Lag (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

SFS nr
2002:444
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:52

Lagens syfte

1 § Denna lag innehåller straffrättsliga bestämmelser för
genomförande av den internationella konventionen om bekämpande
av finansiering av terrorism som antogs av Förenta nationernas
generalförsamling den 9 december 1999 (54/109).

I lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism finns ytterligare bestämmelser för
att genomföra konventionen. De avser åtgärder som den som
bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är
skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas
för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Lag (2009:73).

Särskilt allvarlig brottslighet

2 § Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

1. mord, dråp, grov misshandel, människorov, olaga
frihetsberövande, grovt olaga tvång, mordbrand, grov mordbrand,
allmänfarlig ödeläggelse, sabotage och spridande av gift eller
smitta om syftet med gärningen är att injaga skräck i en
befolkning eller en befolkningsgrupp eller att förmå en
regering eller en internationell organisation att vidta eller
att avstå från att vidta en åtgärd,

2. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott, grovt sabotage, kapning, sjö- eller
luftfartssabotage och flygplatssabotage,

3. sådan brottslighet som avses i artikel 1 i den
internationella konventionen den 17 december 1979 mot tagande
av gisslan, artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt
skydd av kärnämne samt artikel 2 i den internationella
konventionen den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat
av terrorister,

4. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, människorov, olaga
frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand, grov mordbrand
samt hot om sådana brott, om gärningen utförs mot sådana
internationellt skyddade personer som avses i konventionen den
14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot
diplomater och andra internationellt skyddade personer.
Lag (2003:150).

Ansvar

3 § Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar
eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller
med vetskap om att den är avsedd att användas för att begå
särskilt allvarlig brottslighet döms till fängelse i högst
två år.

Om brott som anges i första stycket är grovt, döms till
fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande
av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om det
utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större
omfattning eller annars varit av särskilt farlig art.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2014:312).

4 § För försök till brott enligt 3 § döms till ansvar enligt
bestämmelserna i 23 kap. 1 § brottsbalken.

5 § Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i
brottsbalken eller i lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott skall inte dömas till straff enligt 3 och 4 §§ i
denna lag. Lag (2003:150).

Domsrätt

6 § Svensk medborgare eller utlänning som befinner sig här i
riket och som har begått brott enligt 3 eller 4 § i denna lag
döms vid svensk domstol även om domsrätt enligt 2 kap. 2 eller
3 § brottsbalken inte föreligger. Detta gäller även om brottet
i enlighet med 5 § i denna lag skall bestraffas enligt
brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall
finns i 2 kap. 5 § brottsbalken. Lag (2003:150).

Förverkande

7 § Egendom som varit föremål för brott enligt denna lag ska
förklaras förverkad, om det inte är uppenbart oskäligt. I
stället för egendomen kan värdet av den förklaras förverkat.
Även utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.
Lag (2014:312).

Penningbeslag

8 § Egendom i form av pengar, fordran eller annan rättighet
som skäligen kan antas vara föremål för brott enligt denna
lag, eller ett motsvarande värde, får tas i beslag
(penningbeslag).

Penningbeslag får beslutas endast om skälen för åtgärden
uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär
för den misstänkte eller för något annat motstående
intresse. Lag (2014:312).

9 § Undersökningsledaren eller åklagaren beslutar om
penningbeslag. Penningbeslag får avse endast sådan egendom
som finns tillgänglig.

Avser penningbeslaget en fordran eller annan rättighet, ska
gäldenären eller annan förpliktad meddelas förbud att
fullgöra sin förpliktelse till någon annan än
Polismyndigheten.

För penningbeslag gäller i övrigt bestämmelserna om beslag i
rättegångsbalken. Lag (2014:624).

10 § Har upphävts genom lag (2009:73).

11 § Har upphävts genom lag (2009:73).

12 § Har upphävts genom lag (2009:73).

13 § Har upphävts genom lag (2009:73).

14 § Har upphävts genom lag (2009:73).

15 § Har upphävts genom lag (2009:73).

16 § Har upphävts genom lag (2009:73).

17 § Har upphävts genom lag (2009:73).

18 § Har upphävts genom lag (2009:73).

19 § Har upphävts genom lag (2009:73).

20 § Har upphävts genom lag (2009:73).

21 § Har upphävts genom lag (2009:73).

22 § Har upphävts genom lag (2009:73).