Förordning (2002:669) med instruktion för Statens bostadsnämnd

SFS nr
2002:669
Departement/myndighet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
2002-06-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:867
Upphävd
2006-01-01

Uppgifter

1 § Statens bostadsnämnd har till uppgift att

1. handlägga ärenden om stöd enligt förordningen (2002:664) om
statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet,

2. överlägga med enskilda kommuner om lämpliga åtgärder och
villkor för sådant stöd samt om förutsättningarna för statligt
medägande i kommunens bostadsföretag under viss tid,

3. i enskilda stödärenden för statens räkning träffa avtal med
kommuner om statens medverkan vid omstrukturering eller
rekonstruktion av kommunala bostadsföretag,

4. medverka vid kommuners eller kommunala bostadsföretags
upplåning, i de fall sådan medverkan har förutsatts i ett
sådant avtal som avses i 3,

5. medverka vid statens förvärv, förvaltning och avyttring av
bostadsfastigheter och bostadsbyggnader som inte längre behövs
för bostadsförsörjningen, i de fall övertagandet har förutsatts
i ett sådant avtal som avses i 3,

6. bevaka att villkor för stöd och andra statliga insatser
följs och ta till vara statens intresse när dessa villkor inte
följs, samt

7. följa den ekonomiska utvecklingen i de kommuner och
bostadsföretag som berörs eller kan komma att beröras av
omstrukturerings- eller rekonstruktionsåtgärder som genomförs
med statlig medverkan samt utvärdera effekterna av de åtgärder
som har genomförts.

Verksförordningens tillämpning

2 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27-28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande.

3 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 6-9, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).

Sammansättning

4 § Nämnden består av högst fem personer. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

5 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.
Kanslichefen ansvarar för och leder den löpande verksamheten
enligt nämndens direktiv och riktlinjer.

Nämnden prövar frågor enligt 19 § andra stycket
verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när minst tre ledamöter är närvarande,
bland dem ordföranden eller vice ordföranden.

7 § Nämnden får överlämna till ordföranden, vice ordföranden
eller kanslichefen att avgöra ärenden som är av det slaget att
de inte behöver prövas av nämnden.

8 § Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får dock i
arbetsordningen eller i särskilda beslut medge att ärenden som
avgörs enligt 7 § inte behöver föredras.

Anställning m.m.

9 § Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Nämnden utser inom sig vice
ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid.

10 § Kanslichefen anställs genom beslut av regeringen. Andra
anställningar beslutas av nämnden.

11 § Nämnden får uppdra åt annan myndighet att utföra
administrativa göromål åt nämnden.