Tillkännagivande (2002:682) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
2002:682
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2002-06-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:839
Upphävd
2002-12-03

Regeringen tillkännager enligt 15 § lagen (1996:95) om vissa
internationella sanktioner att Europeiska gemenskapen har
beslutat följande förordningar om ekonomiska sanktioner för
vilka straffansvar gäller här i landet direkt enligt 8 § andra
stycket samma lag.

1. Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 av den 7 december 1992 om
förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt
och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution
661 (1990) och därmed förknippade resolutioner (EGT L 361,
10.12.1992, s. 1, Celex 31992R3541).

2. Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 av den 29 november 1993
om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och
transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds
resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner (EGT
L 295, 30.11.1993, s. 4, Celex 31993R3275).

3. Rådets förordning (EG) nr 1264/94 av den 30 maj 1994 om
förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad
avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt
Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 917 (1994), 841
(1993), 873 (1993) och 875 (1993) (EGT L 139, 2.6. 1994, s. 4,
Celex 31994R1264).

4. Rådets förordning (EG) nr 1733/94 av den 11 juli 1994 om
förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner
som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution
757 (1992) och därtill knutna resolutioner (EGT L 182,
16.7.1994, s. 1, Celex 31994R1733).

5. Rådets förordning (EG) nr 2465/96 av den 17 december 1996 om
avbrytande av de ekonomiska och finansiella förbindelserna
mellan Europeiska gemenskapen och Irak (EGT L 337, 27.12.1996,
s. 1, Celex 31996R2465).

6. Rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om
avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att
få “União Nacional para a Independência Total de Angola”
(Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97 (EGT L 215,
1.8.1998, s. 1, Celex 31998R1705).

7. Kommissionens förordning (EG) nr 753/1999 av den 12 april
1999 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1705/98 i fråga om
den förteckning över Unitapersoner som upprättats enligt punkt
11 i säkerhetsrådets resolution 1127 (1997) och i fråga om namn
på och adresser till behöriga nationella myndigheter (EGT L 98,
13.4.1999, s. 3, Celex 31999R0753).

8. Rådets förordning (EG) nr 1081/2000 av den 22 maj 2000 om
förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar
av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för
terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av
vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster
i Burma/Myanmar (EGT L 122, 24.5.2000, s. 29, Celex
32000R1081).

9. Rådets förordning (EG) nr 2488/2000 av den 10 november 2000
om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning till Slobodan
Milosevic och med honom associerade personer och om upphävande
av förordningarna (EG) nr 1294/1999 och (EG) nr 607/2000 samt
artikel 2 i förordning (EG) nr 926/98 (EGT L 287, 14.11.2000,
s. 19, Celex 32000R2488).

10. Kommissionens förordning (EG) nr 1205/2001 av den 19 juni
2001 om ändring, för första gången, av rådets förordning (EG)
nr 2488/2000 om fortsatt frysande av tillgångar med anknytning
till Slobodan Milosevic och med honom associerade personer (EGT
L 163, 20.6.2001, s. 14, Celex 32001R1205).

11. Kommissionens förordning (EG) nr 2231/2001 av den 16
november 2001 om ändring för andra gången av rådets förordning
(EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser
med Angola för att få “União Nacional para a Independência
Total de Angola” (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i
fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97
(EGT L 301, 17.11.2001, s. 17, Celex 32001R2231).

12. Kommissionens förordning (EG) nr 2536/2001 av den 21
december 2001 om ändring för tredje gången av rådets förordning
(EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser
med Angola för att få “União Nacional para a Independência
Total de Angola” (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i
fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97
(EGT L 341, 22.12.2001, s. 70, Celex 32001R2536).

13. Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001
om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och
enheter i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, 28.12.2001,
s. 70, Celex 32001R2580).

14. Kommissionens förordning (EG) nr 271/2002 av den 14
februari 2002 om ändring för fjärde gången av rådets förordning
(EG) nr 1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser
med Angola för att få “União Nacional para a Independência
Total de Angola” (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i
fredsprocessen samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97
(EGT L 45, 15.2.2002, s. 16, Celex 32002R0271).

15. Rådets förordning (EG) nr 310/2002 av den 18 februari 2002
om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe (EGT L 50,
21.2.2002, s. 4, Celex 32002R0310).

16. Kommissionens förordning (EG) nr 689/2002 av den 22 april
2002 om ändring för femte gången av rådets förordning (EG) nr
1705/98 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med
Angola för att få “União Nacional para a Independência Total de
Angola” (UNITA) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen
samt om upphävande av förordning (EG) nr 2229/97 (EGT L 106,
23.4.2002, s. 8, Celex 32002R0689).

17. Rådets förordning (EG) nr 881/2002 av den 27 maj 2002 om
införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med
Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade
personer och enheter och om upphävande av förordning (EG) nr
467/2001 om förbud mot export av vissa varor och tjänster till
Afghanistan, skärpning av flygförbudet och förlängning av
spärrandet av tillgångar och andra finansiella medel
beträffande talibanerna i Afghanistan (EGT L 139, 29.5.2002, s.
9, Celex 32002R0881).

18. Kommissionens förordning (EG) nr 951/2002 av den 3 juni
2002 om ändring av rådets förordning (EG) nr 881/2002 rörande
införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder riktade mot
vissa med Usama bin Ladin, Al-Qaidanätet och talibanerna
associerade personer och enheter och om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 467/2001(EGT L 145, 4.6.2002, s.14, Celex
32002R0951).