Förordning (2002:7) om märkning och registrering av hundar

SFS nr
2002:7
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2002-01-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1240
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:485

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om sådan märkning
och registrering som avses i lagen (2000:537) om märkning och
registrering av hundar.

Märkning och registrering

2 § En hundägare skall låta märka och registrera sin hund

1. innan hunden uppnått en ålder av fyra månader,

2. inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter
tre månaders ålder och föregående ägare inte har låtit märka
och registrera den, eller

3. inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet
efter tre månaders ålder och inte är märkt och registrerad.

Tidsfristerna i första stycket gäller inte om en hund har
omhändertagits med stöd av lagen (2000:537) om märkning och
registrering av hundar.

3 § Märkning skall ske med mikrochips eller tatuering.

4 § En anmälan om registrering skall innehålla uppgifter om

1. hundägarens namn, person-, samordnings- eller
organisationsnummer och kontaktuppgifter,

2. hundens identitet och märkning, och

3. namn och kontaktuppgifter på den som utfört märkningen.
Förordning (2003:1129).

5 § Vid ägarbyte skall anmälan ske till registret inom fyra
veckor från förvärvet. Anmälan skall innehålla de uppgifter som
anges i 4 § 1 och 2.

När hunden har dött skall hundägaren snarast anmäla detta till
registret. Förordning (2003:1129).

Personuppgiftsansvarig

6 § Statens jordbruksverk, som är personuppgiftsansvarig för
det centrala registret, får överlåta driften av registret till
en annan myndighet eller en organisation.

Registret får föras med hjälp av automatiserad behandling.
Förordning (2007:485).

Registerinnehåll

7 § Registret får innehålla de uppgifter som anges i 4 § 1 och
2 samt övriga uppgifter som har omedelbar betydelse för
handläggningen av registreringsärendet.
Förordning (2003:1129).

Sambearbetning

8 § Registret får, med de begränsningar som följer av
bestämmelsen om registerinnehåll, tillföras uppgifter från
folkbokföringsdatabasen.

Avgifter

9 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som
hundägaren skall betala för registreringen och för utrustning
för att läsa av märkningen. Förordning (2007:485).

Verkställighetsföreskrifter

10 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning. Förordning (2007:485).