Förordning (2002:394) om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:20) om representant enligt 13 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223)

SFS nr
2002:394
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2002-05-30

Regeringen föreskriver att Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS
1996:20) om representant enligt 13 a §
mervärdesskatteförordningen (1994:223) skall upphöra att gälla
vid utgången av juni månad 2002.