Förordning (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

SFS nr
2002:623
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2002-06-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:7

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om
sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen
(2002:546) om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Personuppgifter som får behandlas i en arbetsmarknadspolitisk
databas

Begränsningar av ändamål

2 § Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om
begränsningar av de ändamål som anges i 4 § lagen (2002:546)
om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Förordning
(2007:926).

Uppgifter som får behandlas för att användas i
Arbetsförmedlingens verksamhet

3 § För handläggning av ärenden, planering, metodutveckling,
tillsyn, uppföljning, resultatredovisning, utvärdering och
samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet enligt 4 § 1, 3 och 5 lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får i fråga om arbetssökande och andra personer
som omfattas av verksamheten endast följande personuppgifter
behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress,
e-postadress, telefonnummer och andra kontakt- och
identifieringsuppgifter,

2. löne- och kontouppgifter,

3. medborgarskap och födelseland,

4. uppgifter om arbetslöshet, tidsperiod då en person är
eller har varit anmäld hos den offentliga arbetsförmedlingen
och tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt
registrering,

5. uppgifter om inresedatum till Sverige, ansökan om
uppehållstillstånd, folkbokföringsdatum, arbetstillstånd och
uppehållstillstånd eller uppehållskort,

6. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort,
anställningsform och varaktighet samt uppgifter om körkort,
tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet, tidigare
arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens och andra
uppgifter som har betydelse vid arbetssökning,

7. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk,
arbetshjälpmedel eller särskild anpassning av insatser,

8. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i
kontakter med den offentliga arbetsförmedlingen och
kompletterande aktörer,

9. uppgifter om den arbetssökande som rapporteras in av en
kompletterande aktör, en myndighet eller en arbetsgivare,

10. uppgifter som behövs som underlag för beslut om anvisning
till arbetsmarknadspolitiska program eller insatser eller för
beslut om nystartsjobb,

11. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska
program eller insatser eller beslut om nystartsjobb, typ av
program eller insats, ersättning från arbetslöshetskassa
eller för deltagande i arbetsmarknadspolitiska program eller
insatser och om samordning med andra förmåner,

12. uppgifter om etableringsersättning, etableringstillägg,
bostadsersättning, bistånd enligt lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. samt andra uppgifter som har
betydelse för handläggningen av ärenden enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, förordningen (2010:407) om ersättning till vissa
nyanlända invandrare, förordningen (2010:408) om mottagande
för bosättning av vissa nyanlända invandrare och förordningen
(2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare,

13. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete
och resultatet av anvisningarna,

14. uppgifter om att den arbetssökande verkställer eller har
verkställt ett fängelsestraff, huruvida verkställigheten sker
eller har skett i anstalt eller genom elektronisk
intensivövervakning, tidpunkt för åtgärder enligt 11 kap. 1 §
fängelselagen (2010:610), tidpunkt för villkorlig frigivning
och prövotid för skyddstillsyn, och

15. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är
absolut nödvändiga för handläggningen av ett ärende.

Första stycket gäller även behandling av personuppgifter om
en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller annan
närstående person, för det fall uppgifterna har betydelse i
ett ärende om etableringsersättning enligt förordningen om
ersättning till vissa nyanlända invandrare, om bosättning
enligt förordningen om mottagande för bosättning av vissa
nyanlända invandrare eller om etableringsinsatser enligt
förordningen om etableringssamtal och etableringsinsatser för
vissa nyanlända invandrare. Personuppgifter som avses i
första stycket och som avser en arbetssökandes barn, make,
maka eller sambo eller annan närstående person får även
behandlas i andra ärenden om uppgifterna är absolut
nödvändiga för handläggningen av ärendet. Förordning
(2014:1443).

3 a § För publicering av ansökningar om anställning enligt 4
§ 2 lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten får endast följande
personuppgifter om den arbetssökande behandlas:

1. namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer
och andra kontakt- och identifieringsuppgifter, och

2. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort,
anställningsform och varaktighet samt uppgifter om körkort
och tillgång till bil, utbildning, arbetslivserfarenhet,
tidigare arbetsgivare, språkkunskaper, speciell kompetens,
uppgifter om den enskilde själv som ingår i ett personligt
brev och andra uppgifter som har betydelse vid arbetssökning.

Personuppgifterna i första stycket får behandlas för detta
ändamål endast om den arbetssökande har samtyckt till
behandlingen. Förordning (2010:2034).

4 § För handläggning av ärenden, publicering av
platsinformation och information om kompletterande aktörer,
för planering, metodutveckling, tillsyn, uppföljning,
resultatredovisning och utvärdering av verksamheten samt för
samarbete inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet enligt 4 § 1–3 och 5 lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får i fråga om arbetsgivare, kompletterande
aktörer, kontaktpersoner och andra personer som omfattas av
verksamheten endast följande uppgifter behandlas:

1. namn, kod för arbetsställe, adress, e-postadress,
telefonnummer och andra kontakt- och identifieringsuppgifter
samt uppgifter om kontaktpersoners eller anställdas funktion
i ett företag, i en organisation eller hos en myndighet,

2. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer,
personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

3. beträffande arbetsgivare och kompletterande aktörer,
kontouppgifter samt uppgifter om godkännande för F-skatt,
momsregistrering, ansvarsförsäkring, näringsförbud,
betalningsanmärkningar och skatteskulder som har överlämnats
till Kronofogdemyndigheten,

4. uppgifter om näringsgren, verksamhetsort, antal anställda,
beskrivning av verksamheten och bedömning av
sysselsättningsutvecklingen i denna, uppgifter om
tjänsteutbud och speciell kompetens samt om vilka personer
som utför tjänsterna,

5. uppgifter som behöver behandlas för uppföljning och
bedömning av tjänstekvalitet,

6. uppgifter om lönekostnader som behövs som underlag för
beräkning av stöd och ersättningar,

7. uppgifter som ingår i arbetsgivares platsinformation,

8. sådana uppgifter om arbetsgivare och kompletterande
aktörer som behöver behandlas för beslut om anvisningar till
arbetsmarknadspolitiska program eller för beslut om
nystartsjobb,

9. uppgifter om det antal personer hos en arbetsgivare som
deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller i en
arbetsmarknadspolitisk insats eller som innehar ett
nystartsjobb,

10. uppgifter om att en arbetskonflikt pågår på
arbetsplatsen, och

11. andra uppgifter som har lämnats i ett ärende eller som är
absolut nödvändiga för ett ärendes handläggning. Förordning
(2011:1463).

5 § I fråga om arbetsgivare och arbetstagare som berörs av
varsel om driftsinskränkning enligt lagen (1974:13) om vissa
anställningsfrämjande åtgärder får utöver vad som anges i 3–4
§§ följande personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om arbetsställe, bransch, kommun och SNI-kod
enligt arbetsgivaruppgift,

2. uppgifter om berörda arbetsgivar- och
arbetstagarorganisationer jämte kontaktmän,

3. uppgifter om orsak till driftsinskränkningen, dess
omfattning och hur många arbetstagare som berörs av den,
och
4. uppgifter om berörda arbetstagares yrke eller
arbetsuppgift, anställningsdatum och dag för anställningens
upphörande samt noteringar som behövs för att genomföra
arbetsförmedlingens uppdrag i handläggningen av ett
varselärende. Förordning (2014:1443).

Uppgifter som får behandlas för att tillhandahålla
information till andra

6 § För tillhandahållande av information till
Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden eller
arbetslöshetskassorna enligt 5 § 1 lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får namn, person- eller samordningsnummer,
adress, e-postadress och telefonnummer behandlas. Därutöver
får för detta ändamål de personuppgifter behandlas som
framgår av

1. 24 a § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,

2. 20 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,

3. 16 § förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och

4. 3 kap. 12 och 14 §§ förordningen (2010:407) om ersättning
till vissa nyanlända invandrare. Förordning (2010:2034).

6 a § För tillhandahållande av information till
Försäkringskassan enligt 5 § 1 lagen (2002:546) om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
får, utöver vad som anges i 6 §, även följande
personuppgifter behandlas:

1. uppgifter om vilka personer som är anmälda som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen,

2. uppgifter om arbetssökandes registrerade arbetsutbud,

3. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som
helt eller delvis arbetslösa,

4. uppgifter om vilka personer som är registrerade som
yrkesfiskare,

5. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som
deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som berättigar
till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller ersättning
från en kommun,

6. uppgifter om sådant program enligt 5 som är stöd till
start av näringsverksamhet,

7. uppgifter om vilka arbetssökande som är registrerade som
förvärvsarbetande,

8. uppgifter om huruvida intyg enligt 48 § lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring är registrerat för arbetssökande,

9. uppgifter om vilka arbetssökande som enligt registrering
inte står till arbetsmarknadens förfogande,

10. uppgifter om vilka personer som inte längre är anmälda
som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och
om huruvida skälet till detta är att de fått förvärvsarbete,
avbrutit kontakten med den offentliga arbetsförmedlingen
eller påbörjat annan utbildning än arbetsmarknadsutbildning,

11. uppgifter om arbetssökandes tillhörighet till
arbetslöshetskassa enligt registrering, och

12. uppgifter om från och med vilken tidpunkt
omständigheterna i 1–10 gäller enligt registrering.
Förordning (2013:685).

7 § För tillhandahållande av information till Skatteverket
enligt 5 § 2 lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
får sådana personuppgifter behandlas som rör anvisningar till
de arbetsmarknadspolitiska programmen anställningsstöd,
lönebidrag, skyddat arbete och särskilt stöd vid start av
näringsverksamhet. Detsamma gäller det underlag som behövs
för utbetalning av stöd till nystartsjobb genom kreditering
på en arbetsgivares skattekonto. Förordning (2010:2034).

7 a § För tillhandahållande av information till Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546)
om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande
personuppgifter behandlas för verksamhet som avser tillsyn:

1. namn, person- eller samordningsnummer samt postnummer,

2. uppgift om huruvida den arbetssökande är utrikes född,

3. uppgift om arbetslöshet och tillhörighet till
arbetslöshetskassa enligt registrering,

4. uppgift om arbets- och uppehållstillstånd,

5. önskemål om typ av arbete, arbetstid, arbetsort,
anställningsform och varaktighet samt uppgifter om körkort,
körkortsklass och tillgång till bil, utbildning,
arbetslivserfarenhet, tidigare arbetsgivare, speciell
kompetens, språkkunskaper och andra uppgifter som har
betydelse vid arbetssökning,

6. uppgifter om tidpunkter, händelser och innehåll i
kontakter med Arbetsförmedlingen eller en kompletterande
aktör,

7. uppgifter om anvisning till arbetsmarknadspolitiska
program, typ av program, utbetald ersättning från
arbetslöshetskassa eller för deltagande i
arbetsmarknadspolitiska program, de tidsperioder
utbetalningarna avser och om samordning med andra förmåner,

8. uppgifter om sökta arbeten, anvisningar att söka arbete
och resultatet av anvisningarna,

9. uppgifter ur de arbetssökandes individuella
handlingsplaner,

10. uppgifter som avses i 16 § förordningen (2000:628) om den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, med undantag för andra
adressuppgifter än postnummer, och

11. de uppgifter som i övrigt behövs för att fullgöra den
uppgiftsskyldighet som framgår av 24 d § förordningen
(1996:1100) om aktivitetsstöd, i den del som avser tillsyn.
Förordning (2015:7).

7 b § För tillhandahållande av information till Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen enligt 5 § 3 lagen (2002:546)
om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten får följande
personuppgifter behandlas för verksamhet som avser utfärdande
av intyg:

1. uppgift om huruvida den sökande är anmäld som
arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och om
datum för anmälan,

2. uppgift om arbetssökandes tillhörighet till
arbetslöshetskassa enligt registrering, och

3. uppgift om ansvarig handläggare hos Arbetsförmedlingen
samt om Arbetsförmedlingens telefonnummer. Förordning
(2013:685).

7 c § För tillhandahållande av information till
Kronofogdemyndigheten enligt 5 § 4 lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,

2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte
längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen, och

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt
registrering. Förordning (2013:685).

7 d § För tillhandahållande av information till en
socialnämnd enligt 5 § 5 lagen (2002:546) om behandling av
personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,

2. från och med vilken dag en person är anmäld eller inte
längre anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen,

3. arbetssökandes tillhörighet till arbetslöshetskassa enligt
registrering,

4. en persons rätt till etableringsersättning enligt lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare,

5. med vilket belopp, under vilken period och i vilken
omfattning etableringsersättning har beviljats, och

6. om ett beslut om etableringsersättning har ändrats.
Förordning (2013:685).

7 e § För tillhandahållande av information till
Migrationsverket enligt 5 § 6 lagen (2002:546) om behandling
av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
får följande personuppgifter behandlas:

1. namn och person- eller samordningsnummer,

2. att en ansökan om ersättning har lämnats in,

3. vilken ersättning som har beviljats, och

4. under vilken tidsperiod och i vilken omfattning ersättning
lämnas eller har lämnats. Förordning (2010:2034).

7 f § För tillhandahållande av information till
kompletterande aktörer enligt 5 § 7 lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten får följande personuppgifter behandlas:

1. namn, person- eller samordningsnummer, adress,
telefonnummer och e-postadress,

2. uppgift om arbetsutbud, önskemål om typ av arbete,
arbetstid, arbetsort, anställningsform och varaktighet,
uppgift om körkort och tillgång till bil, utbildning,
arbetslivserfarenhet och tidigare arbetsgivare, speciell
kompetens samt andra uppgifter som har betydelse vid
arbetssökning,

3. uppgifter om anvisningar att söka arbete och
arbetsmarknadspolitiska program samt uppgifter om att en
anvisning avbrutits,

4. uppgifter om behov av språk-, syn- eller teckentolk eller
arbetshjälpmedel eller om behov av anpassning av insatsen på
grund av funktionsnedsättning,

5. uppgifter om omständigheter som berättigar den
kompletterande aktören till resultatbaserad ersättning,

6. uppgifter som ingår i en individuell handlingsplan eller
en etableringsplan, och

7. andra uppgifter som är absolut nödvändiga för att den
kompletterande aktören ska kunna utföra sitt uppdrag.
Förordning (2013:685).

Avskiljande av uppgifter som behövs för Arbetsförmedlingens
planering och uppföljning av verksamheten m.m.

8 § Personuppgifter som får behandlas enligt 3–7 f §§ får
avskiljas för behandling i en arbetsmarknadspolitisk databas
för de ändamål som avses i 4 § 3 och 4 lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.

Personuppgifterna får inte behandlas för att följa eller på
annat sätt kontrollera enskilda identifierbara personer.
Förordning (2010:2034).

Begränsningar av de känsliga personuppgifter m.m. som får
behandlas i en arbetsmarknadspolitisk databas

Uppgifter om hälsa och sociala förhållanden

9 § Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala
förhållanden får behandlas i en databas om uppgifterna
grundar sig på uppgifter i en handling som lämnats i ett
ärende som gäller den arbetssökande.

Personuppgifter om en arbetssökandes hälsa och sociala
förhållanden som grundar sig på muntliga uppgifter får
behandlas i en databas om de har lämnats av den arbetssökande
i ett ärende som gäller henne eller honom och de är
nödvändiga för handläggningen av ärendet. Om sådana
personuppgifter har lämnats av någon annan än den
arbetssökande får de behandlas i en databas endast om de är
absolut nödvändiga för handläggningen av ett ärende som
gäller den arbetssökande.

Första och andra styckena gäller även uppgifter om den
arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller andra
närstående, om uppgifterna har betydelse i ett ärende om
etableringsersättning enligt förordningen (2010:407) om
ersättning till vissa nyanlända invandrare, om bosättning
enligt förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning
av vissa nyanlända invandrare eller om etableringsinsatser
enligt förordningen (2010:409) om etableringssamtal och
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Personuppgifter som avses i första och andra styckena och som
avser en arbetssökandes barn, make, maka eller sambo eller
annan närstående person får även behandlas i andra ärenden om
uppgifterna är absolut nödvändiga för handläggningen av
ärendet. Förordning (2014:1443).

Uppgifter om lagöverträdelser m.m.

9 a § I en databas får personuppgifter om lagöverträdelser
som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella
tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden behandlas
endast när de avser sådana uppgifter som framgår av 3 §
första stycket 14. Förordning (2014:1443).

Uppgifter om tvångsingripande

10 § I en databas får personuppgifter som avslöjar att en
registrerad har varit föremål för tvångsingripande enligt
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård eller smittskyddslagen (2004:168)
behandlas endast om uppgifterna grundar sig på uppgifter i en
handling som lämnats i ett ärende som gäller den
arbetssökande. Förordning (2014:1443).

Undantag för uppgifter i en aktivitetsrapport

10 a § Begränsningarna i 9–10 §§ för vilka personuppgifter
som får behandlas i en databas gäller inte uppgifter som har
lämnats av den arbetssökande i en aktivitetsrapport enligt
förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten. Förordning (2013:203).

Ytterligare föreskrifter

11 § Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett
Datainspektionen tillfälle att yttra sig, meddela ytterligare
föreskrifter om begränsningar av de personuppgifter som får
behandlas i en databas och om vilka koder som får användas
för uppgifter om hälsa, medborgarskap och
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Förordning (2014:1443).

Utlämnande av personuppgifter på ett medium för automatiserad
behandling

11 a § Personuppgifter som får behandlas enligt 3 § 1 och 6
får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till
arbetsgivare. Förordning (2014:1443).

12 § Personuppgifter som får behandlas enligt 6 § får lämnas
ut på ett medium för automatiserad behandling till
Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och
arbetslöshetskassorna.

Personuppgifter som får behandlas enligt 6 a § får lämnas ut
på ett medium för automatiserad behandling till
Försäkringskassan.

Personuppgifter som får behandlas enligt 7 a och 7 b §§ får
lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Förordning
(2014:1443).

12 a § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 e § får
lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till
Migrationsverket. Förordning (2014:1443).

13 § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 § får lämnas
ut på ett medium för automatiserad behandling till
Skatteverket. Förordning (2014:1443).

13 a § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 c § får
lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till
Kronofogdemyndigheten. Förordning (2014:1443).

13 b § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 d § får
lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till
socialnämnderna. Förordning (2014:1443).

13 c § Personuppgifter som får behandlas enligt 7 f § får
lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till
kompletterande aktörer. Förordning (2014:1443).

13 d § Personuppgifter som får behandlas enligt 5 § andra
stycket lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten får lämnas ut på ett
medium för automatiserad behandling, om det i det enskilda
fallet bedöms lämpligt ur integritetssynpunkt. Förordning
(2014:1443).

14 § Personuppgifter om en enskild som får behandlas enligt
3–5 och 9 §§ får lämnas ut på ett medium för automatiserad
behandling till den enskilde själv. Detsamma gäller för
arbetsgivares platsinformation, sådana uppgifter om
kompletterande aktörer som avses i 4 § 4 och uppgifter om en
arbetsgivares eller en kompletterande aktörs namn, adress,
e-postadress och telefonnummer samt om kontaktpersoners namn,
telefonnummer och funktion i företaget. Förordning
(2014:1443).

15 § Uppgifter om lediga platser får lämnas ut på ett medium
för automatiserad behandling till de länder som Sverige
samarbetar med inom Europeiska unionen och Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet samt enligt överenskommelsen den
6 mars 1982 om gemensam nordisk arbetsmarknad. Förordning
(2014:1443).

Direktåtkomst

16 § En arbetsgivare får ha direktåtkomst till
personuppgifter som får behandlas enligt 3 a §, under
förutsättning att arbetsgivaren av Arbetsförmedlingen
beviljats särskilda inloggningsuppgifter för att få tillgång
till uppgifterna.

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna får
ha direktåtkomst till de personuppgifter som får behandlas
enligt 6, 6 a, 7 a och 7 b §§, med undantag för uppgifter om
adress och telefonnummer. Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen får dock ha direktåtkomst till
uppgift om postnummer.

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till de
personuppgifter som får behandlas enligt 7 c §.

En socialnämnd får ha direktåtkomst till de personuppgifter
som får behandlas enligt 7 d §, under förutsättning att
Arbetsförmedlingen först har försäkrat sig om att handläggare
hos socialnämnden bara kan ta del av uppgifter som avser
personer som är aktuella i ärenden hos nämnden.

Migrationsverket får ha direktåtkomst till de personuppgifter
som får behandlas enligt 7 e §. Förordning (2014:1443).

16 a § En enskild får ha direktåtkomst till personuppgifter
om henne eller honom själv som får behandlas enligt 3–5 och 9
§§. En enskild får också ha direktåtkomst till arbetsgivares
platsinformation, sådana uppgifter om kompletterande aktörer
som avses i 4 § 4 samt till uppgifter om en arbetsgivares
eller kompletterande aktörs namn, adress, e-postadress och
telefonnummer. Detsamma gäller för uppgifter om
kontaktpersoners telefonnummer och funktion i företaget.
Förordning (2014:1443).

17 § Har upphävts genom förordning (2011:179).

Sökbegrepp

18 § Personuppgifter om en arbetssökandes telefonnummer eller
om en kontaktpersons telefonnummer eller funktion i företaget
får inte användas som sökbegrepp. Förordning (2010:2034).

19 § Arbetsförmedlingen får, efter att ha gett
Datainspektionen tillfälle att yttra sig, meddela
föreskrifter om ytterligare begränsningar av de sökbegrepp
som får användas. Förordning (2014:1443).

Information till den registrerade

20 § Den information som ska lämnas enligt 25 § första
stycket c personuppgiftslagen (1998:204) ska innehålla
upplysningar om

1. de personuppgifter som får behandlas,

2. innebörden av att samtycke till viss behandling av
personuppgifter lämnas,

3. vad som gäller i fråga om utlämnande på ett medium för
automatiserad behandling, direktåtkomst, sökbegrepp och
gallring, och

4. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för
behandlingen. Förordning (2014:1443).

Rutiner för säker behandling av personuppgifter

20 a § Innan beslut fattas om nya system för automatiserad
behandling eller om sådana större förändringar i befintliga
system som bedöms innebära risker för intrång i den
personliga integriteten, ska Arbetsförmedlingen inhämta
synpunkter från Datainspektionen. Vid bedömningen av riskerna
för intrång i den personliga integriteten ska särskild vikt
läggas vid om känsliga eller ömtåliga personuppgifter kommer
att behandlas i systemet. Förordning (2011:179).

20 b § Arbetsförmedlingen ska bestämma villkor för
tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter.
En sådan behörighet ska begränsas till vad var och en behöver
för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Vid tilldelning av behörighet ska det ställas krav på
utbildning i behandling av personuppgifter eller på
erfarenhet som har gett motsvarande kunskaper.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om tilldelning av
behörighet för åtkomst till personuppgifter. Förordning
(2014:1443).

20 c § Arbetsförmedlingen ska se till att åtkomst till
personuppgifter dokumenteras. Arbetsförmedlingen ska också
göra systematiska och återkommande kontroller av om någon
obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om dokumentation
och kontroll enligt första stycket. Förordning (2011:179).

20 d § Utöver den begränsning av åtkomst som gäller enligt 11
§ lagen (2002:546) om behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, ska åtkomsten till
personuppgifter begränsas till de personer som behöver få
tillgång till uppgifterna för att fullgöra sina
arbetsuppgifter, i den utsträckning det bedöms nödvändigt med
hänsyn till känsligheten hos de uppgifter som ska behandlas.
Förordning (2011:181).

20 e § Personuppgifter som betecknas som känsliga i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) och ömtåliga personuppgifter
som avses i 9 § andra stycket eller 10 § lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten, får endast behandlas i sådana system för
automatiserad behandling där behörigheten kan begränsas
tekniskt till de personer som behöver ta del av uppgifterna.
I övriga system får känsliga och ömtåliga personuppgifter
behandlas endast om den enskilde uttryckligen har samtyckt
till behandlingen. För återkallelse av ett sådant samtycke
gäller 12 § första stycket personuppgiftslagen. Förordning
(2014:1443).

20 f § Arbetsförmedlingen ansvarar för att myndighetens
personal får utbildning i behandling av personuppgifter.
Förordning (2011:179).

Gallring

21 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från
bestämmelserna om gallring i 16 § lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten för att uppgifter ska kunna bevaras för
forskningens behov. Förordning (2011:179).

Ytterligare föreskrifter

22 § Arbetsförmedlingen får meddela de närmare föreskrifter
som behövs för verkställigheten av lagen (2002:546) om
behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten och denna förordning. Förordning (2007:926).

Övergångsbestämmelser

2002:623

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002, då
förordningen (1994:460) om arbetsförmedlingsregister upphör
att gälla.

2. Den äldre förordningens bestämmelser gäller dock
fortfarande i fråga om uppgifter och handlingar som har
tillförts ett arbetsförmedlingsregister och
Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister före den
1 augusti 2002.

3. Förordningen skall inte börja tillämpas förrän den 1
oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling av
personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller
i fråga om sådan manuell behandling som utförs för ett visst
bestämt ändamål om behandlingen för detta ändamål påbörjats
före den 24 oktober 1998.

2002:901

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt
utbildningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

2003:604

1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2003.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa som avser tid före
ikraftträdandet.

2004:268

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för personuppgifter
hänförliga till åtgärder enligt smittskyddslagen
(1988:1472).

2011:1463

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter om
F-skattsedel som har utfärdats med stöd av
skattebetalningslagen (1997:483).