Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val

SFS nr
2002:61
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2002-02-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:14

1 § Den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) får
till ett land som inte ingår i Europeiska unionen eller är
anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet föra över
följande slag av personuppgifter ur val- och
folkomröstningsdatabasen samt databasen för sametingsval enligt
lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet
med val och folkomröstningar:

1. uppgifter som finns på valsedlar, och

2. valresultat med angivande av

a) namn,

b) folkbokföringsort,

c) ålder,

d) kön, och

e) partibeteckning och valkrets för dem som har varit
kandidater i allmänt val, eller

f) beteckning på grupp, parti eller en liknande sammanslutning
för dem som har varit kandidater i val till Sametinget.
Förordning (2008:1277).

2 § Sådana personuppgifter som anges i 1 § får även lämnas ut
till en enskild på medium för automatiserad behandling.

3 § Riksarkivet får, efter att ha hört Valmyndigheten,
meddela föreskrifter om att personuppgifter som ska gallras
enligt 2 kap. 12 och 23 §§ lagen (2001:183) om behandling av
personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar får
bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga
ändamål. Förordning (2015:14).