Förordning (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt

SFS nr
2002:287
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-05-08

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning skall tillämpas vid helt eller delvis
automatiserad behandling av personuppgifter i Kungl.
bibliotekets verksamhet med det digitala kulturarvsprojektet.

Definitioner

2 § Med det digitala kulturarvsprojektet avses i denna
förordning Kungl. bibliotekets projekt att med hjälp av
automatiserad robotteknik samla in, bevara och tillhandahålla
det nationella digitala kulturarvet i form av det svenska
material som publiceras på Internet.

Med det svenska material som publiceras på Internet avses i
denna förordning material som går att hänföra till Sverige
genom sådan anknytning som adress, adressat, språk, upphovsman
eller avsändare.

Förhållandet till personuppgiftslagen

3 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter i projektet, om inte något annat följer av
denna förordning eller annars av 2 § personuppgiftslagen.

En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan
behandling som är tillåten enligt denna förordning.

Personuppgiftsansvar

4 § Kungl. biblioteket är personuppgiftsansvarigt för sin
behandling av personuppgifter i projektet.

Ändamål

5 § Personuppgifter får behandlas i projektet för att
tillgodose behovet av forskning och information.

Behandling av känsliga personuppgifter

6 § Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas i projektet bara
om det är nödvändigt för att tillgodose de ändamål som anges i
5 § denna förordning.

Databas för projektet

7 § Inom projektet får Kungl. biblioteket ha en samling av
personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling
används för de ändamål som anges i 5 § (databas för projektet).

8 § I projektets databas får behandlas bara sådana
personuppgifter som har offentliggjorts genom publicering i det
svenska materialet på Internet.

9 § Uppgifter i projektets databas får lämnas ut på medium för
automatiserad behandling bara för att användas i forskning.
Kungl. biblioteket får ta ut avgifter för sådant medium med
belopp som motsvarar självkostnaden.

10 § Direktåtkomst får medges till uppgifter i projektets
databas bara via terminaler inom Kungl. bibliotekets lokaler.

Sökbegrepp

11 § Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) och sådana personuppgifter som
anges i 21 § samma lag får inte användas som sökbegrepp.

Rättelse och skadestånd

12 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

13 § Att Kungl. bibliotekets beslut om rättelse eller om avslag
på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen
(1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer
av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).