Lag (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

SFS nr
2002:624
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2002-06-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1448
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:658

Inledande bestämmelser

1 § Statligt rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får, i mån
av tillgång på medel, lämnas enligt denna lag.

2 § Kommunerna skall, inom ramen för sin uppsökande verksamhet,
medverka genom att rekrytera personer till studier.

Kommunerna skall anta riktlinjer för rekryteringsarbetet.
Kommunerna skall verka för att riktlinjerna utformas efter
samråd med lokala företrädare för berörda myndigheter,
arbetstagarorganisationer och organisationer som företräder
funktionshindrade. Lag (2005:1187).

Grundläggande förutsättningar för bidrag

3 § Rekryteringsbidrag får lämnas till den som har kort
tidigare utbildning och som

1. är eller riskerar att bli arbetslös, eller

2. på grund av funktionshinder behöver extra tid för att uppnå
studiemålen. Lag (2005:1187).

Utbildning

4 § Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande vid de
läroanstalter och utbildningar som regeringen bestämmer. Bidrag
får lämnas bara för studier i Sverige.

Ålder

5 § Rekryteringsbidrag får lämnas från och med det kalenderår
då den studerande fyller 25 år och till och med det kalenderår
då den studerande fyller 54 år. Lag (2005:1188).

Medborgarskap

6 § Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är svensk
medborgare.

7 § Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är
utländsk medborgare om han eller hon på grund av anställning
eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda
rättigheter i fråga om sociala förmåner från

1. EG-rätten,

2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
eller

3. avtalet om fri rörlighet för personer mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Schweiz å
andra sidan.

Detsamma gäller familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 §
utlänningslagen (2005:716) till sådana utländska medborgare.
Lag (2006:657).

7 a § Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är
utländsk medborgare med permanent uppehållsrätt i Sverige, om
han eller hon kan härleda rättigheter i fråga om sociala
förmåner från EG-rätten. Lag (2006:657).

7 b § Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande som är
utländsk medborgare och som kan härleda rättigheter i fråga om
sociala förmåner från EG-rätten om den utländske medborgaren

1. har ställning som varaktigt bosatt i Sverige, eller

2. har ställning som varaktigt bosatt i en annan EU-stat men
har uppehållstillstånd i Sverige. Lag (2006:657).

7 c § Utöver vad som följer av 7-7 b §§ får rekryteringsbidrag
lämnas till studerande som är utländsk medborgare, om den
studerande

1. är bosatt i Sverige och har permanent uppehållstillstånd
här, samt

2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att
genomgå utbildning här.

Kravet på permanent uppehållstillstånd i första stycket 1
gäller inte för medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap.
3 § utlänningslagen (2005:716) som fått en varaktig anknytning
till Sverige.

Rekryteringsbidrag får lämnas även om kravet på permanent
uppehållstillstånd i första stycket 1 inte är uppfyllt, om det
finns särskilda skäl för det. Lag (2006:657).

Övriga förutsättningar för bidrag

Studiernas omfattning m.m.

8 § Rekryteringsbidrag får lämnas för varje vecka då den
studerande bedriver studier på minst 20 procent av heltid.
Studierna måste dock pågå under en sammanhängande tid av minst
tre veckor.

Rekryteringsbidrag får lämnas bara för sådan del av studietid
som omfattas av den kursplan eller motsvarande som gäller för
utbildningen.

9 § Storleken av rekryteringsbidraget bestäms i förhållande
till studiernas omfattning. För studerande som inte bedriver
heltidsstudier lämnas rekryteringsbidrag med 20, 50 eller 75
procent av helt bidrag.

Tid som rekryteringsbidrag får lämnas för

10 § Rekryteringsbidrag får lämnas under sammanlagt högst 50
veckor.

Rekryteringsbidragets storlek

11 § Rekryteringsbidrag får lämnas med ett belopp som för varje
vecka utgör

1. 4,39 eller 5,38 procent av prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring vid studier på heltid,

2. 3,29 eller 4,03 procent av prisbasbeloppet vid studier på
minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid,

3. 2,19 eller 2,69 procent av prisbasbeloppet vid studier på
minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid, och

4. 0,88 eller 1,08 procent av prisbasbeloppet vid studier på
minst 20 procent men mindre än 50 procent av heltid.

Tilläggsbidrag

11 a § Utöver det bidragsbelopp som följer av 11 § får
rekryteringsbidrag lämnas i form av tilläggsbidrag till
studerande som har vårdnad om barn. Sådant bidrag får lämnas
till och med det kalenderhalvår barnet fyller 18 år. För varje
barn kan högst ett tilläggsbidrag motsvarande bidragsbeloppet
vid heltidsstudier lämnas.

Regeringen får meddela föreskrifter om tilläggsbidragets belopp
i förhållande till antal barn och studieomfattning.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om fördelningen av tilläggsbidraget om båda
vårdnadshavarna studerar. Lag (2005:614).

Inkomstprövning

12 § Rekryteringsbidrag enligt 11 § 1-3 får lämnas med fullt
belopp bara om den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår
inte är högre än ett visst belopp (fribeloppet).

Rekryteringsbidrag under sjukdom m.m.

13 § Regeringen får föreskriva att rekryteringsbidrag får
lämnas för tid då den studerande är sjuk.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
också meddela föreskrifter om rekryteringsbidrag vid tillfällig
vård av barn och vid närståendevård.

Samordning med andra förmåner

14 § /Upphör att gälla U:2007-01-01/
Rekryteringsbidrag får inte lämnas eller tas emot för den
tid för vilken det lämnas

1. studiemedel enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395),

2. aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt
program,

3. rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, eller

4. bidrag till studerande vid korttidsstudier som får fördelas
av

a) Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens
Centralorganisation med stöd av lagen (1976:1046) om
överlämnande av förvaltningsuppgifter inom
Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,

b) Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd,
eller

c) Sametinget.

Rekryteringsbidrag får inte lämnas för den tid då den
studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller
yrkesofficer.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från
bestämmelserna i första stycket. Lag (2006:657).

14 § /Träder i kraft I:2007-01-01/
Rekryteringsbidrag får inte lämnas eller tas emot för den
tid för vilken det lämnas

1. studiemedel enligt 3 kap. studiestödslagen (1999:1395),

2. aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt
program,

3. sjukersättning, aktivitetsersättning eller
rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, eller

4. bidrag till studerande vid korttidsstudier som får fördelas
av

a) Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens
Centralorganisation med stöd av lagen (1976:1046) om
överlämnande av förvaltningsuppgifter inom
Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,

b) Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd,
eller

c) Sametinget.

Rekryteringsbidrag får inte lämnas för den tid då den
studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om
totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller
yrkesofficer.

Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från
bestämmelserna i första stycket. Lag (2006:658).

Kommunens prövning m.m.

15 § En ansökan om rekryteringsbidrag skall ges in till den
sökandes hemkommun inom den tid som kommunen bestämmer.

Kommunen skall pröva om sökanden uppfyller de förutsättningar
som anges i 3 §. Kommunen skall därefter överlämna ansökningen
tillsammans med sitt ställningstagande till Centrala
studiestödsnämnden. Lag (2005:1187).

16 § En kommun som handlägger ärenden om rekryteringsbidrag får
ha direktåtkomst till personuppgifter som lagras elektroniskt i
Centrala studiestödsnämndens verksamhet. Sådan direktåtkomst
får endast omfatta personuppgifter som är nödvändiga för
handläggningen av ärenden om rekryteringsbidrag enligt denna
lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen. Känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) får inte omfattas av direktåtkomst. Direktåtkomst
skall vara förbehållen de personer som på grund av sina
arbetsuppgifter behöver tillgång till uppgifterna.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka personuppgifter
direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.

Beslut om rekryteringsbidrag

17 § Centrala studiestödsnämnden beslutar om rekryteringsbidrag
enligt denna lag.

Rekryteringsbidrag får lämnas endast om

1. kommunen vid sin prövning enligt 15 § har funnit att
sökanden uppfyller förutsättningarna för rekryteringsbidrag i
3 §, och

2. förutsättningarna för rekryteringsbidrag i övrigt är
uppfyllda.

Om kommunen vid sin prövning har funnit att förutsättningarna
enligt 3 § inte är uppfyllda, får bidrag inte lämnas.
Lag (2005:1187).

Utbetalning av rekryteringsbidrag

18 § Centrala studiestödsnämnden får betala ut
rekryteringsbidrag endast om det är styrkt att den studerande
bedriver de studier för vilka bidraget har lämnats.

Rätten till rekryteringsbidrag är förverkad, om den studerande
inte inom en månad från utbildningens början har styrkt att han
eller hon bedriver studier. Styrks detta senare får
rekryteringsbidraget ändå betalas ut, om det finns särskilda
skäl.

Rätten till rekryteringsbidrag är förverkad om den studerande
avlider innan rekryteringsbidraget har betalats ut.

Uppgiftsskyldighet

19 § En studerande som har beviljats rekryteringsbidrag skall
till Centrala studiestödsnämnden anmäla sådan ändring av sina
förhållanden som har betydelse för rätten till
rekryteringsbidrag eller för rekryteringsbidragets storlek.

19 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om en läroanstalts skyldighet att till
Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter som är av
betydelse för tillämpningen av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om en läroanstalts
skyldighet att till Överklagandenämnden för studiestöd lämna de
uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag
eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.
Lag (2002:1105).

19 b § Försäkringskassan skall enligt de bestämmelser som
regeringen meddelar lämna Centrala studiestödsnämnden eller
Överklagandenämnden för studiestöd de uppgifter som har
betydelse för tillämpningen av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2004:857).

Återkrav

20 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller på något annat
sätt har orsakat att rekryteringsbidrag har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp, skall Centrala studiestödsnämnden
kräva tillbaka det som har betalats ut för mycket. Detsamma
gäller om någon på annat sätt fått bidrag felaktigt eller med
för högt belopp och insett eller bort inse detta. Om det finns
synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning helt eller
delvis efterges.

Närmare föreskrifter

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter i anslutning till denna lag.

21 a § Har upphävts genom lag (2005:1187).

Överklagande

22 § Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om
rekryteringsbidrag får överklagas hos Överklagandenämnden för
studiestöd. Har kommunen vid sin prövning enligt 15 § funnit
att förutsättningarna för rekryteringsbidrag inte är uppfyllda,
får Centrala studiestödsnämndens beslut att avslå en ansökan
inte överklagas. Överklagandenämndens beslut med anledning av
ett överklagande dit får inte överklagas.

I fråga om överklagande av kommunens ställningstagande enligt
15 § gäller bestämmelserna i 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Lag (2005:1187).

Övergångsbestämmelser

2005:614

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 i fråga om
11 a § och i övrigt den 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag
som avser tid före ikraftträdandet.

2005:1187

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag
som avser tid före ikraftträdandet.

2006:657

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag
till vuxenstuderande som avser tid före ikraftträdandet.

2006:1448

Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om
rekryteringsbidrag som före den 1 januari 2007 har lämnats av
Centrala studiestödsnämnden till en studerande för en viss
studietid. Rekryteringsbidrag får dock inte lämnas för studier
efter den 31 december 2007.