Förordning (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling

SFS nr
2002:590
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:698
Upphävd
2007-10-15

1 § Annonsering om upphandling enligt 1-5 kap. lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling skall göras med användning
av standardformulären i bilagorna till denna förordning.

Bilaga 1. Anbudsinfordran/ansökan (2, 3 och 5 kap.)

Bilaga 2. Förhandsannons (2, 3 och 5 kap.)

Bilaga 3. Meddelande om tilldelning av kontrakt (2, 3 och 5
kap.)

Bilaga 4. Anbudsinfordran/ansökan inom försörjningssektorerna
(4 kap.)

Bilaga 5. Förhandsannons utan anbudsinfordran inom
försörjningssektorerna (4 kap.)

Bilaga 6. Förhandsannons med anbudsinfordran inom
försörjningssektorerna (4 kap.)

Bilaga 7. Meddelande om tilldelning av kontrakt inom
försörjningssektorerna (4 kap.)

Bilaga 8. Anbudsinfordran – kontrakt som skall tilldelas av en
koncessionshavare (3 kap.)

Bilaga 9. Byggkoncession (3 kap.)

Bilaga 10. Formgivningstävling (5 kap.)

Bilaga 11. Resultat av formgivningstävling (5 kap.)

Bilaga 12. Kvalifikationssystem för försörjningssektorerna (4
kap.).