Förordning (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet

SFS nr
2002:569
Departement/myndighet
Landsbygdsdepartementet
Utfärdad
2002-06-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1202

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om utförsel av
fisk som är fångad i Östersjöområdet och avsedd som livsmedel
och produkter av sådan fisk avsedda som livsmedel.

2 § Med Östersjöområdet avses i denna förordning

1. vatten i ICES-område III d såsom detta beskrivs i bilaga 3
till rådets förordning (EEG) nr 3880/91 om avlämnande av
statistikuppgifter om nominell fångst av medlemsstater som
bedriver fiske i Nordatlantens östra del och

2. svenskt inre vatten enligt lagen (1966:374) om Sveriges
sjöterritorium med undantag av inre vatten i Kattegatt och
Skagerack.

Utförsel till land som är medlem i Europeiska unionen

3 § Fisk och fiskprodukter från Östersjöområdet får föras ut
till andra länder inom Europeiska unionen än Finland endast om
fisken eller fiskprodukterna uppfyller kraven i avsnitt 5.2 i
bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 466/2001 om
fastställande av högsta tillåtna halt för vissa främmande ämnen
i livsmedel2, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG)
nr 563/20023.

Livsmedelsverket meddelar föreskrifter om vad som skall krävas
för att utförsel av fisk och fiskprodukter skall anses vara
tillåten enligt första stycket.

Export till tredje land

4 § Fisk och fiskprodukter som inte uppfyller kraven i avsnitt
5.2 i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 466/2001
får föras ut till ett land utanför Europeiska unionen endast om
landet uttryckligen medgett att sådan fisk och sådana
fiskprodukter får föras in i landet.

Vilka länder som har lämnat ett medgivande enligt första
stycket förtecknas i föreskrifter som meddelas av
Livsmedelsverket.

Anmälningsskyldighet

4 a § Livsmedelsverket skall anmäla överträdelser av
bestämmelser i förordningen till Tullverket, om det finns
misstanke om brott. Förordning (2005:1045).

Straff

5 § Om ansvar för utförsel av fisk och fiskprodukter och försök
till utförsel i strid mot denna förordning eller mot
föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen finns
bestämmelser i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

Övriga bestämmelser

6 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av denna
förordning meddelas av Livsmedelsverket.