Förordning (2002:552) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall

SFS nr
2002:552
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-05-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:92
Upphävd
2009-03-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1191

Finansinspektionen får meddela de närmare föreskrifter som
behövs beträffande

1. identitetskontroll som utförs enligt 4 och 6 §§ lagen
(1993:768) om åtgärder mot penningtvätt,

2. vilka stater som uppfyller villkoret enligt 4 a § första
stycket 2 lagen om åtgärder mot penningtvätt,

3. bevarande av handlingar eller uppgifter som använts vid
identitetskontroll enligt 8 § lagen om åtgärder mot
penningtvätt och 11 § lagen (2002:444) om straff för
finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
m.m., och

4. vilka rutiner fysiska och juridiska personer skall följa och
vilken information och utbildning som dessa skall
tillhandahålla de anställda enligt 13 § lagen om åtgärder mot
penningtvätt och 14 § lagen om straff för finansiering av
särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m. för att
förhindra att de fysiska och juridiska personerna utnyttjas för
penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet. Förordning (2004:1191).