Förordning (2002:26) med instruktion för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

SFS nr
2002:26
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2002-01-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:1236
Upphävd
2006-01-15

Uppgifter

1 § Myndigheten för Sveriges nätuniversitet skall ansvara för
vissa uppgifter i anslutning till Sveriges nätuniversitet och i
samverkan med universitet och högskolor främja utveckling av
utbildning som bedrivs på distans och som grundas på
informations- och kommunikationsteknik (IT-stödd
distansutbildning).

2 § Myndigheten skall särskilt

– registrera sådan IT-stödd distansutbildning som anmälts
enligt förordningen (2002:25) om samverkan genom Sveriges
nätuniversitet,

– presentera nätuniversitetets utbud av IT-stödd
distansutbildning elektroniskt,

– svara för administration och samordning av nätuniversitetets
verksamhet,

– fördela medel för att främja nätuniversitetets utveckling och
stimulera utveckling av IT-stödd distansutbildning, och

– verka för en ökad tillämpning av nationella och
internationella kunskaper och erfarenheter av IT-stödd
distansutbildning.

Myndigheten skall vid fullgörande av sina uppgifter beakta
studenternas perspektiv.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 2, 4, 5, 14, 19, 20, 34 och 35 §§.

Myndighetens ledning

4 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

5 § Vid myndigheten skall det finnas en styrelse som skall
bestå av högst tolv ledamöter, ordföranden och
generaldirektören inräknade.

Styrelsen skall utse vice ordförande inom sig.

6 § Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna,
bland dem ordföranden och generaldirektören, är närvarande. När
ärenden av större vikt handläggs skall, om möjligt, samtliga
ledamöter vara närvarande.

Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst så
många ledamöter som behövs för beslutförhet. Ett sådant beslut
skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta om

1. strategiska frågor om inriktningen av myndighetens
verksamhet och om användningen av myndighetens resurser,

2. föreskrifter enligt 3 § förordningen (2002:25) om samverkan
genom Sveriges nätuniversitet,

3. skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, och

4. disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning av anställda.

Medelsfördelning

8 § Myndigheten skall vid beslut om beviljande av medel ange
vem eller vilka som är mottagare av medlen och därmed ansvarar
för att medlen används enligt de villkor som uppställts.

Myndigheten kan besluta att medlen inte längre skall betalas,
om den verksamhet som medlen avser inte uppfyller de krav som
uppställts. En upplysning om detta skall tas in i beslutet att
bevilja medel.

Överklagande

9 § Myndighetens beslut om fördelning av medel och beslut i
ärenden om registrering får inte överklagas. I övrigt gäller om
överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322).