Förordning (2002:23) om bidrag till anläggning av ädellövskog på stormfällda områden

SFS nr
2002:23
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2002-01-31

1 § Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna
förordning till merkostnader för åtgärder för anläggning av
ädellövskog i stället för granskog på under hösten 1999-våren
2000 stormfällda granskogsarealer i Skåne län, Hallands län
eller Blekinge län.

2 § Bidrag får lämnas endast till ägare av fastigheter som är
taxerade som lantbruksenheter.

Bidrag får lämnas för en minsta areal på 1,0 hektar. Om det
finns särskilda skäl, får dock skogsvårdsstyrelsen medge att
bidrag lämnas för en mindre areal.

3 § Bidrag får lämnas med högst 50 procent av den godkända
kostnaden för anläggning av ädellövskog dock med högst 20 000
kronor per hektar.

Bidrag får lämnas endast för åtgärder som utförs på för
ädellövskog lämpliga marker och som har till syfte att öka den
biologiska mångfalden i skogen eller sker i områden som är av
särskilt intresse för landskapsbild, rekreation, friluftsliv
eller kulturmiljövård.

4 § Åtgärderna skall utformas på sådant sätt att de inte skadar
särskilda värden i natur- eller kulturmiljön eller annat
allmänt intresse.

Under tio år från det bidraget betalats ut måste sådana
skötselåtgärder vidtas som behövs för att beståndet skall
utvecklas till ädellövskog.

Om det finns särskilda skäl, får skogsvårdsstyrelsen medge
undantag från andra stycket.

5 § Ett beslut om att bevilja bidrag skall förenas med villkor
om att sökanden

1. inom viss tid skall vidta de åtgärder som avses med
bidraget,

2. skall underkasta sig den kontroll i fråga om arbetets
utförande som skogsvårdsstyrelsen bestämmer, och

3. under minst tio år skall skogsskadeförsäkra sitt
skogsinnehav i länet.

6 § Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt
medgivande redan påbörjats. Om det finns synnerliga skäl, kan
dock bidrag beviljas för en redan påbörjad åtgärd.

7 § Frågor om bidrag prövas av Skogsvårdsstyrelsen Södra
Götaland. En ansökan om bidrag skall ges in till
Skogsvårdsstyrelsen Södra Götaland och innehålla de uppgifter
som Skogsstyrelsen bestämmer.

8 § Bidrag betalas ut av skogsvårdsstyrelsen efter det att
åtgärden har utförts.

Om det finns särskilda skäl, får skogsvårdsstyrelsen medge att
delar av bidraget betalas ut dessförinnan.

9 § Skogsvårdsstyrelsen får medge att annan träder i
bidragsmottagarens ställe. För ansökan om övertagande av bidrag
gäller 7 §.

10 § Om bidrag på felaktiga grunder eller av annan anledning
har betalats ut med för högt belopp, får skogsvårdsstyrelsen
återkräva vad som har betalats ut för mycket.

Beslut om bidrag skall undanröjas, om den som beviljats bidrag
på ett allvarligt sätt bryter mot de villkor som gäller för
bidraget. Bidragsbeloppet kan krävas tillbaka inom tio år från
det att beloppet betalades ut.

11 § Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos Skogsstyrelsen.

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut enligt 10 § andra stycket får dock inte överklagas.

12 § Skogsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2002:23

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002 och gäller till
utgången av år 2003. Förordningen gäller dock fortfarande för
de beslut som fattats före den 31 december 2003.