Förordning (2002:739) om tillfälligt utvecklingsstöd

SFS nr
2002:739
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-09-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1399
Upphävd
2009-03-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillfälligt
utvecklingsstöd som under åren 2002-2004 kan beviljas företag
som ger ut dagstidningar. Stöd lämnas i den utsträckning som
det finns tillgängliga medel.

Om inte annat sägs i denna förordning skall bestämmelserna i
presstödsförordningen (1990:524) tillämpas.

2 § Stöd kan beviljas ett tidningsföretag som ger ut en
dagstidning som har kommit ut under minst tre år före
ansökningstillfället och som får driftsstöd enligt
presstödsförordningen (1990:524).

Stöd kan dock inte beviljas för en tidning som får
avvecklingsstöd enligt 2 kap. 15 § presstödsförordningen.

3 § Stöd kan lämnas för investeringar i teknisk utrustning och
programvaror samt för investeringar i utbildning som har ett
direkt samband med detta. Investeringarna skall vara ett led i
en långsiktig strategi som bidrar till tidningens fortlevnad.

4 § Stödet kan uppgå till högst 75 procent av kostnaderna för
investeringarna.

Presstödsnämnden bestämmer storleken på stödet efter vad som i
det enskilda fallet är skäligt. För en hög- eller medelfrekvent
tidning får dock stödet sammanlagt inte överstiga en miljon
kronor under åren 2002-2004. För en lågfrekvent tidning och en
tidning som uppbär begränsat eller särskilt driftsstöd får
stödet inte överstiga 500 000 kronor under samma period.

5 § Ansökan om stöd skall vara skriftlig och lämnas in till
Presstödsnämnden. Ansökan skall innehålla en beskrivning av de
investeringar som stödet söks för, skälen för investeringarna
samt uppgifter om kostnaderna och om företagets egen ekonomiska
insats.

Sökanden skall lämna Presstödsnämnden de ytterligare uppgifter
som nämnden begär.

6 § Stödet skall betalas ut efter det att investeringarna
genomförts. Till begäran om utbetalning av stödet skall bifogas
ett intyg av en revisor som visar att investeringarna är
genomförda.

7 § Presstödsnämnden får besluta att beviljat stöd inte skall
betalas ut om det har beviljats på grund av oriktiga uppgifter
eller om förutsättningarna för stöd inte längre finns.

Presstödsnämnden får besluta att beviljat stöd skall betalas
tillbaka helt eller delvis om det har beviljats på grund av
oriktiga uppgifter.

Övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2002. Den skall
dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.