Förordning (2002:719) med instruktion för Läkemedelsförmånsnämnden

SFS nr
2002:719
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-09-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1206
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Läkemedelsförmånsnämnden ansvarar för beslut om
subventionering och prisreglering för varor som ingår i
läkemedelsförmånerna. Myndigheten skall genom sin verksamhet
medverka till en rationell och kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning i samhället.

2 § Myndigheten skall också

– följa utvecklingen på läkemedelsområdet,

– följa upp och utvärdera sina beslut,

– följa utvecklingen i andra länder och ta till vara
erfarenheter därifrån, samt

– informera berörda om sin verksamhet och om effekterna av sina
beslut om subventionering och prisreglering.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 4, 5, 10-14, 17, 21, 22, 33 och
34 §§.

Myndighetens ledning

4 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Organisation

5 § Inom myndigheten finns en nämnd som beslutar i frågor om
läkemedelsförmåner. Nämndens uppgifter och organisation framgår
av 6 och 8-11 §§. I övrigt bestämmer myndigheten själv sin
organisation.

Vem som beslutar

6 § Nämnden beslutar

– om allmänna riktlinjer för prissättning,

– om subventionering och prisreglering av nya läkemedel och av
nya varor som avses i 18 § lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. med undantag för nya styrkor,

– på eget initiativ att ett visst läkemedel eller en viss vara
inte längre skall ingå i läkemedelsförmånerna,

– på eget initiativ eller efter ansökan om ändrade villkor för
att ett visst läkemedel eller viss vara skall ingå i
läkemedelsförmånerna,

– om föreskrifter enligt bemyndigande i lagen (2002:160) om
läkemedelsförmåner m.m. och andra författningar,

– om allmänna råd för den som marknadsför produkter som kan
omfattas av förmånssystemet, samt

– i andra frågor som generaldirektören förelägger nämnden.

7 § Generaldirektören avgör ärenden som inte skall avgöras av
nämnden eller av personalansvarsnämnden. Om sådana ärenden inte
behöver avgöras av generaldirektören, får de avgöras av någon
annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen
eller i särskilt beslut.

Nämndens sammansättning

8 § Nämnden består av en ordförande och tio ledamöter. För
ordföranden skall en vice ordförande utses. Ordföranden, vice
ordföranden samt ledamöterna och personliga ersättare för dessa
utses av regeringen för en bestämd tid. Av ledamöterna skall
fyra hämtas från landstingen, fyra från myndigheter och andra
aktörer som har kunskaper inom läkemedelsområdet och två från
brukargrupperna.

Handläggningen i nämnden

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. Generaldirektören eller
den generaldirektören utser är föredragande i nämnden.

10 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

Generaldirektören deltar alltid i nämndens sammanträden. Vid
behov kan nämnden tillfälligt adjungera en eller flera experter
med särskild sakkunskap. Generaldirektören och adjungerade
experter har rätt att yttra sig men deltar inte i besluten.

11 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte kan
tillämpas, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant
beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.