Lag (2002:445) om medling med anledning av brott

SFS nr
2002:445
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:625

Tillämpningsområde och syfte

1 § Denna lag gäller medling som anordnas av staten eller av en
kommun med anledning av brott.

2 § Med medling avses i denna lag att en gärningsman och en
målsägande möts inför en medlare för att tala om brottet och
följderna av detta.

3 § Medling skall ske i bägge parters intresse. Målet skall
vara att minska de negativa följderna av brottet.

Medlingen skall syfta till att gärningsmannen får ökad insikt
om brottets konsekvenser och att målsäganden ges möjlighet att
bearbeta sina upplevelser.

4 § Till medlare skall en kompetent och rättrådig person utses.
Medlaren skall vara opartisk.

Förutsättningar för medling

5 § Medling ska vara frivillig för både gärningsman och
målsägande. Det brott som medlingen avser ska vara anmält till
Polismyndigheten. Dessutom ska gärningsmannen ha erkänt
gärningen eller delaktighet i denna.

Medling får endast ske om det med hänsyn till samtliga
omständigheter framstår som lämpligt. Om gärningsmannen är
under tolv år får medling ske endast om det finns synnerliga
skäl. Lag (2014:625).

Förberedelser

6 § Medlingsförfarandet skall genomföras skyndsamt.

Medlaren skall samråda med förundersökningsledaren om medling
avses äga rum innan förundersökningen har avslutats. Om medling
avses äga rum därefter, men innan det finns en lagakraftvunnen
dom, skall medlaren samråda med åklagaren.

7 § Både gärningsman och målsägande skall informeras om vad
medlingen innebär och på annat sätt förberedas i den omfattning
som behövs.

8 § Vårdnadshavare för gärningsman och målsägande skall ges
tillfälle att närvara vid medlingsmötet, om det inte finns
särskilda skäl mot det. Även andra personer kan ges tillfälle
att närvara vid medlingsmötet, om det är förenligt med syftet
med medlingen och det i övrigt kan anses lämpligt.

Medlingsmötet

9 § Vid medlingsmötet skall målsäganden ges möjlighet att
berätta om sin upplevelse av brottet och dess följder.
Gärningsmannen skall få möjlighet att berätta varför gärningen
kom att begås och ge sin syn på sin situation. Målsäganden kan
också framställa önskemål om gottgörelse, och gärningsmannen
kan framföra en ursäkt för sitt handlande.

10 § Medlaren skall medverka till att avtal om gottgörelse
träffas endast om det är uppenbart att innehållet i avtalet
inte är oskäligt.

Om det framkommer att gärningsmannen inte uppfyller ett avtal
som har träffats mellan parterna, skall medlaren se till att
åklagaren genast underrättas om detta, om det inte är
obehövligt.