Förordning (2002:62) om utdrag ur databaser vid val och folkomröstning

SFS nr
2002:62
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2002-02-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:754

Tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser om rätt till utdrag
i vissa fall ur val- och folkomröstningsdatabasen samt
databasen för sametingsvalet enligt lagen (2001:183) om
behandling av personuppgifter i verksamhet med val och
folkomröstningar. Denna rätt, som gäller utöver rätten att ta
del av allmänna handlingar enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen, avser

1. vid allmänt val och val till Europaparlamentet: ett parti
som har registrerat sin partibeteckning enligt 2 kap.
vallagen (2005:837),

2. vid val till Sametinget: en grupp, ett parti eller en
liknande sammanslutning som har registrerats enligt 3 kap. 9 §
sametingslagen (1992:1433). Förordning (2013:754).

Utdrag

2 § Utdrag lämnas av

1. den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) i
samband med allmänna val och val till Europaparlamentet,

2. den centrala valmyndigheten, Sametinget eller
länsstyrelsen i samband med val till Sametinget.
Förordning (2013:754).

3 § Utdrag får lämnas

1. vid allmänt val: under perioden den 1 april–1 september
det år då val till riksdagen äger rum,

2. vid val till Sametinget: under perioden den 20 oktober
före valåret–1 maj valåret,

3. vid val till Europaparlamentet: under perioden den 1
januari valåret–fredagen två veckor före valdagen.

Utdraget ska avse samtliga personer i ett eller flera län
eller i hela landet som på grundval av förhållandena vid
tidpunkten för utdraget kan antas vara röstberättigade vid
något av valen. Ett utdrag som rör val till Sametinget ska
avse personer som anmält sig för att tas upp i
sameröstlängden.

Utdraget får omfatta de röstberättigades födelsetider, namn
och adresser samt uppgift om vid vilka val de har rösträtt.
Förordning (2013:754).

4 § Utdrag får lämnas

1. genom utskrift på papper,

2. genom utskrift på adressetiketter, och

3. på medium för automatiserad behandling.

Utdrag får lämnas endast en gång per grupp, parti eller
liknande sammanslutning. Förordning (2008:1278).

5 § Ett utdrag genom utskrift på adressetiketter får begränsas
till att avse ett urval av de personer som anges i 3 § andra
stycket. Till grund för ett sådant urval får endast användas de
röstberättigades födelsetider och uppgift om vid vilka val de
har rösträtt. Förordning (2008:1278).

Kostnader m.m.

6 § För utdrag ska beställaren betala samtliga de kostnader
som uppkommer hos den utlämnande myndigheten. För utdrag
enligt 4 § första stycket 1 och 3 behöver avgift dock inte
betalas av

1. vid allmänt val: ett parti som vid något av de två senaste
valen till riksdagen har fått mer än en procent av rösterna i
hela landet,

2. vid val till Sametinget: en grupp, ett parti eller en
liknande sammanslutning som har registrerats enligt 3 kap. 9 §
sametingslagen (1992:1433),

3. vid val till Europaparlamentet: ett parti som vid något av
de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än
en procent av rösterna i valet. Förordning (2013:754).

7 § Den myndighet som ska lämna ett utdrag bestämmer hur och
vid vilken tidpunkt utdraget ska beställas och hur det ska
utformas. Förordning (2008:1278).

Överklagande

8 § Ett beslut om kostnader enligt 6 § får överklagas hos
Skatteverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning
(2008:1278).