Förordning (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

SFS nr
2002:366
Departement/myndighet
Finansdepartementet K
Utfärdad
2002-05-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1337

1 § I denna förordning finns bestämmelser om ett tillfälligt
sysselsättningsstöd till kommuner och landsting.

Stödet består av ett generellt sysselsättningsstöd och ett
nyanställningsstöd.

Beslut om tillfälligt sysselsättningsstöd fattas av
Skatteverket. Förordning (2003:1036).

Stödets storlek

2 § Generellt sysselsättningsstöd avseende 2004 lämnas med ett
belopp som motsvarar 1,73 procent av lönekostnadsunderlaget för
2003.

Generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 lämnas med ett
belopp som motsvarar 2,5 procent av lönekostnadsunderlaget för
2004.

Generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 lämnas med ett
belopp som motsvarar 2,3 procent av lönekostnadsunderlaget för
2005. Förordning (2004:1337).

Lönekostnadsunderlaget

3 § Lönekostnadsunderlaget utgörs av

1. kommunens eller landstingets lönekostnader enligt
årsredovisningen, och

2. hälften av kommunens eller landstingets kostnader för köpta
tjänster enligt årsredovisningen.

Med kostnader för köpta tjänster likställs bidrag som kommunen
eller landstinget lämnar till olika slag av verksamheter.
Bidrag till bostadsföretag eller energiproducerande företag får
inte ingå i lönekostnadsunderlaget.

I lönekostnaderna skall endast avgiftspliktiga ersättningar
enligt socialavgiftslagen (2000:980) medräknas.

4 § Kostnader för köpta tjänster som utförts av en annan kommun
eller annat landsting skall inte räknas in i
lönekostnadsunderlaget.

4 a § Om lönekostnadsunderlaget påverkas av att
huvudmannaskapet för en viss verksamhet flyttas, skall
lönekostnadsunderlaget för beräkning av nyanställningsstöd
justeras enligt följande.

Om en verksamhet lämnats över till en annan huvudman, skall
lönekostnadsunderlaget för året före överlämnandet minskas med
den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna verksamhet.

Om en verksamhet tagits över från en annan huvudman, skall

1. lönekostnadsunderlaget för året före övertagandet ökas med
den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna verksamhet,
eller

2. lönekostnadsunderlaget för det år då övertagandet sker
minskas med den del av lönekostnadsunderlaget som avser denna
verksamhet. Förordning (2003:449).

Ansökan och beslut

5 § En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2004
skall ges in till Skatteverket under september 2004.

En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 skall
ges in till Skatteverket under september 2005.

En ansökan om generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 skall
ges in till Skatteverket under september 2006.
Förordning (2004:1337).

6 § En ansökan om sysselsättningsstöd skall innehålla uppgift
om

1. sökt stödbelopp,

2. lönekostnadsunderlag och

3. storleken på lönekostnaderna respektive kostnaderna för
köpta tjänster enligt 3 §.

7 § Skatteverket får begära av en kommun eller ett
landsting att de inom en viss tid skall komma in med de
ytterligare uppgifter som behövs för behandling av ansökan.
Förordning (2003:1036).

8 § I lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av
tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
finns bestämmelser om att tillfälligt sysselsättningsstöd skall
tillgodoföras kommuner och landsting genom kreditering på
sådant skattekonto som har upprättats för dem enligt 3 kap. 5 §
skattebetalningslagen (1997:483).

9 § Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2004
skall fattas senast under november 2004 såvitt avser ett belopp
som motsvarar 1,2 procent av lönekostnadsunderlaget och senast
under februari 2005 såvitt avser resterande belopp.

Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2005 skall
fattas senast under november 2005.

Beslut om generellt sysselsättningsstöd avseende 2006 skall
fattas senast under november 2006. Förordning (2004:1337).

Övriga bestämmelser

10 § Om en kommun eller ett landsting har fått
sysselsättningsstöd på felaktiga grunder eller om stöd av annan
anledning utgått med för högt belopp får Skatteverket
besluta om återbetalning av det felaktigt krediterade beloppet.

Ett sådant beslut får fattas senast ett år efter det
ursprungligen meddelade beslutet. Förordning (2003:1036).

11 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2003:1036

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre
lydelser av 5 § första-tredje styckena och 9 § första och andra
styckena gäller fortfarande för ansökan om generellt
sysselsättningsstöd avseende 2002 eller 2003 och för ansökan om
nyanställningsstöd avseende 2002.

2004:664

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004. Äldre
lydelse av 2 § gäller fortfarande för ansökan om generellt
sysselsättningsstöd avseende 2002.

2004:1337

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2005. Äldre
lydelse av 2, 5 och 9 §§ gäller fortfarande för ansökan om
nyanställningsstöd avseende 2002 och 2003 samt generellt
sysselsättningsstöd avseende 2003.