Förordning (2002:637) om vissa kurser i läkares vidareutbildning

SFS nr
2002:637
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:34
Upphävd
2014-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1374

1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om
tillhandahållande och fördelning av platser till de
specialistkompetenskurser som ingår i läkares vidareutbildning
för att uppnå specialistkompetens enligt 4 kap. 1 §
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och som anordnas med
statliga medel (SK-kurser). Förordning (2010:1374).

2 § Läkare under vidareutbildning i Sverige med svensk
legitimation är behöriga att efter ansökan antas till en
SK-kurs, oavsett deras tjänstgöringsställe eller anställningsform
vid tidpunkten för ansökan.

3 § Inom läkares vidareutbildning tillhandahålls platser till
SK-kurser av Institutet för professionell utveckling av läkare
i Sverige (IPULS) till behöriga sökande.

4 § Ansökan prövas av Institutet för professionell utveckling
av läkare i Sverige (IPULS) som fördelar platserna till
SK-kurserna.

5 § Om antalet sökande till en kurs överstiger antalet platser
skall företräde i första hand ges till läkare utan
specialistkompetens och i andra hand till läkare med
specialistkompetens som avser att specialisera sig ytterligare.
Om det inte finns anledning till någon annan fördelning inom
båda dessa grupper, skall sökande rangordnas efter längst
tjänstgöringstid efter legitimationen.