Förordning (2002:713) om försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet

SFS nr
2002:713
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2002-09-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1056

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
försöksverksamhet med varierande högsta tillåtna hastighet.

2 § Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas på
den väg eller vägsträcka som Trafikverket bestämmer.
Förordning (2010:148).

3 § Trafikverket får meddela föreskrifter om högsta tillåtna
hastighet. Den högsta tillåtna hastigheten skall, beroende av
förhållandena på eller vid vägen eller vägsträckan, variera
över tiden och får bestämmas till mellan 30 och 120 kilometer i
timmen med intervaller om 10 kilometer i timmen.

Trafikverket får vidare meddela föreskrifter om högsta tillåtna
hastighet som inte varierar över tiden på en vägsträcka som
ansluter till en väg eller vägsträcka där en föreskrift enligt
första stycket gäller.

Bestämmelserna i första och andra styckena utgör undantag från
vad som gäller enligt 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena
samt 10 kap. 1 och 3 §§ trafikförordningen (1998:1276), i fråga
om lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet.
Förordning (2010:148).

4 § Föreskrifter enligt 3 § gäller i stället för

1. bestämmelserna om högsta tillåtna hastighet i 3 kap. 17 §
första och tredje styckena trafikförordningen (1998:1276) och i
9 kap. 1 § första stycket 6 samma förordning,

2. föreskrifter om högsta tillåtna hastighet som har meddelats
med stöd av 3 kap. 17 § andra och fjärde styckena
trafikförordningen, samt

3. lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet som
avses i 10 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen.
Förordning (2004:6).

5 § Innan Trafikverket meddelar föreskrifter enligt 3 § ska
Transportstyrelsen samt den polismyndighet, länsstyrelse och
väghållare som berörs få tillfälle att yttra sig.
Förordning (2010:148).

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en
föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § döms till
penningböter.

7 § Följande bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276) som
gäller föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 3 kap.
17 § i den förordningen ska tillämpas i fråga om sådana
föreskrifter som meddelats med stöd av 3 §:

1. 10 kap. 12 § om underrättelser,

2. 10 kap. 13 § om utmärkning av föreskrifter,

3. 13 kap. 3 § om undantag,

4. 14 kap. 14 och 15 §§ om ansvar och hindrande av fortsatt
färd, samt

5. 15 kap. 1 § om överklagande. Förordning (2011:1056).