Lag (2002:546) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

SFS nr
2002:546
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2002-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1171

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Lagen tillämpas också vid behandling av personuppgifter i
ärenden om ersättning enligt lagen (2010:197) om
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och i
ärenden hos Arbetsförmedlingen om mottagande för bosättning av
vissa nyanlända invandrare. Det som sägs i denna lag om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten ska även gälla behandling av personuppgifter i
dessa ärenden.

Lagen ska inte tillämpas i den del av den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten som även utgör hälso- och
sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I den
delen av verksamheten tillämpas i stället patientdatalagen
(2008:355).

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda
att ingå i en strukturerad samling personuppgifter som är
tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier. Lag (2011:545).

1 a § Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt
denna lag får utföras även om den registrerade motsätter sig
behandlingen.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
meddelar föreskrifter om undantag från första stycket.
Lag (2010:2029).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten,
om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av denna lag eller annars av 2 §
personuppgiftslagen.

Personuppgiftsansvar

3 § Arbetsförmedlingen är personuppgiftsansvarig för den
behandling av personuppgifter som Arbetsförmedlingen utför.
Lag (2007:410).

Ändamål m.m.

4 § Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter inom den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten bara om det behövs för

1. handläggning av ärenden,

2. publicering av platsinformation, information om
kompletterande aktörer och ansökningar om anställning,

3. planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning,
resultatredovisning och utvärdering av verksamheten,

4. framställning av avidentifierad statistik, och

5. samarbete på det arbetsmarknadspolitiska området inom
Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
samt enligt överenskommelsen den 6 mars 1982 om en gemensam
nordisk arbetsmarknad. Lag (2010:2029).

5 § Arbetsförmedlingen får behandla personuppgifter för
tillhandahållande av information som behövs inom

1. Försäkringskassans, Centrala studiestödsnämndens eller
arbetslöshetskassornas verksamhet som underlag för beslut om
och kontroll av förmåner, ersättningar och andra stöd,

2. Skatteverkets verksamhet som underlag för beslut om och
kontroll av skatt,

3. sådan verksamhet vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen som avser tillsyn och utfärdande av
intyg enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

4. Kronofogdemyndighetens verksamhet som underlag för bedömning
enligt 4 kap. utsökningsbalken av i vilken utsträckning en
gäldenär har utmätningsbar egendom,

5. socialnämndernas verksamhet som underlag för beslut om och
kontroll av ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen
(2001:453),

6. Migrationsverkets verksamhet som underlag för beslut om
bistånd enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl., samt

7. kompletterande aktörers verksamhet enligt uppdrag från
Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen får även behandla personuppgifter för att
tillhandahålla information till riksdagen eller regeringen
eller till annan för att fullgöra uppgiftslämnande i enlighet
med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d
och andra stycket personuppgiftslagen (1998:204).
Lag (2010:2029).

6 § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer,
meddelar föreskrifter om begränsningar av ändamålen i 4 § samt
om begränsningar av vilka personuppgifter som får behandlas för
ett visst ändamål.

Arbetsmarknadspolitisk databas

7 § I den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får det finnas
en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad
behandling används gemensamt i verksamheten för de ändamål som
anges i 4-6 §§ (arbetsmarknadspolitisk databas).

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

8 § Arbetsförmedlingen får behandla känsliga personuppgifter
som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och
personuppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § samma
lag om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga
för handläggningen av det. Lag (2007:410).

9 § Känsliga personuppgifter som avses i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas i en databas
endast om de har lämnats i ett ärende. Känsliga
personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller rör hälsa
får dessutom behandlas i en databas om de är nödvändiga för
handläggningen av ett ärende.

Personuppgifter om sociala förhållanden och omdömen,
slutsatser eller andra värderande upplysningar om en enskild
får behandlas i en databas endast om de har lämnats i ett
ärende eller är nödvändiga för handläggningen av det.
Detsamma gäller sådana personuppgifter som avses i 21 §
personuppgiftslagen. Lag (2013:154).

10 § Uppgifter om att den enskilde har vårdats med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453) eller varit föremål för åtgärd
enligt utlänningslagen (2005:716) får behandlas i en databas
endast om de har lämnats i ett ärende. Lag (2013:1171).

Åtkomst till personuppgifter inom Arbetsförmedlingen

11 § Åtkomst till personuppgifter ska vara förbehållen de
personalkategorier inom Arbetsförmedlingen som på grund av sina
arbetsuppgifter behöver ha tillgång till uppgifterna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om åtkomst enligt första stycket.
Lag (2010:2029).

Direktåtkomst och utlämnande av personuppgifter

12 § Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
arbetslöshetskassorna, Kronofogdemyndigheten, en socialnämnd
och Migrationsverket får ha direktåtkomst till personuppgifter
som behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas om det behövs
för de ändamål som avses i 5 §. En socialnämnd får ha
direktåtkomst först sedan Arbetsförmedlingen har försäkrat sig
om att handläggare hos socialnämnden bara kan ta del av
uppgifter om personer som är aktuella i ärenden hos nämnden.

En enskild får i en arbetsmarknadspolitisk databas ha
direktåtkomst till uppgifter om sig själv samt till sådana
uppgifter om arbetsgivare och kompletterande aktörer som får
behandlas enligt 4 § 2.

En arbetsgivare får i en arbetsmarknadspolitisk databas ha
direktåtkomst till sådana uppgifter om en arbetssökande som får
behandlas enligt 4 § 2.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka personuppgifter som
får omfattas av direktåtkomst enligt första–tredje styckena.
Lag (2010:2029).

13 § Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på
medium för automatiserad behandling endast om regeringen har
meddelat föreskrifter om det.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
meddelar föreskrifter om vilka personuppgifter som får lämnas
ut på medium för automatiserad behandling till myndigheter och
enskilda.

Sökbegrepp

14 § Sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) samt sådana ömtåliga
personuppgifter som avses i 9 § andra stycket eller 10 § får
inte användas som sökbegrepp.

Med undantag från förbudet i första stycket får dock kod för
hälsotillstånd eller för sådan funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga användas som sökbegrepp för planering av
insatser och förmedling av arbete.

Kod för hälsotillstånd eller för sådan funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga, kod för
arbetsmarknadspolitiskt program eller insats samt kod för
sökandekategori eller anvisningsgrund får även användas som
sökbegrepp för tillsyn, uppföljning, utvärdering och
framställning av avidentifierad statistik.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om begränsningar i övrigt av de
sökbegrepp som får användas. Lag (2011:545).

Rättelse och skadestånd

15 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till denna lag.

Gallring

16 § Uppgifter om arbetssökande i en arbetsmarknadspolitisk
databas skall gallras två år efter utgången av det år då
behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett ärende hos den
handläggande myndigheten.

Uppgifter som har avskiljts för statistikändamål skall gallras
tio år efter avskiljandet.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om undantag från dessa gallringstider när
det gäller bevarande av material för forskningens behov. Sådant
material skall lämnas över till en arkivmyndighet.

Ytterligare föreskrifter

17 § Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om vilka
personuppgifter som får behandlas i en arbetsmarknadspolitisk
databas.

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, meddelar
föreskrifter om begränsningar av de personuppgifter som får
behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas.

Överklagande

18 § En myndighets beslut om rättelse eller om avslag på
ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen
(1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2002:546

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2002, då lagen
(1994:459) om arbetsförmedlingsregister upphör att gälla.

2. Den äldre lagens bestämmelser om gallring och
registerinnehåll gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter
och handlingar som har tillförts ett arbetsförmedlingsregister
och Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister före
den 1 augusti 2002.

3. Bestämmelserna i denna lag skall inte börja tillämpas förrän
den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av
personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller
manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om
manuell behandling för ändamålet påbörjades före den 24 oktober
1998.