Fordonslag (2002:574)

SFS nr
2002:574
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2002-06-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:732

1 kap. Inledande bestämmelser

Innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om

1. kontroll av fordon samt därtill hörande system, komponenter
och separata tekniska enheter,

2. kontroll av fordons last,

3. kontroll av färdskrivare och taxameter och kontroll av
användningen av dessa, samt

4. den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på
fordonsområdet.

Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela
föreskrifter i dessa ämnen samt om fordons beskaffenhet och
utrustning.

2 § Lagen gäller inte

1. fordon som tillhör staten och är tillverkade för särskilda
militära ändamål,

2. motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående eller
släpfordon som har kopplats till något sådant fordon,

3. fordon som används uteslutande inom inhägnade järnvägs-
eller industriområden eller inom inhägnade tävlingsområden
eller andra liknande inhägnade områden, eller

4. lekfordon.

2 a § I fråga om fordon som är avsedda för konsumenter eller
som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också
produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2004:467).

Definitioner

3 § I denna lag avses med

besiktningsorgan: ett sådant organ som anges i 4 kap. 2 §,

besiktningstekniker: den som har anställning hos ett
besiktningsorgan för att utföra besiktningar,

bilinspektör: den som har anställning som bilinspektör hos
Polismyndigheten,

tekniker: den som har uppdrag som tekniker hos
Polismyndigheten,

tillverkare: den som inför godkännandemyndigheten ansvarar
för alla aspekter av typgodkännandeprocessen och för
produktionsöverensstämmelsen, även om han eller hon inte
varit direkt engagerad i samtliga stadier av produktionen av
det fordon, det system, den komponent eller den separata
tekniska enhet som typgodkännandet avser, eller den som han
eller hon har utsett som sin företrädare i frågor som
omfattas av denna lag.

I övrigt har de beteckningar som används i denna lag samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.
Lag (2014:732).

2 kap. Kontrollformer

Inledande bestämmelse

1 § Kontroll om ett fordon är tillförlitligt från
säkerhetssynpunkt och i övrigt lämpligt för trafik får ske
genom de kontrollformer som i sina huvuddrag anges i detta
kapitel.

Typgodkännande

2 § Ett typgodkännande meddelas för en typ av fordon, system,
komponent eller separat teknisk enhet som uppfyller
föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.
Typgodkännande kan ske i enlighet med EU-rättsakter på
området (EG-typgodkännande), i enlighet med överenskommelser
upprättade inom Förenta nationernas ekonomiska kommission för
Europa (ECE-typgodkännande) eller som nationellt
typgodkännande.

Typgodkännande kan även meddelas för en fordonstyp som inte
är färdigbyggd eller för en fordonstyp som byggs med en
tillverkningsprocess som är uppdelad i separata etapper, om
fordonstypen i det tillverkningsstadium där den befinner sig
uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och
utrustning (etappvist typgodkännande).

Bestämmelser om typgodkännande i fråga om avgasrening finns i
avgasreningslagen (2011:318). Lag (2011:324).

3 § Den myndighet som regeringen utser är godkännandemyndighet.

4 § En tillverkare

1. ansvarar inför godkännandemyndigheten för alla aspekter av
typgodkännandeprocessen,

2. ansvarar för att samtliga fordon, system, komponenter och
separata tekniska enheter tillverkas i enlighet med den
godkända typen,

3. är skyldig att medverka till den kontroll som behövs med
anledning av godkännandet,

4. är skyldig att till godkännandemyndigheten utan ersättning
lämna de upplysningar samt tillhandahålla de fordon,
fordonsdelar, handlingar och den utrustning som behövs för
kontrollen, och

5. är, om han eller hon är etablerad utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES), skyldig att utse en
företrädare som är etablerad inom EES för att företräda honom
eller henne inför godkännandemyndigheten.

Vid etappvist typgodkännande gäller tillverkarens
skyldigheter enligt första stycket 1 och 2 för de system,
komponenter eller separata tekniska enheter som tillförts
under den tillverkningsetapp som han eller hon ansvarar för,
samt för komponenter eller system som redan har godkänts vid
tidigare etapper och som han eller hon har ändrat.

Godkännandemyndigheten har rätt till tillträde till en fabrik
eller en annan anläggning och får där göra nödvändiga
undersökningar. Lag (2009:224).

4 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att en tillverkare av fordon ska
förse en tillverkare av komponenter eller separata tekniska
enheter med alla uppgifter som krävs för att denne ska kunna

1. ett EG-typgodkännande för sina komponenter eller separata
tekniska enheter, eller

2. tillstånd att sälja fordonsdelar eller fordonsutrustning
som annars är förbjudna att sälja.

Information som inte är allmänt tillgänglig behöver dock inte
lämnas ut om inte mottagaren av informationen förbinder sig
att hålla denna konfidentiell. Lag (2009:224).

5 § Om godkännandemyndigheten finner att fordon, system,
komponenter eller separata tekniska enheter inte längre stämmer
överens med den typ som den har godkänt, får myndigheten
återkalla godkännandet.

5 a § Utöver vad som anges i 5 § upphör ett typgodkännande av
fordon att gälla när

1. tillverkningen av den godkända fordonstypen, varianten
eller versionen slutgiltigt och frivilligt har upphört, eller

2. giltighetstiden för godkännandet har gått ut till följd av
en särskild begränsning. Lag (2009:224).

Enskilt godkännande

5 b § Ett enskilt godkännande meddelas för ett fordon som
uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och
utrustning.

I samband med det enskilda godkännandet ska de uppgifter om
fordonet som ska föras in i vägtrafikregistret fastställas.

Den myndighet som regeringen utser är godkännandemyndighet.
Lag (2009:224).

5 c § Det organ som inför ett enskilt godkännande
kontrollerar att ett fordon uppfyller föreskrivna krav ska
även fastställa fordonets tekniska identitet.
Lag (2009:224).

Registreringsbesiktning

6 § Registreringsbesiktning sker av ett fordon för att

1. fastställa fordonets tekniska identitet,

2. kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga
om beskaffenhet och utrustning, samt

3. fastställa de uppgifter om fordonet som skall föras in i
vägtrafikregistret. Lag (2007:91).

Mopedbesiktning

7 § Mopedbesiktning sker av en moped för att fastställa att den
är en moped klass II och för att kontrollera att den uppfyller
föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning.

Lämplighetsbesiktning

8 § Lämplighetsbesiktning sker för att kontrollera att ett
fordon är lämpligt för den avsedda användningen.

Ett godkännande vid en lämplighetsbesiktning får återkallas, om
fordonet inte längre är lämpligt för den avsedda användningen.

Kontrollbesiktning

9 § Kontrollbesiktning sker för att kontrollera att ett fordon

1. inte har försämrats i otillåten grad beträffande föreskrivna
krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning som är av
betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt, och

2. uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.

Kontrollbesiktning sker periodiskt men kan också ske till följd
av körförbud eller föreläggande.

Flygande inspektion

10 § Flygande inspektion sker för att kontrollera att ett
fordon som anträffas i trafik

1. inte har försämrats i otillåten grad beträffande
föreskrivna krav i fråga om den beskaffenhet och utrustning
som är av betydelse från miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt
och att det inte i övrigt avviker från det godkända
utförandet, och

2. uppfyller föreskrivna krav till skydd för liv och hälsa.

Flygande inspektion får även ske av ett fordon som
anträffas under sådana omständigheter att det finns anledning
att anta att det i nära anslutning till anträffandet har
använts i trafik.

Flygande inspektion av fordon som används i yrkesmässig
trafik eller i taxitrafik får dessutom ske i företagets
lokaler eller liknande eller på ett område i anslutning till
dessa.

Flygande inspektion ska utföras av en polisman eller en
bilinspektör som har förordnats av Polismyndigheten. Den som
utför inspektionen får biträdas av en tekniker som har
förordnats av Polismyndigheten. Lag (2014:732).

Annan kontroll genom polisman

11 § Varje polisman som har anledning att anta att ett fordon
som anträffas i trafik inte är i föreskrivet skick får utföra
den kontroll av fordonets beskaffenhet och utrustning som
uppenbart behövs från trafiksäkerhetssynpunkt.

Kontroll av fordons last

12 § Kontroll av fordons last sker för att kontrollera att ett
fordon är lastat på föreskrivet sätt. Kontrollen skall utföras
av en polisman eller en bilinspektör.

Vägkontroll m.m. av färdskrivare

13 § Vägkontroll av färdskrivaren i ett fordon, som anträffas
i trafik eller som kan antas ha använts i trafik i nära
anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda
föreskrifter ska vara utrustat med färdskrivare, sker för att
kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller
föreskrivna krav i fråga om montering, funktion och
användning. Beträffande fordon som används av företag får
motsvarande kontroll ske även i företagets lokaler eller
liknande eller på ett område i anslutning till dessa.

Kontrollerna ska utföras av en polisman eller en bilinspektör.
Kontrollen enligt första styckets andra mening, får även
utföras av en tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt
förordnande. Lag (2011:417).

Vägkontroll m.m. av taxameter

14 § Vägkontroll av taxametern hos ett fordon, som används i
taxitrafik eller som kan antas ha använts i sådan trafik i nära
anslutning till anträffandet, och som enligt särskilda
föreskrifter skall vara utrustat med taxameter, sker för att
kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna
krav i fråga om montering, funktion och användning. Motsvarande
kontroll får ske även i taxiföretagets lokaler eller liknande
eller på ett område i anslutning till dessa. Kontrollen skall
utföras av en polisman eller en bilinspektör.

3 kap. Allmänna bestämmelser om kontrollen

Grundläggande bestämmelse

1 § Kontroll som avses i denna lag skall anordnas och utföras
så att den inte orsakar större olägenheter än vad som är
nödvändigt med hänsyn till dess ändamål.

Stoppande av fordon

2 § En bilinspektör får i fall som avses i 2 kap. 10 och
12-14 §§ stoppa fordon för att genomföra kontroll.

En polismans rätt att stoppa fordon regleras i polislagen
(1984:387).

Tillträde till fordon och lokaler m.m.

3 § En polisman, en besiktningstekniker, en bilinspektör eller
en tekniker har vid kontroll enligt denna lag rätt till
tillträde till fordon och slutna utrymmen i fordon samt, i
fall som avses i 2 kap. 10, 13 och 14 §§, till företags
lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till
dessa.

En tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande
har, vid kontroll enligt 2 kap. 13 § eller om det behövs för
prövningen av ett ärende som styrelsen handlägger, rätt till
tillträde till fordon och slutna utrymmen i fordon samt till
lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till
dessa där ett fordon står uppställt.

En polisman eller en bilinspektör har rätt till tillträde till
fordon och till slutna utrymmen i ett fordon eller dess last
för att kontrollera att fordonet är lastat på föreskrivet
sätt. Lag (2011:417).

Provkörning

4 § Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 §
första eller andra stycket får i samband därmed provköra ett
fordon. Detsamma gäller den som Trafikverket särskilt har
förordnat att utföra haveriundersökningar och den som
Transportstyrelsen särskilt har förordnat att utöva tillsyn
enligt produktsäkerhetslagen (2004:451).

5 § Sådan provkörning som avses i 4 § får ske även om det
finns hinder mot att använda fordonet enligt denna lag, lagen
(2001:558) om vägtrafikregister eller avgasreningslagen
(2011:318) eller enligt föreskrifter som har meddelats med
stöd av dessa lagar. Lag (2011:324).

Förelägganden, körförbud m.m.

6 § Transportstyrelsen, en polisman, ett besiktningsorgan
eller en bilinspektör får i enlighet med vad som föreskrivs
med stöd av 5 kap. 8 § meddela de förelägganden, körförbud och
andra beslut som behövs med hänsyn till ett fordons säkerhet
eller lämplighet i trafik. För ett sådant fall får det
föreskrivas att fordonet kan godkännas på grundval av ett
intyg som har utfärdats efter reparation och provning vid en
verkstad som är ackrediterad enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om
krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med
saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr
339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk
kontroll.

Körförbud får meddelas vid registreringsbesiktning,
kontrollbesiktning och flygande inspektion om det
kontrollerade fordonet är så bristfälligt att det inte kan
användas utan uppenbar fara för trafiksäkerheten. Körförbud
kan inträda även med anledning av att ett fordon inte har
genomgått en kontroll som ska ske enligt meddelade
föreskrifter eller särskilt föreläggande. Lag (2011:792).

4 kap. Besiktningsverksamheten

Besiktningsorgan

1 § Besiktningar och provningar av fordon vid kontroll enligt
denna lag får utföras endast av de besiktningsorgan som anges i
2 §. Regeringen får dock beträffande provningar föreskriva
annat.

Ackreditering av besiktningsorgan

2 § Registreringsbesiktningar, mopedbesiktningar,
lämplighetsbesiktningar och kontrollbesiktningar får utföras
endast av sådana besiktningsorgan som är ackrediterade av
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska
underrätta Transportstyrelsen om sådana beslut om
ackreditering som avses i första stycket liksom om
återkallelser av sådana beslut. Lag (2011:792).

2 a § En ackreditering enligt 2 § första stycket ska avse
alla de former av besiktning som anges där.

Ackrediteringen ska meddelas för besiktning av en eller flera
av följande tre fordonskategorier, nämligen

1. motorfordon och släpfordon till motorfordon samt traktorer
som utgörs av ombyggda bilar, samtliga om de har en totalvikt
av högst 3,5 ton, och lätta terrängvagnar och terrängskotrar
samt terrängsläp till sådana vagnar och skotrar,

2. motorfordon och släpfordon till motorfordon och traktorer
som utgörs av ombyggda bilar, samtliga om de har en totalvikt
över 3,5 ton,

3. traktorer som inte utgörs av ombyggda bilar samt
motorredskap och EG-mobilkranar och släpfordon till
traktorer, motorredskap eller EG-mobilkranar, och tunga
terrängvagnar och terrängsläp till sådana vagnar.
Lag (2010:39).

2 b § En ackreditering som avses i 2 § första stycket får
bara meddelas en sökande som är en i Sverige registrerad
juridisk person eller en enskild näringsidkare vars
registrering enligt handelsregisterlagen (1974:157) utvisar
att huvudkontoret finns i Sverige. Lag (2010:39).

2 c § En ackreditering som avses i 2 § första stycket får
bara meddelas en sökande som med hänsyn till ekonomiska
förhållanden och allmänt gott anseende bedöms vara lämplig
att driva verksamheten. Lag (2010:39).

2 d § Vid prövningen av om sökanden uppfyller kravet på
allmänt gott anseende ska beaktas hans eller hennes vilja och
förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och
laglydnad i övrigt.

Kravet på allmänt gott anseende anses inte uppfyllt av den
som dömts för allvarliga, ekonomiska eller andra brott, eller
upprepade överträdelser av denna lag eller föreskrifter som
meddelats med stöd av den. Lag (2010:39).

2 e § En prövning enligt 2 c och 2 d §§ ska avse den
juridiska personen eller den enskilde näringsidkaren samt
följande personer:

1. i aktiebolag och ekonomiska föreningar den verkställande
direktören, om det finns en sådan, och annan som genom
ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande över verksamheten,

2. i kommanditbolag och andra handelsbolag varje bolagsman
som inte är kommanditdelägare och annan som genom ledande
ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande
över verksamheten, och

3. i andra privaträttsliga juridiska personer än de som avses
i 1 och 2 den eller de som genom ledande ställning eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten.

Härutöver ska prövningen också avse styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter som till följd av eget ekonomiskt
intresse har en väsentlig gemenskap med den juridiska
personen som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt
ekonomiskt intresse. Lag (2010:39).

2 f § Om någon sådan person som anges i 2 e § byts ut eller
tillkommer ska den nya personens lämplighet prövas.
Lag (2010:39).

2 g § I ansökan om ackreditering ska sökanden ange det eller
de län där besiktningsverksamheten ska bedrivas.

Ett beslut om ackreditering enligt 2 a § ska förenas med
villkor enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och
marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och
upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen
(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll om att
besiktningsorganet i ett och samma län ska erbjuda och utföra
besiktningar för de fordon som anges i beslutet.
Lag (2011:792).

2 h § Besiktningsorganen får inte bedriva eller stå i
kommersiellt, ekonomiskt eller något annat beroendeförhållande
till någon som bedriver

1. handel med, tillverkning, import eller marknadsföring av
besiktningspliktiga fordon eller delar eller tillbehör till
sådana fordon,

2. reparation eller service av besiktningspliktiga fordon,

3. yrkesmässig trafik som kräver tillstånd enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av
den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de
villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig
trafik och om upphävande av rådets direktiv
96/26/EG och yrkestrafiklagen (2012:210),

4. uthyrningsrörelse som kräver tillstånd enligt lagen
(1998:492) om biluthyrning, eller

5. taxitrafik som kräver taxitrafiktillstånd enligt
taxitrafiklagen (2012:211).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om de ytterligare krav i fråga om
oberoende som ska ställas på ett besiktningsorgan.
Lag (2012:220).

2 i § En besiktningstekniker ska ha den utbildning och
kompetens som framgår av föreskrifter som meddelats med stöd
av 5 kap. 8 §. Lag (2010:39).

Besiktningsorganens verksamhet

3 § Besiktningsorganen prövar frågor som gäller godkännande
av fordon vid besiktningar för vilka de ackrediterats enligt
2 och 2 a §§.

Finner ett besiktningsorgan att ett beslut som det meddelat
enligt första stycket är uppenbart oriktigt på grund av nya
omständigheter eller av någon annan anledning ska
besiktningsorganet ändra beslutet, om det kan ske snabbt och
enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild.
Lag (2010:39).

4 § Har upphävts genom lag (2010:39).

5 § Besiktningsorganen skall underrätta de myndigheter som har
rätt att meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och
utrustning om iakttagelser av betydelse för respektive
myndighets verksamhet.

6 § Har upphävts genom lag (2009:224).

7 § Har upphävts genom lag (2009:224).

8 § Ny beteckning 5 kap. 3 c § genom lag (2009:224).

9 § Ny beteckning 5 kap. 3 d § genom lag (2009:224).

5 kap. Övriga bestämmelser

Straff

1 § Den som uppsåtligen hindrar eller försvårar en inspektion
eller kontroll enligt 2 kap. 10-14 §§ döms till böter.

I övrigt kan dömas till böter enligt föreskrifter som beslutats
med stöd av sådant bemyndigande som anges i 8 §.

2 § Ansvar enligt denna lag inträder inte, om straff kan dömas
ut enligt brottsbalken eller enligt lagen (1951:649) om straff
för vissa trafikbrott.

Hindrande av fortsatt färd

3 § En polisman skall hindra fortsatt färd med ett fordon som
inte är i föreskrivet skick, om den fortsatta färden skulle
medföra en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annars
utgöra en väsentlig olägenhet.

Tillsyn

3 a § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll och
Transportstyrelsen utövar tillsyn över sådan
besiktningsverksamhet som avses i denna lag.

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska
kontrollera att den tekniska kompetensen och utrustningsnivån
i verksamheten samt kvalitetssäkringen av denna uppfyller
föreskrivna krav. Styrelsen ska därutöver kontrollera att
verksamheten uppfyller sådana krav som avses i 4 kap.
2 a–2 i §§.

Transportstyrelsen ska kontrollera att
besiktningsverksamheten fungerar väl med avseende på
trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och
tillgänglighet. Lag (2010:39).

3 b § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag, utöver vad
som anges i 3 a §, och av de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen
bestämmer.

Den som saluför fordon, system, komponenter, separata
tekniska enheter, fordonsdelar eller annan utrustning till
fordon ska på begäran av tillsynsmyndigheten

1. lämna tillträde till fordon, slutna utrymmen i fordon,
lokaler eller liknande, och till områden i anslutning till
dessa där fordon står uppställda, samt

2. lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar,
varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs
för att denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd
av denna lag ska efterlevas.

Ett föreläggande enligt tredje stycket får förenas med vite.
Lag (2009:224).

3 c § Ett besiktningsorgan ska på uppmaning av
Transportstyrelsen möjliggöra stickprovskontroller genom att

1. lämna styrelsen tillträde till lokaler och platser där
besiktningar utförs, och

2. lämna de upplysningar och handlingar som styrelsen begär.

Transportstyrelsen ska rapportera utfallet av
stickprovskontrollerna till Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll. Lag (2010:39).

3 d § Har upphävts genom lag (2010:39).

Överklagande

4 § Ett beslut i ett enskilt fall enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol, om inte något annat följer av 5
eller 6 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 § Beslut om körförbud som har meddelats av en polisman, en
bilinspektör eller ett besiktningsorgan får överklagas hos
Transportstyrelsen. Detsamma gäller beslut i ett ärende om
registreringsbesiktning, mopedbesiktning eller
lämplighetsbesiktning, beslut om återkallelse av en godkänd
lämplighetsbesiktning och beslut om fastställande av ett
fordons tekniska identitet enligt 2 kap. 5 c §.

Överklagande får ske utan begränsning till viss tid.
Överklagandet ska ges in till Transportstyrelsen.
Lag (2009:224).

6 § Beslut i följande fall får inte överklagas.

1. Körförbud eller föreläggande som har meddelats av
Transportstyrelsen.

2. Transportstyrelsens beslut i ett ärende som har
överklagats till styrelsen.

3. Annat beslut av en polisman, en bilinspektör eller ett
besiktningsorgan än som avses i 5 §.

4. Fråga om godkännande av ett fordon på grundval av ett
intyg enligt 3 kap. 6 §.

5. Beslut om undantag från föreskrifter som har meddelats med
stöd av lagen.

Första stycket 1 gäller inte förelägganden som har meddelats
enligt 3 b §. Lag (2009:224).

Verkställighet

7 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte
något annat anges i beslutet.

Bemyndigande

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om fordons beskaffenhet och
utrustning samt i fråga om de kontrollformer som avses i
denna lag meddela ytterligare föreskrifter om

1. kontrollens omfattning och besiktningsorganens verksamhet,

2. förutsättningarna för godkännande vid kontroll,

3. förelägganden och körförbud,

4. förutsättningarna för att bruka vissa fordon,

5. utbildnings- och kompetenskrav för besiktningstekniker,
samt

6. avgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
också meddela föreskrifter om

1. registrering, ibruktagande, försäljning, saluföring och
användning av fordon, system, komponenter, separata tekniska
enheter, fordonsdelar och annan utrustning till fordon,

2. att ett typgodkännande av fordon ska upphöra att gälla när
nya krav som är tillämpliga på den godkända fordonstypen,
varianten eller versionen blir obligatoriska,

3. tillverkares tillhandahållande av information och
dokumentation om fordon, system, komponenter och separata
tekniska enheter,

4. tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

5. skyldighet för besiktningsorganen att rapportera
genomförande och utfall av fordonsbesiktningar och de
uppgifter som i övrigt behövs för att Transportstyrelsen och
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska kunna
fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt 5 kap. 3 a §, samt om

6. avgifter för Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap.
3 a–3 c §§ och för ärendehandläggning enligt denna lag och
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Lag (2010:39).

Övergångsbestämmelser

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

2. Genom lagen upphävs

a) kungörelsen (1960:167) i anledning av Sveriges tillträde
till den i Genève den 20 mars 1958 avslutade överenskommelsen
om antagande av enhetliga regler för typgodkännande av
utrustning och delar till motorfordon samt ömsesidigt
erkännande av sådant godkännande,

b) terrängtrafikkungörelsen (1972:594),

c) fordonskungörelsen (1972:595), samt

d) lagen (1994:2043) om vissa besiktningsorgan på
fordonsområdet.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ärenden som
har anhängiggjorts före ikraftträdandet.

2007:91

1. Denna lag träder i kraft den 4 februari 2008.

2. För ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet
gäller 2 kap. 6 § i sin äldre lydelse.

2008:1377

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen vara den enskildes motpart.

2010:39

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

2. De besiktningsorgan som enligt äldre föreskrifter är
behöriga att utföra besiktningar ska anses behöriga till det
i den omfattning som följer av äldre föreskrifter fram till
och med den 31 december 2010. För sådana besiktningsorgan
gäller 5 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§ i sin lydelse vid utgången
av juni 2010.

3. Om ett besiktningsorgan som avses i 2 före den 31 december
2010 ackrediteras enligt 4 kap. 2 § upphör punkten 2 att
gälla för besiktningsorganet.