Förordning (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet

SFS nr
2002:664
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-06-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:547

Stödets syfte

1 § Statligt stöd enligt denna förordning kan ges för att
underlätta en ekonomiskt nödvändig omstrukturering av ett
kommunalt bostadsföretag eller på annat sätt minska en kommuns
bördor av dess åtaganden för boendet.

Med åtaganden för boendet avses en kommuns åtaganden, direkt
eller indirekt, för ett bostadsföretag över vilket kommunen har
bestämmande inflytande (kommunalt bostadsföretag), samt en
kommuns borgensåtaganden för sådana enskilda
bostadsrättsföreningar inom kommunen som har fått ett statligt
reglerat bostadslån eller bidrag enligt förordningen
(1991:1933) om statligt räntebidrag för ny- och ombyggnad av
bostäder. Förordning (2005:868).

Stödets omfattning och inriktning

2 § Stöd ges i mån av tillgång på medel. Förordning (2005:868).

3 § Stöd får ges som

1. statliga kreditgarantier för lån som en kommun tar upp för
att kunna fullgöra sina åtaganden enligt ett sådant avtal som
har träffats enligt 6 §,

2. statliga kreditgarantier som ersätter kommunal borgen för
lån till bostadsrättsföreningar, samt

3. bidrag till en kommun för sådana ändamål som avses i denna
förordning. Förordning (2007:230).

4 § Stödet ska utformas på ett sådant sätt att statens
långsiktiga kostnader hålls så låga som möjligt.
Förordning (2011:238).

Förfarandet i stödärenden

5 § Ansökan om stöd görs hos Boverket.
Förordning (2012:547).

6 § Stöd får endast ges om statens och kommunens åtaganden i
samband med den omstrukturering eller de andra åtgärder som
stödet avser har reglerats i ett avtal mellan parterna.

Avtalet sluts för statens del av Boverket. Avtalet ska, om
ärendet är av principiell betydelse eller i övrigt av större
vikt, underställas regeringen för godkännande.
Förordning (2012:547).

7 § Boverket beslutar om stöd och utfärdar kreditgarantier
enligt 3 §. Beslut om stöd ska förenas med villkor.
Förordning (2012:547).

Bidrag

8 § Ett bidrag enligt 3 § 3 får ges endast om Boverket

1. vid en samlad bedömning av kommunens ekonomi finner att
kommunen inte kan bära kostnaden själv, och

2. finner att andra åtgärder inte är tillräckliga.
Förordning (2012:547).

Kreditgarantier

9 § Har upphävts genom förordning (2011:239).

10 § En kreditgaranti för lån till en bostadsrättsförening
enligt 3 § 2 får ges endast om

1. det garanterade beloppet inte överstiger 99 procent av det
pantvärde som har fastställts i bostadslåne- eller
bidragsärendet, och

2. säkerhet för de garanterade lånen kan erbjudas inom 99
procent av det pantvärde som anges i 1.

För sådan kreditgaranti gäller förordningen (2004:105) om
statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m. med
undantag för 4 §.

För sådan kreditgaranti gäller även 13 § förordningen
(1991:1924) om statlig kreditgaranti för bostäder i dess
lydelse före utgången av år 1992, om fastställande av
pantvärde. Förordning (2011:238).

11 § Boverket får meddela närmare föreskrifter om
kreditgarantier som avses i denna förordning.

De närmare villkoren för kreditgarantier bestäms i avtal
mellan Boverket och berört kreditinstitut.
Förordning (2012:547).

Uppföljning av beviljat stöd

12 § Boverket ska bevaka att villkor för stöd följs och ta
till vara statens intressen när dessa inte följs.
Förordning (2012:547).

Överklagande

13 § Beslut med stöd av denna förordning får inte överklagas.

14 § För kreditgarantier enligt denna förordning gäller i
övrigt vad som föreskrivs om kreditgarantier i förordningen
(2011:211) om utlåning och garantier. Förordning (2011:238).

Uppföljning och utvärdering

15 § Boverket ska följa den ekonomiska utvecklingen i de
kommuner och bostadsföretag som berörs eller kan komma att
beröras av omstrukturerings- eller rekonstruktionsåtgärder som
genomförs med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av
de åtgärder som har genomförts. Förordning (2012:547).

Övergångsbestämmelser

2002:664

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2002, då
förordningen (1998:666) om statligt stöd för vissa kommunala
åtaganden för boendet skall upphöra att gälla.

2. Ärenden som har kommit in till Bostadsdelegationen eller som
regeringen har överlämnat till Bostadsdelegationen handläggs
enligt äldre föreskrifter, om sökanden begär det. Vad som i den
upphävda förordningen sägs om Bostadsdelegationen skall då i
stället gälla Statens bostadsnämnd.