Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

SFS nr
2002:375
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2002-05-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1222

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om Försvarsmaktens
stöd till statliga myndigheter, kommuner, landsting och
enskilda.

Denna förordning skall dock inte gälla för sådant stöd från
Försvarsmakten till civil verksamhet som regleras särskilt i
lag eller förordning.

2 § För tillhandahållande av utrustning från Försvarsmakten
skall bestämmelserna i denna förordning gälla i stället för vad
som sägs i 4 § avgiftsförordningen (1992:191).

Förutsättningar för Försvarsmaktens stöd

3 § Försvarsmakten skall vid livshotande situationer där
omedelbar transport är avgörande för behandlingen av skadade
eller sjuka personer, utföra transporter med helikopter på
begäran av sjukvårdshuvudman genom flygräddningscentralen.

4 § Försvarsmakten får på begäran lämna stöd till
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen,
Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och
landsting. Förordning (2014:1222).

5 § Försvarsmakten får på begäran även lämna stöd till enskilda
om det är fråga om en verksamhet som är av intresse för
samhället eller om Försvarsmaktens medverkan kan inordnas som
ett led i den utbildning som bedrivs vid myndigheten.

6 § Försvarsmakten får lämna stöd enligt 3-5 §§ endast om
Försvarsmakten har resurser som är lämpliga för uppgiften och
det inte allvarligt hindrar dess ordinarie verksamhet eller
dess medverkan enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Förordning (2003:801).

Försvarsmaktens personal

7 § När stöd lämnas enligt denna förordning får Försvarsmaktens
personal inte användas i situationer där det finns risk för att
den kan komma att bruka tvång eller våld mot enskilda.

8 § När Försvarsmakten lämnar stöd till civil verksamhet får
endast sådan personal inom Försvarsmakten som har lämplig
utbildning för uppgiften medverka. Försvarsmakten skall se till
att den medverkande personalen har nödvändig kunskap om de
särskilda förhållanden som kan gälla för uppgiften.

9 § Den som fullgör grundutbildning eller repetitionsutbildning
med totalförsvarsplikt är skyldig att delta i verksamhet enligt
denna förordning endast om förutsättningarna i 5 kap. 3 § lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt är uppfyllda.

10 § Försvarsmaktens personal får inte användas för uppgifter
enligt denna förordning som kan medföra en inte obetydlig risk
för att personalen kan komma att skadas.

11 § En enhet inom Försvarsmakten som lämnar stöd enligt denna
förordning skall stå under befäl av en militär chef.

Begäran och beslut om stöd

12 § Har upphävts genom förordning (2014:1222).

13 § En begäran om att Försvarsmakten skall lämna stöd till
civil verksamhet skall göras hos Högkvarteret. Beslut skall
fattas av överbefälhavaren eller av den inom Högkvarteret som
överbefälhavaren bestämmer.

Om begäran endast avser utrustning eller tjänster av mindre
omfattning, får dock begäran göras hos någon annan
organisationsenhet inom Försvarsmakten. Beslut skall då fattas
av chefen för organisationsenheten. Förordning (2006:195).

14 § Innan Försvarsmakten fattar beslut om att låna ut materiel
till utlandet skall en anmälan om beslutsavsikten göras till
Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anmälan skall göras
minst tio veckor före den dag då beslut i saken är avsett att
fattas och innehålla en utförlig redogörelse för saken.

Samövning

15 § Försvarsmakten får delta i övningar för att förbereda stöd
till civil verksamhet.

Begäran om att Försvarsmakten skall delta i en sådan övning
skall göras på det sätt som sägs i 12 och 13 §§. Beslut skall
fattas på det sätt som anges i 13 §.

Avgifter

16 § Försvarsmakten skall ta ut avgifter för stöd enligt denna
förordning. Full kostnadstäckning skall uppnås, om inte stödet
lämnas till en annan statlig myndighet eller det är fråga om
stöd enligt 3 §.

Försäkring

17 § Försvarsmakten får, trots 5 § förordningen (1995:1300) om
statliga myndigheters riskhantering, som villkor för stöd
enligt denna förordning bestämma att försäkring skall tecknas
för statens egendom, ansvarighet eller i övrigt för skador som
staten skall ersätta. Detta gäller stöd som lämnas till
kommuner, landsting och enskilda.

Verkställighetsföreskrifter

18 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställighet
av denna förordning.