Förordning (2002:379) med instruktion för Barnombudsmannen

SFS nr
2002:379
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-05-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1021
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1431

1 § Bestämmelser om Barnombudsmannens uppgifter m.m. finns i
lagen (1993:335) om Barnombudsman.

Verksförordningens tillämpning

2 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Barnombudsmannen:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

15 § om revisionsberättelse,

16 § om medverkan i EU-arbetet,

18 § om myndighetens organisation,

24-26 §§ om ärendenas handläggning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

30 § om ärendeförteckning,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (2006:1431).

3 § Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

4 § Ärendena avgörs av ombudsmannen.

Ombudsmannen får dock överlåta till en annan anställd att
besluta i frågor enligt 2 och 3 §§.

Överklagande

5 § Barnombudsmannens beslut i andra ärenden än
anställningsärenden får inte överklagas.
Förordning (2006:1431).

Övergångsbestämmelser

2006:1431

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.