Förordning (2002:398) om statligt stöd för utbildning av vuxna

SFS nr
2002:398
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-05-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1532
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:989

Förutsättningar för stöd

1 § Statligt stöd får enligt denna förordning lämnas till en
kommun för

1. grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning eller
påbyggnadsutbildning som anordnas enligt 11 kap. skollagen
(1985:1100) och förordningen (2002:1012) om kommunal
vuxenutbildning,

2. vuxenutbildning på gymnasial nivå som anordnas av en
folkhögskola som en folkhögskolekurs, om folkhögskolan anordnar
utbildningen efter överenskommelse med en kommun, eller

3. gymnasial särvux som anordnas enligt 12 kap. skollagen och
förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för
utvecklingsstörda.

Av 11 kap. 6 § och 12 kap. 9 § skollagen följer att en kommun
kan uppdra åt andra att anordna vuxenutbildning.
Förordning (2006:989).

1 a § Har upphävts genom förordning (2005:715).

2 § Stöd får lämnas under förutsättning att en kommun åtar sig
att successivt utveckla bl.a. infrastruktur, pedagogik och
metodik i syfte att främja vuxnas lärande. Kommunens insatser
skall särskilt avse uppsökande verksamhet samt studie- och
yrkesvägledning. Förordning (2006:989).

3 § Stöd lämnas i den utsträckning som det finns medel.

Ansökan

4 § Ansökan om stöd skall ges in till Myndigheten för
skolutveckling inom den tid myndigheten bestämmer.

I ansökan skall kommunen ange omfattningen av den grundläggande
och gymnasiala vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och
gymnasiala särvux som kommunen avser att finansiera med egna
medel samt vilka åtgärder kommunen avser att vidta för att
främja vuxnas lärande enligt 2 §.

Myndigheten för skolutveckling får meddela de ytterligare
föreskrifter om ansökan som behövs. Förordning (2006:989).

Beslut om stöd

5 § Myndigheten för skolutveckling beslutar om stöd.
Förordning (2002:1172).

Beräkning av stöd

Stöd per årsstudieplats

6 § Stöd skall beräknas för ett år i taget enligt 7-10 §§ och
lämnas med ett belopp per årsstudieplats enligt 13 § andra
stycket. Myndigheten för skolutveckling fastställer beloppens
storlek inom den ram som regeringen beslutar särskilt om.
Förordning (2003:515).

Grundläggande vuxenutbildning

7 § Stöd för grundläggande vuxenutbildning får lämnas till
kommuner som har en hög andel kommuninnevånare med utomnordisk
bakgrund bland den vuxna befolkningen eller hög arbetslöshet.
För att stöd skall beviljas krävs att omfattningen av den
kommunalt finansierade grundläggande vuxenutbildningen uppgår
till minst 82 procent av stödet.

Regeringen beslutar särskilt om omfattningen av stödet för
grundläggande vuxenutbildning.

Myndigheten för skolutveckling får meddela ytterligare
föreskrifter om den närmare beräkningsgrunden för stöd.
Förordning (2005:715).

Gymnasial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasial
särvux

8 § Varje kommun kan för gymnasial vuxenutbildning,
påbyggnadsutbildning och gymnasial särvux få

1. ett grundbidrag på 150 000 kronor, och

2. ett bidrag som motsvarar kommunens andelstal enligt 10 §.

Medel enligt första stycket 2 skall fördelas med hänsyn till
kommunernas insatser i fråga om särskilt kostnadskrävande
utbildning, såsom mer omfattande utbildning i yrkesämnen.

Utöver de bidrag som anges i första stycket får, i den
omfattning som regeringen beslutar särskilt, bidrag lämnas till
kommuner som berörs av strukturella förändringar på
arbetsmarknaden eller till kommuner där antalet
kommuninnevånare som saknar treårig gymnasiekompetens utgör en
hög andel av arbetskraften. Förordning (2006:989).

9 § För att fullt stöd enligt 8 § skall beviljas krävs att
omfattningen av den kommunalt finansierade gymnasiala
vuxenutbildningen, påbyggnadsutbildningen och gymnasiala särvux
uppgår till minst 82 procent av bidragen enligt 8 § första
stycket 2 och tredje stycket. Är den kommunalt finansierade
utbildningen mindre, skall stödet reduceras i motsvarande mån.

För bidrag som lämnas enligt 8 § andra och tredje styckena får
Myndigheten för skolutveckling i enskilda fall besluta att
kravet på kommunalt finansierad gymnasial vuxenutbildning
begränsas till 41 procent av bidraget. Förordning (2006:989).

10 § För varje kommun skall Statens skolverk fastställa ett
andelstal som utgör kommunens andel av icke sysselsatta enligt
Statistiska centralbyråns senaste statistik om
förvärvsintensiteten i åldrarna 25-64 år. Förordning (2003:515).

Utbetalning av stöd

11 § Statens skolverk betalar ut stöd.

Stödet skall betalas ut med en fjärdedel före utgången av var
och en av månaderna mars, juni, september och december.

Den delutbetalning som årligen skall göras före utgången av
december får i stället göras under januari nästkommande år.
Förordning (2005:1069).

Tillsyn

12 § Verksamhet som bedrivs med stöd enligt denna förordning
skall stå under tillsyn av Statens skolverk.

Redovisning och uppföljning

13 § En kommun som har tilldelats stöd skall till Myndigheten
för skolutveckling redovisa omfattningen av verksamheten.

Vid redovisningen skall omfattningen av vuxenutbildningen anges
i verksamhetspoäng. Inom gymnasial vuxenutbildning beräknas en
verksamhetspoäng för varje gymnasiepoäng. Inom grundläggande
vuxenutbildning, orienteringskurser, påbyggnadsutbildning,
folkhögskolekurser och gymnasial särvux beräknas 20
verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier. Vid
deltidsstudier reduceras antalet verksamhetspoäng i motsvarande
utsträckning. En årsstudieplats skall anses motsvara 800
verksamhetspoäng.

Myndigheten för skolutveckling får meddela de ytterligare
föreskrifter om redovisningen som krävs. Förordning (2006:989).

14 § En kommun som har tilldelats stöd skall utöver vad som
sägs i 13 §

1. medverka i den uppföljning och utvärdering av verksamheten
som bestäms av Statens skolverk eller den myndighet regeringen
utser, och

2. årligen i maj och i oktober till verket redovisa
verksamhetsvolymen under det pågående verksamhetsåret.

Återkrav och omfördelning

15 § Myndigheten för skolutveckling får återkräva stöd enligt denna
förordning, om en kommun inte genomför verksamhet i den
omfattning för vilken stödet har lämnats.

Vid prövning enligt första stycket skall verket ta hänsyn till
om kommunen har genomfört särskilt kostnadskrävande utbildning,
såsom mer omfattande utbildning i yrkesämnen.
Förordning (2002:1172).

16 § Myndigheten för skolutveckling får för gymnasial
vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning och gymnasial särvux
fördela de medel som återstår efter fördelning enligt 7-10 §§
eller som har återkrävts enligt 15 § till de kommuner som har
genomfört en mer omfattande sådan utbildning än den för vilken
stödet har lämnats. Vid omfördelningen skall 9 § tillämpas.
Förordning (2006:989).

Överklagande

17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2002:398

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003, då
förordningen (1998:276) om statligt stöd till särskilda
satsningar på utbildning av vuxna skall upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som har lämnats
enligt förordningen (1998:276) om statligt stöd till särskilda
satsningar på utbildning av vuxna.

2003:515

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre föreskrifter i 9 § tillämpas vid omfördelning enligt
16 § förordningen (2002:398) om statligt stöd för utbildning av
vuxna, om de medel som skall omfördelas lämnades före
ikraftträdandet.