller efterlevande, vistas inom en tredje
stats territorium.

AVDELNING II

BESTÄMMELSER OM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING

Artikel VI

Allmän regel för anställda och egenföretagare

Om inte annat följer av artiklarna VII–X, skall

a) en arbetstagare som arbetar inom en parts territorium när
det gäller detta arbete vara omfattad endast av den partens
lagstiftning, och

b) en egenföretagare som är bosatt inom en parts territorium
och som arbetar för egen räkning inom den andra partens
territorium eller inom båda parters territorier, när det gäller
detta arbete vara omfattad endast av lagstiftningen i den
förstnämnda parten.

Artikel VII

Utsändning

1. En arbetstagare, som är omfattad av en parts lagstiftning
och som av sin arbetsgivare sänds ut för att arbeta inom den
andra partens territorium för samma arbetsgivare eller för
någon som står i relation till denne, skall, när det gäller
detta arbete, vara omfattad endast av den förstnämnda partens
lagstiftning som om arbetet hade utförts inom denna parts
territorium. Med undantag för vad som följer av punkt 2 gäller
detta högst 60 månader, om inte förhandsmedgivande har lämnats
av båda parters behöriga myndigheter.

2. Gränsen 60 månader i punkt 1 skall inte tillämpas på en
person som är verksam i statlig anställning för en part och som
sänts ut för att arbeta inom den andra partens territorium.

Artikel VIII

Ombordanställda

En ombordanställd person som utan denna konvention skulle
omfattas av båda parters lagstiftning skall, när det gäller den
anställningen, omfattas endast av svensk lagstiftning om
fartyget för svensk flagg och endast av kanadensisk
lagstiftning i varje annat fall.

Artikel IX

Lokalanställda i statlig tjänst

En person som är lokalanställd inom den ena partens territorium
i statlig tjänst för den andra parten skall, när det gäller
denna anställning, vara omfattad av den förstnämnda partens
lagstiftning.

Artikel X

Undantag

Parternas behöriga myndigheter kan komma överens om att bevilja
undantag från bestämmelserna i artiklarna VI – IX för vissa
personer eller persongrupper.

Artikel XI

Definition av vissa bosättningsperioder med avseende på
kanadensisk lagstiftning

1. För beräkning av förmåner enligt lagen om trygghet vid
ålderdom i Kanada skall följande gälla.

a) Om en person omfattas av den kanadensiska pensionsplanen
eller av någon fullständig pensionsplan i en provins i Kanada
under en period då han eller hon vistas eller är bosatt i
Sverige skall perioden räknas som en bosättningsperiod i
Kanada; detsamma skall gälla personens make, sambo samt
personens familjemedlemmar som följer med och bor tillsammans
med denne i Sverige. Detta gäller dock inte om den medföljande
omfattas av svensk lagstiftning på grund av anställning eller
egenföretagande.

b) Om en person omfattas av svensk lagstiftning under en
period då han eller hon vistas eller är bosatt i Kanada skall
perioden inte räknas som en bosättningsperiod i Kanada;
detsamma skall gälla personens make, sambo samt personens
familjemedlemmar som följer med till Kanada och bor tillsammans
med denne. Detta gäller dock inte om den medföljande omfattas
av den kanadensiska pensionsplanen eller av någon fullständig
pensionsplan i en provins i Kanada på grund av anställning
eller egenföretagande.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall följande gälla.

a) En person skall anses vara omfattad av den kanadensiska
pensionsplanen eller av någon fullständig pensionsplan i en
provins i Kanada under en period då denne vistas i eller är
bosatt i Sverige eller Kanada endast om han eller hon på grund
av anställning eller egenföretagande under perioden är skyldig
att betala avgifter i enlighet med planen.

b) En person skall anses vara omfattad av svensk lagstiftning
under en period då denne vistas i eller är bosatt i Kanada
eller Sverige endast om han eller hon eller dennes arbetsgivare
på grund av anställning eller egenföretagande är skyldig att
under perioden betala avgifter i enlighet svensk lagstiftning.

Artikel XII

Definition av vissa bosättningsperioder med avseende på svensk
lagstiftning

För beräkning av pensioner enligt svensk lagstiftning skall
följande gälla.

a) Om en person omfattas av svensk lagstiftning under en
period då han eller hon vistas eller är bosatt i Kanada skall
perioden räknas som en bosättningsperiod i Sverige för den
personen och dennes make och barn under 18 år som följer med
till Kanada, under förutsättning att familjemedlemmarna inte
omfattas av kanadensisk lagstiftning på grund av anställning
eller egenföretagande.

b) Om en person omfattas av kanadensisk lagstiftning under en
period då han eller hon vistas eller är bosatt i Sverige skall
perioden inte räknas som en bosättningsperiod i Sverige för den
personen och dennes make och barn under 18 år som följer med
till Sverige, under förutsättning att familjemedlemmarna inte
omfattas av svensk lagstiftning på grund av anställning eller
egenföretagande.

AVDELNING III

BESTÄMMELSER OM FÖRMÅNER

KAPITEL 1

SAMMANLÄGGNING

Artikel XIII

Förmånsgrundande perioder enligt kanadensisk och svensk
lagstiftning

1. Om någon inte har rätt till en förmån på grund av att han
eller hon inte har tillgodoräknats tillräckliga
förmånsgrundande perioder enligt en parts lagstiftning skall,
om inte annat följer av denna konvention, rätten till förmån
bestämmas genom sammanläggning av perioder som tillgodoräknats
enligt denna parts lagstiftning och sådana perioder som anges i
punkterna 2 och 3 nedan, förutsatt att de inte sammanfaller.

2 a) För rätt till förmåner enligt Kanadas lag om trygghet vid
ålderdom skall en förmånsgrundande period enligt svensk
lagstiftning räknas som en bosättningsperiod i Kanada.

b) För rätt till förmåner enligt den kanadensiska
pensionsplanen skall ett kalenderår för vilket pensionspoäng
eller pensionsrättigheter har tillgodoräknats för
inkomstgrundande ålderspension enligt svensk lagstiftning
räknas som ett förmånsgrundande år enligt den kanadensiska
pensionsplanen.

3. För rätt till förmåner enligt svensk lagstiftning skall

a) ett kalenderår som är en förmånsgrundande period enligt den
kanadensiska pensionsplanen räknas som ett förmånsgrundande år
enligt svensk lagstiftning, och

b) en förmånsgrundande period enligt den kanadensiska lagen om
trygghet vid ålderdom, som inte ingår i en förmånsgrundande
period enligt den kanadensiska pensionsplanen, räknas som en
förmånsgrundande period enligt svensk lagstiftning.

Artikel XIV

Perioder enligt tredje lands lagstiftning

För en person som efter sammanläggning enligt artikel XIII av
de förmånsgrundande perioderna enligt båda parters lagstiftning
inte har rätt till en förmån skall rätten till denna förmån
bestämmas genom sammanläggning av dessa perioder och sådana
förmånsgrundande perioder som har fullgjorts enligt ett tredje
lands lagstiftning med vilket båda parter har gällande
konventioner om social trygghet, med bestämmelser om
sammanläggning av perioder och vilka bestämmelser gäller för
personen i fråga.

KAPITEL 2

FÖRMÅNER ENLIGT KANADENSISK LAGSTIFTNING

Artikel XV

Förmåner enligt lagen om trygghet vid ålderdom

1. Om en person är berättigad till pension eller ersättning
enligt lagen om trygghet vid ålderdom endast genom tillämpning
av bestämmelserna om sammanläggning i kapitel 1 skall Kanadas
behöriga institution beräkna pensionens eller ersättningens
belopp enligt denna lags bestämmelser om partiell pension eller
ersättning uteslutande på grundval av de bosättningsperioder i
Kanada som får tillgodoräknas enligt nämnda lag.

2. Punkt 1 skall även gälla personer utanför Kanada som skulle
vara berättigade till full pension i Kanada men som inte har
varit bosatta där under den kortaste tid som krävs enligt lagen
om trygghet vid ålderdom för utbetalning av pensioner utanför
Kanada.

3. Om inte annat följer av andra bestämmelser i denna
konvention skall

a) en pension enligt lagen om trygghet vid ålderdom betalas ut
till en person som vistas utanför Kanada endast om dennes
bosättningstid, efter sammanläggning enligt kapitel 1, är minst
lika lång som den kortaste period av bosättning i Kanada som
krävs för utbetalning av pensioner utanför Kanada; och

b) en ersättning och ett garanterat inkomsttillägg enligt
lagen om trygghet vid ålderdom betalas ut till en person som
vistas utanför Kanada endast i den utsträckning som den lagen
tillåter det.

Artikel XVI

Förmåner enligt den kanadensiska pensionsplanen

Om en person är berättigad till en förmån enligt den
kanadensiska pensionsplanen endast genom tillämpning av
bestämmelserna om sammanläggning i kapitel 1, skall Kanadas
behöriga institution beräkna förmånsbeloppen som personen har
rätt till på följande sätt:

a) Den inkomstrelaterade andelen av förmånen skall beräknas
enligt bestämmelserna i den kanadensiska pensionsplanen enbart
på grundval av de pensionsgrundande inkomster som
tillgodoräknats enligt planen.

b) Förmånens grundbelopp skall beräknas genom att multiplicera

i) förmånens grundbelopp beräknat enligt bestämmelserna i den
kanadensiska pensionsplanen med

ii) den kvot som motsvarar perioderna för avgifter till den
kanadensiska pensionsplanen i förhållande till den kortaste
period som krävs för rätt till förmånen enligt denna plan,
kvoten får dock inte överstiga talet ett.

KAPITEL 3

FÖRMÅNER ENLIGT SVENSK LAGSTIFTNING

Artikel XVII

Beräkning av förmåner

1. Bestämmelserna om sammanläggning i kapitel 1 skall inte
tillämpas på grundkravet på tre års bosättning i Sverige för
rätt till garantipension eller till sjukersättning eller
aktivitetsersättning i form av garantiersättning.

2. Vid beräkning av garantipension respektive sjukersättning
och aktivitetsersättning i form av garantiersättning skall
förmåner enligt den kanadensiska lagen om trygghet vid ålderdom
eller förmåners grundbelopp enligt den kanadensiska
pensionsplanen inte beaktas.

3. Vid beräkning av sjukersättning och aktivitetsersättning
skall endast inkomst intjänad under den tid då den svenska
lagstiftningen var tillämplig beaktas.

Artikel XVIII

Utbetalning av förmåner utanför Sverige

Bestämmelserna i artikel V skall inte tillämpas på
efterlevandestöd till barn, och skall tillämpas på
garantipensioner samt sjukersättning och aktivitetsersättning i
form av garantiersättning endast i fråga om personer som, efter
tillämpning av sammanläggningsbestämmelserna i kapitel 1, har
förmånsberättigande perioder på minst 20 år.

AVDELNING IV

TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER OCH ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel XIX

Tillämpningsöverenskommelse

1. Parternas behöriga myndigheter skall i en
tillämpningsöverenskommelse fastställa de bestämmelser som
krävs för att tillämpa detta avtal.

2. Parternas förbindelseorgan skall anges i
tillämpningsöverenskommelsen.

Artikel XX

Informationsutbyte och ömsesidigt bistånd

1. De behöriga myndigheter och institutioner som ansvarar för
tillämpningen av denna konvention skall

a) delge varandra sådan information som är nödvändig för
tillämpningen av denna konvention i den utsträckning den
lagstiftning för vars tillämpning de är ansvariga medger detta;

b) bistå varandra för att fastställa rätt till förmåner och
dessas belopp enligt denna konvention eller med stöd av
lagstiftning på vilken denna konvention är tilllämplig på samma
sätt som om det gällde tillämpningen av deras egen
lagstiftning; och

c) snarast delge varandra all information om åtgärder de
vidtagit för att tillämpa denna konvention samt om förändringar
i deras respektive lagstiftning, i den mån dessa påverkar
tillämpningen av detta avtal.

2. Bistånd som åsyftas i punkt 1 b i denna artikel skall
lämnas vederlagsfritt, såvida inte annat följer av bestämmelser
om ersättning för vissa slag av kostnader i en
tillämpningsöverenskommelse sluten med stöd av artikel XIX.

3. Såvida inte röjande av information krävs enligt lag i en
part, skall uppgifter om en enskild person, som lämnats i
enlighet med denna konvention till denna part av den andra
parten, vara sekretessbelagda och får endast användas i syfte
att tillämpa denna konvention och den lagstiftning konventionen
är tillämplig på.

Artikel XXI

Befrielse från eller nedsättning av skatter, avgifter, pålagor
och expeditionsavgifter

Varje undantag från eller sänkning av skatter, avgifter,
konsulära avgifter eller förvaltningsavgifter, som skall
erläggas enligt lagstiftningen i en part i samband med
utfärdande av intyg eller handlingar som måste företes för
tilllämpningen av denna lagstiftning, skall gälla även för
intyg eller handlingar som måste företes för tillämpning av
lagstiftningen i den andra parten.

Beslut och handlingar av officiellt slag, som måste företes
vid tillämpningen av denna konvention, skall undantas från
legalisering av diplomatisk eller konsulär myndighet eller
liknande formaliteter.

Artikel XXII

Språk

Vid tillämpningen av denna konvention får parternas behöriga
myndigheter och institutioner kommunicera direkt med varandra
på vardera partens officiella språk.

Artikel XXIII

Ingivande av ansökningar, meddelanden och besvär

1. Ansökningar, meddelanden och besvär angående rätt till en
förmån eller dennas storlek enligt en parts lagstiftning,
vilka, enligt denna lagstiftning skulle ha ingetts inom en
föreskriven tid till en behörig myndighet eller en behörig
institution i den parten, men som inges inom samma tidsrymd
till en myndighet eller en institution i den andra parten,
skall behandlas som om de hade ingetts till den behöriga
myndigheten eller den behöriga institutionen i den förstnämnda
parten. Dag för ingivandet av ansökan, meddelanden och besvär
till den andra partens myndighet eller institution skall anses
vara dagen för deras ingivande till den förstnämnda partens
behöriga myndighet eller institution.

2. Om inte annat följer av andra meningen i denna punkt, skall
ansökan om en förmån enligt en parts lagstiftning som har
framförts efter dagen för denna konventions ikraftträdande
anses vara ett anspråk på motsvarande förmån enligt den andra
partens lagstiftning under förutsättning att sökanden vid
ingivandet av ansökan

a) begär att denna skall betraktas som en ansökan enligt den
andra partens lagstiftning, eller

b) framlägger uppgifter utvisande att förmånsgrundande
perioder har fullgjorts enligt denna parts lagstiftning.

Föregående mening skall inte tillämpas om sökanden begär att
hans eller hennes ansökan om förmåner enligt den andra partens
lagstiftning skall anstå.

3. I de fall på vilka punkterna 1 och 2 i denna artikel är
tillämpliga skall den myndighet eller den institution till
vilken ansökan, meddelandet eller besväret har ingetts utan
dröjsmål överlämna detsamma till den andra partens behöriga
myndighet eller institution.

Artikel XXIV

Utbetalning av förmåner

1. En parts behöriga institution skall uppfylla sina åtaganden
enligt denna konvention i sin egen valuta.

2. Förmåner skall betalas ut till förmånstagare utan avdrag
för expeditionskostnader som kan uppkomma vid utbetalningen.

3. Om en part inför valutakontroll eller andra liknande
åtgärder som begränsar betalning, remittering eller överföring
av medel eller finansiella instrument till personer som
befinner sig utanför dess territorium, skall den parten utan
dröjsmål vidta lämpliga åtgärder för att trygga betalning av
penningmedel som skall betalas i enlighet med denna konvention
till personer som avses i artikel III, vilka är bosatta inom
den andra partens territorium.

Artikel XXV

Tolkning och tillämpning av konventionen

1. Parternas behöriga myndigheter skall i möjligaste mån lösa
problem som kan uppkomma i fråga om tolkning eller tillämpning
av denna konvention i enlighet med dess anda och grundläggande
principer.

2. Parterna skall utan dröjsmål samråda på begäran av endera
parten om frågor som inte har lösts av de behöriga
myndigheterna i enlighet med punkt 1.

3. Tvister mellan parterna om tolkningen av denna konvention
som inte har lösts eller bilagts genom samråd enligt punkt 1
eller 2 skall, på begäran av endera parten, hänskjutas för
lösning till en skiljedomstol.

4. Såvida parterna inte kommer överens om annat, skall
skiljedomstolen bestå av tre skiljedomare, varav vardera parten
skall tillsätta var sin inom två månader från dagen för
mottagandet av begäran om hänskjutande till skiljedom. De två
sålunda tillsatta skiljedomarna skall, inom två månader efter
den sista tillsättningen, tillsätta den tredje skiljedomaren,
som skall vara ordförande. Om endera parten inte tillsätter sin
skiljedomare, eller om de två tillsatta skiljedomarna inte kan
komma överens om den tredje, skall den andra partens behöriga
myndighet uppmana presidenten i Internationella domstolen att
tillsätta den första partens skiljedo, eller också skall de
utnämnda skiljedomarna uppmana Internationella domstolens
president att tillsätta en ordförande för skiljedomstolen.

5. Om Internationella domstolens president är medborgare i
endera parten skall domstolens vicepresident eller den därefter
till tjänsteåren nästkommande ledamoten av domstolen som inte
är medborgare i någondera parten, göra tillsättningen.

6. Skiljedomstolen skall fastställa sin egen arbetsordning,
dock skall den fatta sina beslut med en majoritet av rösterna.

7. Skiljedomstolens beslut skall vara slutgiltiga och
bindande.

Artikel XXVI

Överenskommelser med kanadensiska provinser

Sveriges behöriga myndighet och en provins i Kanada kan träffa
överenskommelse i frågor om social trygghet som faller inom
provinsernas behörighet i Kanada i den mån överenskommelsen
inte strider mot bestämmelserna i denna konvention.

AVDELNING V

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel XXVII

Den tidigare konventionens upphörande och övergångsbestämmelser

1. När denna konvention träder i kraft skall den tidigare
konventionen upphöra att gälla. Den tidigare konventionen skall
emellertid fortsätta att gälla med avseende på rätt till
förmåner som en person har rätt till genom tillämpning av den
konventionen för tid före denna konventions ikraftträdande.

2. Förmånsgrundande period som har fullgjorts före denna
konventions ikraftträdande skall beaktas vid bestämmandet av
rätt till en förmån enligt denna konvention och vid beräkning
av dess belopp.

3. Om inte annat följer av andra meningen i punkt 1 i denna
artikel, skall ingen bestämmelse i denna konvention grunda rätt
till betalning av en förmån för en period före denna
konventions ikraftträdande.

4. Om inte annat följer av punkt 3, skall en förmån, annan än
en dödsfallsersättning enligt den kanadensiska pensionsplanen,
betalas ut med stöd av denna konvention för händelser som
inträffat före denna konventions ikraftträdande.

Artikel XXVIII

Varaktighet och upphörande

1. Denna konvention skall gälla utan tidsbegränsning. Den kan
när som helst sägas upp av endera parten genom skriftligt
meddelande tolv månader i förväg till den andra parten.

2. Om konventionen upphör att gälla, skall varje rättighet som
en person förvärvat i enlighet med konventionens bestämmelser
fortsätta att gälla, och förhandlingar skall äga rum för att
reglera sådana rättigheter som håller på att förvärvas enligt
dessa bestämmelser.

Artikel XXIX

Ikraftträdande

Denna konvention träder i kraft den första dagen i den fjärde
månaden som följer efter den månad under vilken vardera parten
från den andra parten har mottagit skriftligt meddelande om att
den har fullgjort alla villkor för konventionens
ikraftträdande.

Till bekräftelse härpå har undertecknade, därtill
vederbörligen bemyndigade av sina regeringar, undertecknat
detta avtal.

Upprättat i två exemplar i Ottawa den 30 januari 2002 på
svenska, engelska, och franska språken, vilka alla texter är
lika giltiga.

Agreement on Social Security between the Government of Sweden
and the Government of Canada

The Government of Sweden and the Government of Canada, Resolved
to continue their cooperation in the field of social security,
taking into account changes to their respective social security
legislation since the Agreement on Social Security between
Sweden and Canada was signed at Stockholm on 10 April 1985,
have decided to conclude a new agreement for this purpose, and
have agreed as follows:

PART I

GENERAL PROVISIONS

Article I

Definitions

1. For the purposes of this Agreement:

“benefit” means, as regards a Party, any pension or cash
benefit for which provision is made in the legislation of that
Party and includes any supplements or increases applicable to
such a pension or cash benefit;

“competent authority” means, as regards Canada, the Minister
or Ministers responsible for the application of the legislation
of Canada; and, as regards Sweden, the Government or the
authority nominated by the Government;

“competent institution” means, as regards Canada, the
competent authority; and, as regards Sweden, the authority
charged with the implementation of the legislation specified in
Article II;

“creditable period” means, as regards a Party, a period of
contributions, insurance or residence used to acquire the right
to a benefit under the legislation of that Party; as regards
Canada, it also means a period during which a disability
pension is payable under the Canada Pension Plan;

“guaranteed pension” means, as regards the legislation of
Sweden, a guaranteed pension to old-age pensions and a
guaranteed pension to survivors’ pensions;

“legislation” means, as regards a Party, the laws and
regulations specified in Article II with respect to that Party;

“previous Agreement” means the Agreement on Social Security
between Sweden and Canada signed at Stockholm on 10 April 1985.

2. Any term not defined in this Article has the meaning
assigned to it in the applicable legislation.

Article II

Legislation to Which the Agreement Applies

1. This Agreement shall apply to the following legislation:

(a) with respect to Canada:

(i) the Old Age Security Act and the regulations made
thereunder; and

(ii) the Canada Pension Plan and the regulations made
thereunder;

(b) with respect to Sweden

(i) the legislation regarding sickness compensation and
activity compensation;

(ii) the legislation regarding guaranteed pensions and income-
based old-age pensions; and

(iii) the legislation regarding survivors pensions and
surviving children’s allowance.

2. Subject to paragraph 3, this Agreement shall also apply to
laws and regulations which amend, supplement, consolidate or
supersede the legislation specified in paragraph 1.

3. This Agreement shall further apply to laws and regulations
which extend the legislation of a Party to new categories of
beneficiaries or to new benefits unless an objection on the
part of that Party has been communicated to the other Party not
later than 3 months following the entry into force of such laws
and regulations.

Article III

Persons to Whom the Agreement Applies

This Agreement shall apply to any person who is or who has been
subject to the legislation of Canada or Sweden, and to the
dependants and survivors of such a person within the meaning of
the legislation of either Party.

Article IV

Equality of Treatment

1. A citizen of a Party, and the dependants and survivors of
such a person, shall be subject to the obligations of the
legislation of the other Party and shall be eligible for the
benefits of that legislation under the same conditions as
citizens of the latter Party.

2. As regards the legislation of Canada, paragraph 1 shall
apply to any person described in Article III, without regard to
citizenship.

Article V

Export of Benefits

1. Unless otherwise provided in this Agreement, benefits
payable under the legislation of a Party to any person
described in Article III, including benefits acquired by virtue
of this Agreement, shall not be subject to any reduction,
modification, suspension, cancellation or confiscation by
reason only of the fact that the person resides in the
territory of the other Party, and these benefits shall be paid
when that person is in the territory of the other Party.

2. Benefits payable under this Agreement to a person who is or
who has been subject to the legislation of both Parties, or to
the dependants or survivors of such a person, shall be paid
when that person, or the dependant or survivor, is in the
territory of a third State.

PART II

PROVISIONS CONCERNING THE APPLICABLE LEGISLATION

Article VI

General Rule for Employed and Self-Employed Persons

Subject to Articles VII to X:

(a) an employed person who works in the territory of a Party
shall, in respect of that work, be subject only to the
legislation of that Party;

(b) a self-employed person who resides in the territory of a
Party and who works for his or her own account in the territory
of the other Party or in the territories of both Parties shall,
in respect of that work, be subject only to the legislation of
the first Party.

Article VII

Detachments

1. An employed person who is subject to the legislation of a
Party and who is sent by that person’s employer to work in the
territory of the other Party for the same or a related employer
shall, in respect of that work, be subject only to the
legislation of the first Party as though that work were
performed in its territory. Subject to paragraph 2, this
coverage may not be maintained for more than 60 months without
the prior consent of the competent authorities of both Parties.

2. The limitation of 60 months in paragraph 1 shall not apply
in the case of a person who is engaged in government employment
for a Party and who is sent to work in the territory of the
other Party.

Article VIII

Crews of Ships

A person who, but for this Agreement, would be subject to the
legislation of both Parties in respect of employment as a
member of the crew of a ship shall, in respect of that
employment, be subject only to the legislation of Sweden if the
ship flies the flag of Sweden and only to the legislation of
Canada in any other case.

Article IX

Locally Engaged Government Employees

A person who is locally engaged in the territory of a Party in
government employment for the other Party shall, in respect of
that employment, be subject to the legislation of the first
Party.

Article X

Exceptions

The competent authorities of the Parties may, by common
agreement, make exceptions to the provisions of Articles VI
through IX with respect to any person or categories of persons.

Article XI

Definition of Certain Periods of Residence with Respect to the
Legislation of Canada

1. For the purpose of calculating the amount of benefits under
the Old Age Security Act:

(a) if a person is subject to the Canada Pension Plan or to
the comprehensive pension plan of a province of Canada during
any period of presence or residence in Sweden, that period
shall be considered as a period of residence in Canada for that
person as well as for that person’s spouse or common-law
partner and dependants who accompany that person to Sweden, who
reside with that person in Sweden, and who are not subject to
the legislation of Sweden by reason of employment or self-
employment;

(b) if a person is subject to the legislation of Sweden during
any period of presence or residence in Canada, that period
shall not be considered as a period of residence in Canada for
that person nor for that person’s spouse or common-law partner
and dependants who accompany that person to Canada, who reside
with that person in Canada, and who are not subject to the
Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a
province of Canada by reason of employment or self-employment.

2. In the application of paragraph 1:

(a) a person shall be considered to be subject to the Canada
Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province
of Canada during a period of presence or residence in Sweden or
Canada only if that person must make contributions pursuant to
the plan concerned during that period by reason of employment
or self-employment;

(b) a person shall be considered to be subject to the
legislation of Sweden during a period of presence or residence
in Canada or Sweden only if that person or that person’s
employer must make contributions pursuant to Swedish
legislation during that period by reason of employment or self-
employment.

Article XII

Definition of Certain Periods of Residence with Respect to the
Legislation of Sweden

For the purpose of calculating the amount of pensions under
Swedish legislation:

(a) if a person is subject to Swedish legislation during any
period of presence or residence in Canada, that period shall be
considered as a period of residence in Sweden for that person
and the person’s spouse and children under the age of 18 who
have accompanied that person to Canada, provided the family
members are not subject to the legislation of Canada by reason
of employment or self-employment;

(b) if a person is subject to the legislation of Canada during
any period of presence or residence in Sweden, that period
shall not be considered as a period of residence in Sweden for
that person and the person’s spouse and children under the age
of 18 who have accompanied that person to Sweden, provided the
family members are not subject to Swedish legislation by reason
of employment or self-employment.

PART III

PROVISIONS CONCERNING BENEFITS

CHAPTER 1

TOTALIZING

Article XIII

Periods under the Legislation of Canada and Sweden

1. Unless otherwise provided in this Agreement, if a person is
not eligible for a benefit because he or she has not
accumulated sufficient creditable periods under the legislation
of a Party, the eligibility of that person for that benefit
shall be determined by totalizing these periods and those
specified in paragraphs 2 and 3, provided that the periods do
not overlap.

2. (a) For purposes of determining eligibility for a benefit
under the Old Age Security Act of Canada, a creditable period
under the legislation of Sweden shall be considered as a period
of residence in Canada.

(b) For purposes of determining eligibility for a benefit
under the Canada Pension Plan, a calendar year for which
pension points or pension rights have been credited for
purposes of income-based old-age pensions under the legislation
of Sweden shall be considered as a year which is creditable
under the Canada Pension Plan.

3. For purposes of determining eligibility for benefits under
Swedish legislation:

(a) a calendar year which is a creditable period under the
Canada Pension Plan shall be considered as a year creditable
under the legislation of Sweden;

(b) any period which is a creditable period under the Old Age
Security Act of Canada and which is not part of a creditable
period under the Canada Pension Plan shall be considered as a
period which is creditable under the legislation of Sweden.

Article XIV

Periods under the Legislation of a Third State

If a person is not eligible for a benefit on the basis of the
creditable periods under the legislation of the Parties,
totalized as provided in Article XIII, the eligibility of that
person for that benefit shall be determined by totalizing these
periods and creditable periods completed under the legislation
of a third State with which both Parties are bound by social
security instruments which provide for the totalizing of
periods for that person.

CHAPTER 2

BENEFITS UNDER THE LEGISLATION OF CANADA

Article XV

Benefits under the Old Age Security Act

1. If a person is eligible for a pension or allowance under the
Old Age Security Act solely through the application of the
totalizing provisions of Chapter 1, the competent institution
of Canada shall calculate the amount of the pension or
allowance payable to that person in conformity with the
provisions of that Act governing the payment of a partial
pension or allowance, exclusively on the basis of the periods
of residence in Canada which may be considered under that Act.

2. Paragraph 1 shall also apply to a person outside Canada who
would be eligible for a full pension in Canada but who has not
resided in Canada for the minimum period required by the Old
Age Security Act for the payment of a pension outside Canada.

3. Notwithstanding any other provision of this Agreement:

(a) a pension under the Old Age Security Act shall be paid to
a person who is outside Canada only if that person’s periods of
residence, when totalized as provided in Chapter 1, are at
least equal to the minimum period of residence in Canada
required by that Act for the payment of a pension outside
Canada;

(b) an allowance and a guaranteed income supplement under the
Old Age Security Act shall be paid to a person who is outside
Canada only to the extent permitted by that Act.

Article XVI

Benefits under the Canada Pension Plan

If a person is eligible for a benefit under the Canada Pension
Plan solely through the application of the totalizing
provisions of Chapter 1, the competent institution of Canada
shall calculate the amount of benefit payable to that person in
the following manner:

(a) the earnings-related portion of the benefit shall be
determined in conformity with the provisions of the Canada
Pension Plan, exclusively on the basis of the pensionable
earnings under that Plan;

(b) the flat-rate portion of the benefit shall be determined
by multiplying:

(i) the amount of the flat-rate portion of the benefit
determined in conformity with the provisions of the Canada
Pension Plan by

(ii) the fraction which represents the ratio of the periods of
contributions to the Canada Pension Plan in relation to the
minimum qualifying period required under that Plan to establish
eligibility for that benefit, but in no case shall that
fraction exceed the value of one.

CHAPTER 3

BENEFITS UNDER THE LEGISLATION OF SWEDEN

Article XVII

Calculating the Amount of Benefit Payable

1. The totalizing provisions of Chapter 1 shall not apply to
the basic requirement of three years of residence in Sweden for
entitlement to a guaranteed pension or a sickness or activity
compensation in the form of guaranteed compensation.

2. When calculating the amount of a guaranteed pension or
sickness or activity compensation in the form of guaranteed
compensation, benefits under the Old Age Security Act of Canada
as well as the flat-rate portion of benefits under the Canada
Pension Plan shall not be taken into account.

3. When calculating the amount of sickness compensation and
activity compensation, only income earned during periods when
Swedish legislation was applicable shall be taken into account.

Article XVIII

Payment of Benefits outside Sweden

The provisions of Article V shall not apply to surviving
children’s allowance, and shall apply to guaranteed pension and
sickness or activity compensation in the form of guaranteed
compensation only for persons who, after applying the
totalizing provisions of Chapter 1, have creditable periods of
at least 20 years.

PART IV

ADMINISTRATIVE AND MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article XIX

Administrative Arrangement

1. The competent authorities of the Parties shall establish, by
means of an administrative arrangement, the measures necessary
for the application of this Agreement.

2. The liaison agencies of the Parties shall be designated in
that arrangement.

Article XX

Exchange of Information and Mutual Assistance

1. The competent authorities and institutions responsible for
the application of this Agreement:

(a) shall, to the extent permitted by the legislation which
they administer, communicate to each other any information
necessary for the application of this Agreement;

(b) shall lend their good offices and furnish assistance to
one another for the purpose of determining eligibility for, or
the amount of, any benefit under this Agreement, or under the
legislation to which this Agreement applies, as if the matter
involved the application of their own legislation;

(c) shall communicate to each other, as soon as possible, all
information about the measures taken by them for the
application of this Agreement or about changes in their
respective legislation in so far as these changes affect the
application of this Agreement.

2. The assistance referred to in sub-paragraph 1(b) shall be
provided free of charge, subject to any provision contained in
an administrative arrangement concluded pursuant to Article XIX
for the reimbursement of certain types of expenses.

3. Unless disclosure is required under the laws of a Party,
any information about a person which is transmitted in
accordance with this Agreement to that Party by the other Party
is confidential and shall be used only for purposes of
implementing this Agreement and the legislation to which this
Agreement applies.

Article XXI

Exemption or Reduction of Taxes, Dues, Fees and Charges

1. Any exemption from or reduction of taxes, legal dues,
consular fees and administrative charges for which provision is
made in the legislation of a Party in connection with the
issuing of any certificate or document required to be produced
for the application of that legislation shall be extended to
certificates or documents required to be produced for the
application of the legislation of the other Party.

2. Any documents of an official nature required to be produced
for the application of this Agreement shall be exempt from any
authentication by diplomatic or consular authorities and
similar formality.

Article XXII

Language of Communication

For the application of this Agreement, the competent
authorities and institutions of the Parties may communicate
directly with one another in any official language of either
Party.

Article XXIII

Submitting a Claim, Notice or Appeal

1. Claims, notices and appeals concerning eligibility for, or
the amount of, a benefit under the legislation of a Party which
should, for the purposes of that legislation, have been
presented within a prescribed period to a competent authority
or institution of that Party, but which are presented within
the same period to an authority or institution of the other
Party, shall be treated as if they had been presented to the
competent authority or institution of the first Party. The date
of presentation of claims, notices and appeals to the authority
or institution of the other Party shall be deemed to be the
date of their presentation to the competent authority or
institution of the first Party.

2. Subject to the second sentence of this paragraph, a claim
for a benefit under the legislation of a Party made after the
date of entry into force of this Agreement shall be deemed to
be a claim for the corresponding benefit under the legislation
of the other Party, provided that the applicant at the time of
application:

(a) requests that it be considered an application under the
legislation of the other Party, or

(b) provides information indicating that creditable periods
have been completed under the legislation of the other Party.

The preceding sentence shall not apply if the applicant
requests that his or her claim to the benefit under the
legislation of the other Party be delayed.

3. In any case to which paragraph 1 or 2 applies, the
authority or institution to which the claim, notice or appeal
has been submitted shall transmit it without delay to the
authority or institution of the other Party.

Article XXIV

Payment of Benefits

1. The competent institution of a Party shall discharge its
obligations under this Agreement in the currency of that Party.

2. Benefits shall be paid to beneficiaries free from any
deduction for administrative expenses that may be incurred in
paying the benefits.

3. In the event that a Party imposes currency controls or
other similar measures that restrict payments, remittances or
transfers of funds or financial instruments to persons who are
outside its territory, that Party shall, without delay, take
suitable measures to ensure the payment of any amount that must
be paid in accordance with this Agreement to persons described
in Article III who reside in the territory of the other Party.

Article XXV

Resolution of Difficulties

1. The competent authorities of the Parties shall resolve, to
the extent possible, any difficulties which arise in
interpreting or applying this Agreement according to its spirit
and fundamental principles.

2. The Parties shall consult promptly at the request of either
Party concerning matters which have not been resolved by the
competent authorities in accordance with paragraph 1.

3. Any dispute between the Parties concerning the
interpretation of this Agreement which has not been resolved or
settled by consultation in accordance with paragraph 1 or 2
shall, at the request of either Party, be submitted to
arbitration by an arbitral tribunal.

4. Unless the Parties mutually determine otherwise, the
arbitral tribunal shall consist of three arbitrators, of whom
each Party shall appoint one within two months from the date of
receipt of the request for arbitration, and the two arbitrators
so appointed shall appoint, within two months after the last
notice of appointment, the third who shall act as president;
provided that if either Party fails to appoint its arbitrator
or if the two appointed arbitrators fail to agree about the
third, the competent authority of the other Party shall invite
the President of the International Court of Justice to appoint
the arbitrator of the first Party or the two appointed
arbitrators shall invite the President of the International
Court of Justice to appoint the president of the arbitral
tribunal.

5. If the President of the International Court of Justice is a
citizen of either Party, the function of appointment shall be
transferred to the Vice-president or the next most senior
member of the Court who is not a citizen of either Party.

6. The arbitral tribunal shall determine its own procedures,
but it shall reach its decisions by a majority of votes.

7. The decision of the arbitral tribunal shall be final and
binding.

Article XXVI

Understandings with a Province of Canada

The relevant authority of Sweden and a province of Canada may
conclude understandings concerning any social security matter
within provincial jurisdiction in Canada in so far as those
understandings are not inconsistent with the provisions of this
Agreement.

PART V

TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article XXVII

Cessation of the Previous Agreement and Transitional Provisions

1. On the entry into force of this Agreement, the previous
Agreement shall be terminated. However, the previous Agreement
shall continue to apply in regards to rights to benefits which
can be established through the application of that Agreement
for periods before the entry into force of this Agreement.

2. Any creditable period completed before the date of entry
into force of this Agreement shall be taken into account for
the purpose of determining the right to a benefit under this
Agreement and its amount.

3. Subject to the second sentence of paragraph 1, no provision
of this Agreement shall confer any right to receive payment of
a benefit for a period before the date of entry into force of
this Agreement.

4. Subject to paragraph 3, a benefit, other than a death
benefit under the Canada Pension Plan, shall be paid under this
Agreement in respect of events which happened before the date
of entry into force of this Agreement.

Article XXVIII

Duration and Termination

1. This Agreement shall remain in force without any limitation
on its duration. It may be terminated at any time by either
Party giving 12 months’ notice in writing to the other Party.

2. In the event of the termination of this Agreement, any
right acquired by a person in accordance with its provisions
shall be maintained and negotiations shall take place for the
settlement of any rights then in course of acquisition by
virtue of those provisions.

Article XXIX

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the first day of the
fourth month following the month in which each Party shall have
received from the other Party written notification that it has
complied with all requirements for the entry into force of this
Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized
thereto by their respective Governments, have signed this
Agreement.

Done in duplicate at Ottawa, this 30th day of January, 2002,
in the Swedish, English and French languages, each text being
equally authentic.

Accord sur la sécurité sociale entre le Gouvernement de la
Suéde et le Gouvernement du Canada

Le Gouvernement de la Suède et le Gouvernement du Canada,
Résolus à continuer de coopérer dans le domaine de la sécurité
sociale, tenant compte des modifications apportées aux
dispositions législatives régissant leurs régimes de sécurité
sociale respectifs depuis l’Accord de sécurité sociale entre la
Suède et le Canada, signé à Stockholm le 10 avril 1985, ont
décidé de conclure un nouvel accord à cette fin, et sont
convenus des dispositions suivantes:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article I

Définitions

1. Aux fins du présent Accord :

« prestation » désigne, pour une Partie, toute pension ou
prestation en espèces prévue par la législation de ladite
Partie, y compris toute majoration ou tout supplément qui y
sont applicables;

« autorité compétente » désigne, pour le Canada, le ou les
ministres chargés de l’application de la législation du Canada;
et, pour la Suède, le Gouvernement ou l’autorité nommée par le
Gouvernement;

« institution compétente » désigne, pour le Canada, l’autorité
compétente; et, pour la Suède, l’autorité chargée de la mise en
application de la législation visée à l’article II;

« période admissible » désigne, pour une Partie, toute période
de cotisation, d’assurance ou de résidence ouvrant droit à une
prestation aux termes de la législation de ladite Partie; cette
expression désigne en outre, pour le Canada, toute période où
une pension d’invalidité est payable aux termes du Régime de
pensions du Canada;

« pension garantie » désigne, pour la législation de la Suède,
une pension garantie relative à la pension de vieillesse et une
pension garantie relative aux pensions de survivant;

« législation » désigne, pour une Partie, les lois et les
règlements visés à l’article II, pour ladite Partie;

« Accord précédent » désigne l’Accord de sécurité sociale
entre la Suède et le Canada signé à Stockholm, le 10 avril
1985.

2. Tout terme non défini au présent article a le sens qui lui
est attribué par la législation applicable.

Article II

Législation à laquelle l’Accord s’applique

1. Le présent Accord s’applique à la législation suivante :

(a) pour le Canada :

(i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse et les règlements
qui en découlent, et

(ii) e Régime de pensions du Canada et les règlements qui en
découlent;

(b) pour la Suède :

(i) la législation relative à la compensation pour maladie et
à la compensation pour activité;

(ii) la législation relative aux pensions garanties et aux
pensions de vieillesse tenant compte des revenus antérieurs;

(iii) la législation relative aux pensions de survivant et à
l’allocation aux enfants survivants.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le présent
Accord s’applique également aux lois et aux règlements qui
modifient, complètent, unifient ou remplacent la législation
visée au paragraphe 1.

3. Le présent Accord s’applique de plus aux lois et aux
règlements qui étendent la législation d’une Partie à de
nouvelles catégories de bénéficiaires ou à de nouvelles
prestations sauf objection d’une Partie communiquée à l’autre
Partie pas plus de 3 mois après l’entrée en vigueur desdites
lois et desdits règlements.

Article III

Personnes à qui l’Accord s’applique

Le présent Accord s’applique à toute personne qui est ou qui a
été assujettie à la législation du Canada ou de la Suède ainsi
qu’aux personnes à charge et aux survivants de ladite personne
au sens de la législation applicable de l’une ou l’autre
Partie.

Article IV

Égalité de traitement

1. Tout citoyen d’une Partie, ainsi que les personnes à charge
et les survivants dudit citoyen, sont soumis aux obligations de
la législation de l’autre Partie et sont admissibles aux
prestations de ladite législation aux mêmes conditions que les
citoyens de cette dernière Partie.

2. En ce qui concerne la législation du Canada, le paragraphe
1 s’applique à toute personne décrite à l’article III, sans
égard à la citoyenneté.

Article V

Versement des prestations à l’étranger

1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, toute
prestation payable aux termes de la législation d’une Partie à
toute personne visée à l’article III, y compris toute
prestation acquise aux termes du présent Accord, ne peut subir
aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni
suppression, ni confiscation du seul fait que ladite personne
réside sur le territoire de l’autre Partie, et ladite
prestation est versée quand ladite personne se trouve sur le
territoire de l’autre Partie.

2. Toute prestation payable aux termes du présent Accord à une
personne qui est ou qui a été assujettie à la législation des
Parties, ou aux personnes à charge ou aux survivants de ladite
personne, est versée quand ladite personne, ou les personnes à
charge ou les survivants se trouve sur le territoire d’un état
tiers.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article VI

Règle générale pour les travailleurs salariés et les
travailleurs autonomes

Sous réserve des articles VII à X :

(a) tout travailleur salarié qui travaille sur le territoire
d’une Partie n’est assujetti, relativement à ce travail, qu’à
la législation de ladite Partie;

(b) tout travailleur autonome qui réside sur le territoire
d’une Partie et qui travaille à son propre compte sur le
territoire de l’autre Partie ou sur le territoire des deux
Parties est assujetti, relativement à ce travail, uniquement à
la législation de la première Partie.

Article VII

Détachements

1. Tout travailleur salarié qui est assujetti à la législation
d’une Partie et qui est appelé, par son employeur, à travailler
sur le territoire de l’autre Partie au service du même
employeur ou d’un employeur apparenté est assujetti,
relativement à ce travail, uniquement à la législation de la
première Partie comme si ce travail s’effectuait sur son
territoire. Sous réserve du paragraphe 2, cet assujettissement
ne peut être maintenu pendant plus de 60 mois sans
l’approbation préalable des autorités compétentes desdites
Parties.

2. La limitation de 60 mois du paragraphe 1 ne s’applique pas
dans le cas d’une personne au service d’un gouvernement pour
une Partie appelée à travailler sur le territoire de l’autre
Partie.

Article VIII

Équipages de navires

Toute personne qui, à défaut du présent Accord, serait
assujettie à la législation des Parties relative ment à un
emploi comme membre de l’équipage d’un navire, est assujettie,
relativement à cet emploi, uniquement à la législation de la
Suède si le navire bat pavillon suédois et uniquement à la
législation du Canada dans tout autre cas.

Article IX

Employés du gouvernement recrutés sur place

Toute personne dont les services sont retenus sur place, sur le
territoire d’une Partie, au service du gouvernement de l’autre
Partie est assujettie, relativement à cet emploi, uniquement à
la législation de la première Partie.

Article X

Exceptions

Les autorités compétentes des Parties peuvent, d’un commun
accord, prévoir des exceptions aux dispositions des articles VI
à IX à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.

Article XI

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la
législation du Canada

1. Aux fins du calcul du montant des prestations aux termes de
la Loi sur la sécurité de la vieillesse :

(a) si une personne est assujettie au Régime de pensions du
Canada ou au régime général de pensions d’une province du
Canada pendant une période quelconque de présence ou de
résidence en Suède, ladite période est considérée comme une
période de résidence au Canada relativement à ladite personne,
ainsi qu’à son époux(se) ou à son conjoint de fait et aux
personnes à sa charge qui l’accompagnent en Suède, qui
demeurent avec elle en Suède et qui ne sont pas assujettis à la
législation de la Suède en raison d’emploi ou de travail
autonome;

(b) si une personne est assujettie à la législation de la
Suède pendant une période quelconque de présence ou de
résidence au Canada, ladite période n’est pas considérée comme
une période de résidence au Canada relativement à ladite
personne, ainsi qu’à son époux(se) ou à son conjoint de fait et
aux personnes à sa charge qui l’accompagnent au Canada, qui
demeurent avec elle au Canada et qui ne sont pas assujettis au
Régime de pension du Canada ou au régime général de pensions
d’une province du Canada en raison d’emploi ou de travail
autonome.

2. Aux fins d’application du paragraphe 1 :

(a) une personne est considérée assujettie au Régime de
pensions du Canada ou au régime général de pensions d’une
province du Canada pendant une période de présence ou de
résidence en Suède ou au Canada uniquement si ladite personne
doit verser des cotisations au régime concerné pendant ladite
période en raison d’emploi ou de travail autonome;

(b) une personne est considérée assujettie à la législation de
la Suède pendant une période de présence ou de résidence au
Canada ou en Suède uniquement si ladite personne ou son
employeur doit verser des cotisations aux termes de la
législation de la Suède pendant ladite période en raison
d’emploi ou de travail autonome.

Article XII

Définition de certaines périodes de résidence à l’égard de la
législation de la Suède

Aux fins du calcul du montant des pensions aux termes de la
législation de la Suède :

(a) si une personne est assujettie à la législation de la
Suède pendant une période quelconque de présence ou de
résidence au Canada, ladite période est considérée comme une
période de résidence en Suède relativement à ladite personne,
son conjoint et aux enfants de moins de 18 ans qui l’ont
accompagnée au Canada, à condition que les membres de la
famille ne soient pas assujettis à la législation du Canada en
raison d’emploi ou de travail autonome;

(b) si une personne est assujettie à la législation du Canada
pendant une période quelconque de présence ou de résidence en
Suède, ladite période n’est pas considérée comme une période de
résidence en Suède relativement à ladite personne, son conjoint
et aux enfants de moins de 18 ans qui l’ont accompagnée en
Suède, à condition que les membres de la famille ne soient pas
assujettis à la législation de la Suède en raison d’emploi ou
de travail autonome.

TITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT LES

PRESTATIONS

SECTION 1

TOTALISATION

Article XIII

Périodes aux termes de la législation du Canada et de la Suède

1. Sauf dispositions contraires du présent Accord, si une
personne n’a pas droit à une prestation vu l’insuffisance de
périodes admissibles aux termes de la législation d’une Partie,
le droit de ladite personne à ladite prestation est déterminé
par la totalisation desdites périodes et de celles spécifiées
aux paragraphes 2 et 3, pour autant que lesdites périodes ne se
superposent pas.

2. (a) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux
termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada,
une période admissible aux termes de la législation de la Suède
est considérée comme une période de résidence sur le territoire
du Canada.

(b) Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux
termes du Régime de pensions du Canada, une année civile pour
laquelle des points de pension ou des droits de pension ont été
crédités aux fins des pensions de vieillesse tenant compte des
revenus aux termes de la législation de la Suède, est
considérée comme une année admissible aux termes du Régime de
pensions du Canada.

3. Aux fins de déterminer le droit à une prestation aux termes
de la législation de la Suède :

(a) une année civile qui est une période admissible aux termes
du Régime de pensions du Canada est considérée comme une année
admissible aux termes de la législation de la Suède;

(b) toute période qui est une période admissible aux termes de
la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada et qui ne
fait pas partie d’une période admissible aux termes du Régime
de pensions du Canada est considérée comme une période
admissible aux termes de la législation de la Suède.

Article XIV

Périodes aux termes de la législation d’un état tiers

Si une personne n’a pas droit à une prestation en fonction des
périodes admissibles aux termes de la législation des Parties,
totalisées conformément à l’article XIII, le droit de ladite
personne à ladite prestation est déterminé par la totalisation
desdites périodes et des périodes admissibles aux termes de la
législation d’un état tiers avec lequel les Parties sont liées
par des instruments de sécurité sociale prévoyant la
totalisation de périodes pour cette personne.

SECTION 2

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DU CANADA

Article XV

Prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse

1. Si une personne a droit à une pension ou à une allocation
prévue aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
uniquement suite à l’application des dispositions relatives à
la totalisation énoncées à la section 1, l’institution
compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de
l’allocation payable à ladite personne conformément aux
dispositions de ladite loi qui régissent le versement de la
pension partielle ou de l’allocation, uniquement en fonction
des périodes de résidence au Canada admissibles aux termes de
ladite loi.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à
une personne qui est hors du Canada et qui a droit à une
pension intégrale au Canada, mais qui n’a pas résidé au Canada
pendant la période de résidence minimale exigée par la Loi sur
la sécurité de la vieillesse pour le versement d’une pension
hors du Canada.

3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :

(a) une pension de la Sécurité de la vieillesse est versée à
une personne qui est hors du Canada uniquement si les périodes
de résidence de ladite personne, totalisées conformément à la
section 1, sont au moins égales à la période minimale de
résidence au Canada exigée par ladite loi pour le versement de
la pension hors du Canada;

(b) l’allocation et le supplément de revenu garanti prévus aux
termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse sont versés à
une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure
permise par ladite loi.

Article XVI

Prestations aux termes du Régime de pensions du Canada

Si une personne a droit à une prestation prévue aux termes du
Régime de pensions du Canada uniquement suite à l’application
des dispositions relatives à la totalisation énoncées à la
section 1, l’institution compétente du Canada détermine le
montant de la prestation payable à ladite personne comme suit :

(a) la composante liée aux gains de la prestation est calculée
conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada,
uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension
crédités aux termes dudit Régime;

(b) la composante à taux uniforme de la prestation est
déterminée en multipliant :

(i) le montant de la composante à taux uniforme de la
prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de
pensions du Canada par

(ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de
cotisations au Régime de pensions du Canada et la période
minimale d’admissibilité à ladite prestation aux termes dudit
Régime, mais ladite fraction n’excède en aucun cas la valeur de
un.

SECTION 3

PRESTATIONS AUX TERMES DE LA LÉGISLATION DE LA SUÈDE

Article XVII

Calcul du montant de la prestation payable

1. Les dispositions relatives à la totalisation énoncées à la
section 1 ne s’appliquent pas à l’exigence de base qui prévoit
trois années de résidence en Suède pour avoir droit à une
pension garantie, à une compensation pour maladie ou à une
compensation pour activité sous forme de compensation garantie.

2. Pour déterminer le montant d’une pension garantie, d’une
compensation pour maladie ou d’une compensation pour activité
sous forme de compensation garantie, on ne tient pas compte des
prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la
vieillesse du Canada ainsi que de la composante à taux uniforme
des prestations aux termes du Régime de pensions du Canada.

3. Pour déterminer le montant de la compensation pour maladie
et de la compensation pour activité, on tient compte uniquement
des revenus gagnés durant les périodes au cours desquelles la
législation de la Suède était applicable.

Article XVIII

Versement des prestations à l’extérieur de la Suède

Les dispositions de l’article V ne s’appliquent pas à
l’allocation pour enfant survivant et s’appliquent à la pension
garantie ainsi qu’à la compensation pour maladie et à la
compensation pour activité antérieure sous forme de
compensation garantie uniquement aux personnes qui, après
application des dispositions relatives à la totalisation de la
section 1, disposent d’une période admissible d’au moins 20
ans.

TITRE IV

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET DIVERSES

Article XIX

Arrangement administratif

1. Les autorités compétentes des Parties fixent, au moyen d’un
arrangement administratif, les modalités requises à
l’application du présent Accord.

2. Les organismes de liaison des Parties sont désignés dans
ledit arrangement.

Article XX

Échange de renseignements et assistance mutuelle

1. Les autorités et institutions compétentes chargées de
l’application du présent Accord :

(a) se communiquent, dans la mesure où la législation qu’elles
appliquent le permet, tout renseignement requis aux fins de
l’application du présent Accord;

(b) s’offrent leurs bons services et se fournissent
mutuellement assistance aux fins de la détermination du droit à
toute prestation ou du montant de toute prestation aux termes
du présent Accord ou aux termes de la législation à laquelle le
présent Accord s’applique tout comme si ladite question
touchait l’application de leur propre législation;

(c) se transmettent mutuellement, dès que possible, tout
renseignement concernant les mesures adoptées par celles-ci aux
fins de l’application du présent Accord ou les modifications
apportées à leur législation respective dans la mesure où
lesdites modifications influent sur l’application du présent
Accord.

2. L’assistance visée à l’alinéa 1(b) est fournie
gratuitement, sous réserve de toute disposition comprise dans
l’arrangement administratif conclu selon les dispositions de
l’article XIX concernant le remboursement de certaines
catégories de frais.

3. Sauf si sa divulgation est requise aux termes des lois
d’une Partie, tout renseignement relatif à une personne,
transmis conformément au présent Accord à ladite Partie par
l’autre Partie est confidentiel et ne peut être utilisé qu’aux
seules fins de l’application du présent Accord et de la
législation à laquelle le présent Accord s’applique.

Article XXI

Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais

1. Toute exemption ou réduction de taxes, de droits
judiciaires, de droits de chancellerie ou de frais
administratifs prévue par la législation d’une Partie,
relativement à la délivrance d’un certificat ou d’un document
requis aux fins de l’application de ladite législation, est
étendue aux certificats et aux documents requis aux fins de
l’application de la législation de l’autre Partie.

2. Tout document à caractère officiel requis aux fins de
l’application du présent Accord est exempté de toute
légalisation par les autorités diplomatiques ou consulaires et
de toute autre formalité similaire.

Article XXII

Langue de communication

Aux fins de l’application du présent Accord, les autorités et
les institutions compétentes des Parties peuvent communiquer
directement entre elles dans l’une de leurs langues
officielles.

Article XXIII

Présentation d’une demande, d’un avis ou d’un appel

1. Les demandes, avis et appels touchant le droit à une
prestation ou le montant d’une prestation aux termes de la
législation d’une Partie qui, aux termes de ladite législation,
auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité
ou à l’institution compétente de ladite Partie, mais qui sont
présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution de
l’autre Partie, sont réputés avoir été présentés à l’autorité
ou à l’institution compétente de la première Partie. La date de
présentation des demandes, avis ou appels à l’autorité ou à
l’institution de l’autre Partie est considérée être la date de
présentation à l’autorité ou l’institution compétente de la
première Partie.

2. Sous réserve de la deuxième phrase du présent paragraphe,
une demande de prestation aux termes de la législation d’une
Partie, présentée après l’entrée en vigueur du présent Accord,
est réputée être une demande de prestation correspondante aux
termes de la législation de l’autre Partie, à condition que le
requérant, au moment de la demande :

(a) demande qu’elle soit considérée comme une demande aux
termes de la législation de l’autre Partie, ou

(b) fournisse des renseignements indiquant que des périodes
admissibles ont été accomplies aux termes de la législation de
l’autre Partie.

La phrase susmentionnée ne s’applique pas si le requérant a
demandé que sa demande de prestation aux termes de la
législation de l’autre Partie soit différée.

3. Dans tout cas où les dispositions du paragraphe 1 ou 2
s’appliquent, l’autorité ou l’institution qui a reçu la
demande, l’avis ou l’appel le transmet sans tarder à l’autorité
ou à l’institution de l’autre Partie.

Article XXIV

Versement des prestations

1. L’institution compétente d’une Partie s’acquitte de ses
obligations aux termes du présent Accord dans la monnaie de
ladite Partie.

2. Les prestations sont versées aux bénéficiaires exemptes de
toute retenue pour frais administratifs pouvant être encourus
relativement au versement des prestations.

3. Si l’une des Parties prescrit des restrictions monétaires
ou d’autres mesures semblables qui limitent les versements, les
virements ou les transferts de fonds ou d’instruments
financiers aux personnes qui résident hors de son territoire,
ladite Partie prend, sans délai, les mesures nécessaires afin
de sauvegarder les versements de tout montant à être versé aux
termes du présent Accord aux personnes visées à l’article III
qui résident sur le territoire de l’autre Partie.

Article XXV

Résolution des différends

1. Les autorités compétentes des Parties s’engagent à résoudre,
dans la mesure du possible tout différend relatif à
l’interprétation ou à l’application du présent Accord,
conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.

2. Les Parties se consulteront, sans délai, à la demande d’une
Partie concernant tout sujet qui n’a pas été résolu par les
autorités compétentes conformément aux dispositions du
paragraphe 1.

3. Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation
du présent Accord qui n’a pas été résolu ou réglé suite à la
consultation conformément aux dispositions du paragraphe 1 ou 2
doit être, à la demande de l’une des Parties, soumis à un
tribunal arbitral.

4. À moins que les Parties en décident autrement, le tribunal
arbitral est composé de 3 arbitres, desquels un est nommé par
chacune des Parties dans les deux mois de la date de réception
de la demande d’arbitrage et ces 2 arbitres nomment, dans les
deux mois suivant le dernier avis de nomination, une tierce
personne qui agira à titre de président; toutefois, si l’une
des Parties ne peut nommer un arbitre ou si les deux arbitres
ne peuvent s’entendre sur le troisième, l’autorité compétente
de l’autre Partie invite le Président de la Cour internationale
de Justice à nommer l’arbitre de la première Partie et les 2
arbitres invitent le Président de la Cour internationale de
Justice à nommer le président du tribunal arbitral.

5. Si le Président de la Cour internationale de Justice est un
citoyen de l’une des Parties, la responsabilité de nomination
est remise au Vice-président ou au prochain membre supérieur de
la Cour qui n’est pas un citoyen de l’une des Parties.

6. Le tribunal arbitral fixe ses propres procédures mais les
décisions sont prises selon la majorité des voix.

7. La décision du tribunal arbitral est obligatoire et
définitive.

Article XXVI

Ententes avec une province du Canada

L’autorité concernée de la Suède et une province du Canada
peuvent conclure des ententes portant sur toute matière de
sécurité sociale relevant de la compétence provinciale au
Canada pour autant que ces ententes ne soient pas contraires
aux dispositions du présent Accord.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article XXVII

Cessation de l’Accord précédent et dispositions transitoires

1. L’Accord précédent prend fin au moment de l’entrée en
vigueur du présent Accord. Cependant, l’Accord précédent
continue de s’appliquer en ce qui concerne le droit à des
prestations qui peut être déterminé par l’application dudit
Accord, pour les périodes précédant l’entrée en vigueur du
présent Accord.

2. Toute période admissible accomplie avant la date d’entrée
en vigueur du présent Accord est prise en considération aux
fins de déterminer le droit à une prestation aux termes du
présent Accord ainsi que son montant.

3. Sous réserve de la deuxième phrase du paragraphe 1, aucune
disposition du présent Accord ne confère le droit de toucher
une prestation pour une période antérieure à la date d’entrée
en vigueur du présent Accord.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, une
prestation, autre qu’une prestation de décès aux termes du
Régime de pensions du Canada, est versée aux termes du présent
Accord à l’égard d’événements antérieurs à la date d’entrée en
vigueur du présent Accord.

Article XXVIII

Durée et résiliation

1. Le présent Accord demeure en vigueur sans limitation de
durée. Il peut être résilié en tout temps par l’une des Parties
par notification écrite à l’autre Partie avec un préavis de 12
mois.

2. En cas de résiliation du présent Accord, tout droit acquis
par une personne aux termes des dispositions dudit Accord est
maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de
tout droit alors en cours d’acquisition aux termes desdites
dispositions.

Article XXIX

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du quatrième
mois suivant celui où chaque Partie a reçu de l’autre Partie
une notification écrite indiquant qu’elle s’est conformée à
toutes les exigences relatives à l’entrée en vigueur du présent
Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Accord.

Fait en deux exemplaires, à Ottawa, ce 30ieme jour de janvier
2002, dans les langues suédoise, anglaise et française, chaque
texte faisant également foi.

För Sveriges Regering

For the Government of Sweden

Pour le Gouvernment de la Suéde

Ingela Thalén

För Kanadas regering

For the Government of Canada

Pour le Gouvernment du Canada

Jane Stewart