Förordning (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

SFS nr
2002:687
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-07-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:466

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. De termer och
begrepp som används i lagen har samma betydelse i denna
förordning.

Vad som sägs om landsting i denna förordning gäller även
kommuner som inte ingår i ett landsting.
Förordning (2009:633).

Inskränkningar i läkemedelsförmånerna

2 § Läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. och kostnadsfrihet enligt 19 § samma
lag får inte avse större mängd läkemedel eller andra varor än
som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar eller, om
lämplig förpackningsstorlek för 90 dagar saknas, närmast större
förpackning. Detta gäller dock inte varor som avses i 18 § 1
nämnda lag.

Ett läkemedel eller en annan vara som har förskrivits får inte
förskrivas på nytt så länge förskrivningen fortfarande är
giltig, om syftet enbart är att få läkemedlet eller varan
utlämnat på förmånligare villkor.

Om det finns särskilda skäl får dock läkemedelsförmånen avse en
större mängd läkemedel och andra varor än vad som sägs i första
stycket. Förordning (2006:1118).

3 § En ny ettårsperiod enligt 5 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. kan inte påbörjas förrän föregående
ettårsperiod har gått till ända, om inget annat följer av 3 a §
denna förordning. Förordning (2006:1118).

3 a § Om den mängd läkemedel eller andra varor som expedieras
avser en större mängd än vad som sägs i 2 § första stycket,
skall de läkemedel och andra varor som är avsedda att
tillgodose tid efter det att den ettårsperiod som avses i 5 §
andra stycket lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
beräknas ha löpt ut, omfattas av en kostnadsreducering.
Kostnadsreduceringen skall beräknas på en ny sådan
ettårsperiod, räknad från den första dagen efter att föregående
ettårsperiod beräknas ha löpt ut. Förordning (2006:1118).

Arbetsplatskod

4 § Alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva
läkemedel eller sådana varor som avses i 18 § 2 och 3 lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har rätt att få en
arbetsplatskod.

Landstinget får i övrigt besluta om utformning och fördelning
av arbetsplatskod för den som har sin arbetsplats inom
landstingets område.

Om landstinget finner att den sökande inte har rätt till
arbetsplatskod skall ärendet överlämnas till Socialstyrelsen
för prövning.

En arbetsplatskod gäller endast så länge förutsättningarna i
första stycket är uppfyllda. Förordning (2006:1118).

Fastställande av inköps- och försäljningspris

4 a § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela
föreskrifter om hur inköpspris och försäljningspris enligt
7 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska
fastställas. Förordning (2009:633).

4 b §Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela
föreskrifter om förutsättningar för ändring av inköpspris och
försäljningspris för ett läkemedel som ingår i
läkemedelsförmånerna om det

1. har gått 15 år efter det att läkemedlet godkänts för
försäljning, eller

2. finns läkemedel som är utbytbara mot läkemedlet och som
marknadsförs till öppenvårdsapotek i Sverige.
Förordning (2014:466).

Receptfria läkemedel

5 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela
föreskrifter om förutsättningarna för att ett visst receptfritt
läkemedel eller en viss grupp av sådana läkemedel ska ingå i
läkemedelsförmånerna. Förordning (2008:656).

Andra varor än läkemedel

6 § Den nedsättning av priset på vissa livsmedel som föreskrivs
i 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. gäller när
ett barn lider av någon av de sjukdomar som anges i bilagan
till denna förordning.

Läkemedelsverket skall upprätta en förteckning över de
livsmedel som omfattas av prisnedsättningen. Verket skall också
ange vilken specialistkompetens som skall krävas för att läkare
skall vara behöriga att förskriva sådana livsmedel.

7 § En sådan förskrivning av livsmedel som avses i 20 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., skall göras på
livsmedelsanvisning.

På livsmedelsanvisningen skall det anges hur många gånger
förskrivningen får expedieras. Förskrivningen får för varje
expedition avse högst den mängd livsmedel som motsvarar det
beräknade behovet för 90 dagar.

8 § En förskrivning av förbrukningsartiklar som avses i 18 § 2
och 3 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. samt i 3 d
och 18 c §§ hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall göras på
ett hjälpmedelskort.

På hjälpmedelskortet skall det anges en sådan arbetsplatskod
som avses i 4 §. Det skall också anges hur många gånger
förskrivningen får expedieras. Förordning (2006:1118).

Handläggning m.m.

9 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska meddela beslut
inom 180 dagar från det att en fullständig ansökan om att ett
läkemedel eller en vara ska ingå i läkemedelsförmånerna kom in
till myndigheten.

Ett beslut om höjning av ett tidigare fastställt
försäljningspris ska meddelas inom 90 dagar från det att
ansökan kom in till myndigheten. Om de uppgifter som lämnats
till stöd för ansökan är otillräckliga, ska myndigheten snarast
underrätta sökanden om vilka ytterligare uppgifter som krävs
och fatta sitt beslut inom 90 dagar efter att dessa
kompletterande uppgifter tagits emot. Om antalet ansökningar är
mycket stort, kan tidsfristen förlängas endast en gång med
ytterligare 60 dagar. Sökanden ska informeras om en sådan
förlängning innan fristen löpt ut.

Om inget beslut meddelas inom den tid eller de tider som anges
i andra stycket har sökanden rätt att verkställa den begärda
prishöjningen fullt ut.

Ett beslut om sänkning av ett tidigare fastställt
försäljningspris ska meddelas så snart det är möjligt.
Förordning (2008:656).

10 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska offentliggöra
en förteckning över de läkemedel som ingår i
läkemedelsförmånerna samt uppgifter om vilka priser som får tas
ut för dessa produkter. Denna förteckning och dessa uppgifter
ska minst en gång per år överlämnas till Europeiska
kommissionen. Förordning (2010:1381).

Giltighet av recept m.m.

11 § En förskrivning på recept är giltig ett år från
utfärdandet om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid.
Det ska framgå av förskrivningen hur många gånger den får
expedieras.

Förskrivningar som avses i 7 och 8 §§ är giltiga ett år från
utfärdandet.

Vid varje expedition ska öppenvårdsapotekets namn och dagen
för expeditionen anges på förskrivningen. För att varorna ska
omfattas av läkemedelsförmåner enligt 5 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. eller kostnadsfrihet enligt 19 §
samma lag får förskrivningen expedieras på nytt först då
minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare
expedierade mängden läkemedel eller andra varor är avsedd att
tillgodose. Förskrivningen får dock expedieras dessförinnan
om det finns särskilda skäl till detta.

Vid expedition av en förskrivning ska en verifikation
upprättas över utlämnandet. Verifikationen ska innehålla
uppgifter om vad som förskrivits och vad som lämnats ut.
Öppenvårdsapoteket får behålla förskrivningen såvida inte
kunden begär att den ska lämnas till denne. Förskrivningen
eller en kopia av denna utgör öppenvårdsapotekets
verifikation. Förordning (2009:633).

Utbyte av läkemedel

2 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela
föreskrifter om utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

I fråga om när en farmaceut kan motsätta sig utbyte enligt
21 § tredje stycket 2 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. får dock i stället Läkemedelsverket meddela föreskrifter
efter att ha gett Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
tillfälle att yttra sig. Förordning (2014:466).

Sanktionsavgifter

12 a § Den sanktionsavgift som får tas ut enligt 25 a § lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ska bestämmas till
lägst femtusen kronor och högst tio miljoner kronor.
Förordning (2014:466).

Utlämnande från öppenvårdsapotek

13 § Läkemedel eller andra varor som avses i 5, 19 eller
20 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. får i
brådskande fall lämnas ut trots att förskrivningen inte har
gjorts på föreskriven blankett. I sådant fall ska den som
förskriver intyga att det är ett brådskande fall samt lämna
de uppgifter som skulle ha lämnats, om den föreskrivna
blanketten hade använts.

En förskrivning som avses i denna paragraf får expedieras
endast en gång. Öppenvårdsapoteket ska behålla handlingen som
sin verifikation eller dokumentera uppgifterna och behålla
dessa som sin verifikation. Förordning (2009:633).

14 § Vid expedition av en förskrivning som behålls av
öppenvårdsapoteket ska, om kunden begär det,
öppenvårdsapoteket lämna denne en kopia av handlingen. På
denna handling ska anges att den inte gäller för expedition.
Förordning (2009:633).

15 § Vid varje expeditionstillfälle ska öppenvårdsapoteket
tillhandahålla ett särskilt kvitto på det belopp som kunden
betalat för varor som omfattas av läkemedelsförmånerna.
Öppenvårdsapoteket ska vidta även de övriga åtgärder som
behövs för att kunden ska få läkemedelsförmåner.
Förordning (2009:633).

Öppenvårdsapotekets rätt till ersättning

16 § Har läkemedel eller annan vara som avses i lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. lämnats ut
kostnadsfritt eller med kostnadsreducering från
öppenvårdsapoteket mot förskrivning, har öppenvårdsapoteket
rätt att få ersättning av det landsting som avses i 22 §
samma lag med ett belopp som motsvarar försäljningspriset
respektive den föreskrivna kostnadsreduceringen.

Ersättning ska betalas i efterhand, varvid ersättning som hör
till en viss månad ska betalas den första vardag som inte är
lördag i den andra månaden därefter. Ersättningen ska betalas
till E-hälsomyndigheten som förmedlar den till
öppenvårdsapoteken. I övrigt ska ersättning betalas på det
sätt landstingen, E-hälsomyndigheten och öppenvårdsapoteket
kommer överens om. Förordning (2013:1036).

Verifikationer

17 § De handlingar som enligt denna förordning utgör
öppenvårdsapotekets verifikationer ska förvaras i tre år från
den dag öppenvårdsapoteket begärde ersättning för dem.

Verifikationerna ska på begäran av ett landsting överlämnas
till landstinget för granskning. Förordning (2009:633).

18 § Landstinget får granska ersättningsanspråk enligt 16 §
samt kontrollera att läkemedel och andra varor som lämnats ut
kostnadsfritt eller till nedsatt pris omfattas av lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Fastställande av blanketter

19 § Läkemedelsverket ska, efter samråd med Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket och landstingen, fastställa blanketter
som avses i 7 och 8 §§. Förordning (2008:656).

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Ytterligare föreskrifter

21 § Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket får meddela
ytterligare föreskrifter om verkställighet av lagen (2002:160)
om läkemedelsförmåner m.m. Socialstyrelsen får dock meddela
föreskrifter om arbetsplatskoder samt om verkställighet av 18 §
2 och 19 § samma lag. Förordning (2008:656).

Övergångsbestämmelser

2002:765

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2002 men
tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2002. Beslut om
försäljningspris för receptfria läkemedel som
Riksförsäkringsverket har fattat enligt lagen (1996:1150) om
högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. gäller fortfarande.

2014:466

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om
12 § och i övrigt den 1 juli 2014.

Bilaga

Förteckning över sådana sjukdomar som berättigar till
prisnedsättning av livsmedel enligt 20 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m.

Chron’s sjukdom

Fenylketonuri

Galaktosemi

Glutenintolerans

Komjölksproteinintolerans

Kort tunntarm

Laktosintolerans (medfödd och sekundär)

Kronisk njurinsufficiens

Sojaproteinintolerans

Ulcerös colit