Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

SFS nr
2002:293
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2002-05-16

Lagens ändamål

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering av
deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med
tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra
anställningsvillkor.

Definition

2 § Med deltidsarbetande arbetstagare avses en arbetstagare
vars normala arbetstid under en vecka eller en annan period
kortare än ett år understiger arbetstiden för en jämförbar
arbetstagare som enligt avtal eller lag anses arbeta heltid.

Förbud mot diskriminering

Direkt diskriminering

3 § En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande
arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad
anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne- eller
andra anställningsvillkor än arbetsgivaren tilllämpar eller
skulle ha tillämpat för arbetstagare i en likartad situation
som arbetar heltid respektive har en tillsvidareanställning, om
inte arbetsgivaren visar att missgynnandet saknar samband med
den missgynnades deltidsarbete eller tidsbegränsade
anställning.

Förbudet gäller inte om tillämpningen av villkoren är
berättigad av sakliga skäl.

Indirekt diskriminering

4 § En arbetsgivare får inte missgynna en deltidsarbetande
arbetstagare eller en arbetstagare med tidsbegränsad
anställning genom att tillämpa löne- eller andra
anställningsvillkor som framstår som neutrala men som i
praktiken särskilt missgynnar deltidsarbetande eller
arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Detta gäller dock
inte om tillämpningen av villkoren kan motiveras av ett
berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att
uppnå målet.

Påföljder

Ogiltighet m.m.

5 § Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det föreskriver
eller medger sådan diskriminering som är förbjuden enligt denna
lag.

6 § Om en arbetstagare diskrimineras genom en bestämmelse i ett
avtal med arbetsgivaren på något sätt som är förbjudet enligt
denna lag, skall bestämmelsen jämkas eller förklaras ogiltig om
arbetstagaren begär det. Har bestämmelsen sådan betydelse för
avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt
skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i
annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt.

Om en arbetstagare diskrimineras på något sätt som är förbjudet
enligt denna lag genom att arbetsgivaren säger upp ett avtal
eller vidtar en annan sådan rättshandling, skall
rättshandlingen förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det.

Första och andra styckena gäller inte om 5 § är tillämplig.

Skadestånd

7 § Om en arbetstagare diskrimineras genom att arbetsgivaren
bryter mot förbuden i 3 eller 4 §, skall arbetsgivaren betala
skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och
för den kränkning som diskrimineringen innebär.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla
bort.

Rättegången

8 § Mål enligt denna lag skall handläggas enligt lagen
(1974:371) om rätttegången i arbetstvister.

9 § När någon för talan enligt denna lag skall 64-66 och 68 §§
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet tillämpas med
den skillnaden att den tidsfrist som anges i 66 § första
stycket första meningen skall vara två månader.