Förordning (2002:744) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande

SFS nr
2002:744
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2002-09-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1475
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:863

Inledande bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser om rekryteringsbidrag finns i
lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

I denna förordning finns det närmare bestämmelser om
rekryteringsbidrag.

2 § Rekryteringsbidrag lämnas inom ramen för tillgängliga medel
i den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala
studiestödsnämnden.

3 § Med hemkommun i 15 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag
till vuxenstuderande och 16 § denna förordning avses för den
som är bosatt i landet den kommun i vilken han eller hon är
folkbokförd. För den som inte är folkbokförd i landet eller är
kvarskriven i en kommun enligt 16 § folkbokföringslagen
(1991:481) avses med hemkommun den kommun i vilken personen
vistas stadigvarande eller, om han eller hon saknar
stadigvarande vistelseort, den kommun i vilken han eller hon
för tillfället uppehåller sig.

4 § Med prisbasbelopp avses i denna förordning det
prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring.

5 § Utöver vad som följer av 14 § lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får rekryteringsbidrag
inte lämnas till den som inom de fem senaste åren före
studiestarten med rekryteringsbidrag under minst fyra veckor
studerat med

1. studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395),

2. särskilt utbildningsbidrag enligt förordningen (1996:1654)
om särskilt utbildningsbidrag,

3. särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395),

4. studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349), eller

5. särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349)
eller ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395).

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
tillämpningen av första stycket. Förordning (2005:1184).

Grundläggande förutsättningar för bidrag

5 a § Har upphävts genom förordning (2005:1184).

6 § Rekryteringsbidrag får lämnas till studerande för studier
på grundskole- eller gymnasienivå vid de läroanstalter och
utbildningar som kan ge rätt till studiemedel enligt avdelning
A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655).
Förordning (2005:1184).

7 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare
föreskrifter om tilllämpningen av bestämmelserna i 7-7 c §§
lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.
Förordning (2006:863).

Övriga förutsättningar för bidrag

Studiernas omfattning

8 § Vid studier med rekryteringsbidrag avses med vecka en hel
kalendervecka. Om studietiden i kursplanen eller motsvarande
inte är uttryckt i ett antal veckor och utbildningen inte pågår
hela den första och den sista kalenderveckan, skall studietiden
anses omfatta ytterligare en hel kalendervecka om studietiden
under den första och den sista veckan uppgår till sammanlagt
minst sju dagar. Centrala studiestödsnämnden får meddela
närmare föreskrifter för tillämpningen av detta stycke.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
vad som skall anses vara studier på heltid respektive deltid,
om detta inte framgår av någon författning eller den kursplan
eller motsvarande som gäller för utbildningen.

Rekryteringsbidrag får inte lämnas för studier som bedrivs
utöver heltid. Förordning (2005:1184).

9 § Om det finns särskilda skäl, får rekryteringsbidrag lämnas
för hel- respektive deltidsstudier även om den studerande inte
når upp till de poängtal eller motsvarande som krävs för
respektive studietakt. Detta gäller bara för studerande som
uppfyller förutsättningarna för rekryteringsbidrag i 3 § 2
lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
tillämpningen av denna paragraf. Förordning (2005:1184).

Beräkning av rekryteringsbidrag

10 § De högre belopp som för varje vecka kan lämnas enligt 11 §
lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får
lämnas till en studerande som under de tolv månaderna närmast
före studiernas början har haft en inkomst som uppgått till
minst 415 procent av det prisbasbelopp som gäller det år då
studierna påbörjas. Som inkomst räknas det belopp som utgör
summan av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst och
näringsverksamhet.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
inkomstberäkning för de högre bidragsbeloppen.
Förordning (2005:1184).

Tilläggsbidrag

10 a § Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid heltidsstudier
lämnas med ett belopp som för varje vecka utgör

1. 0,30 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,

2. 0,19 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och

3. 0,10 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det
tredje barnet. Förordning (2005:620).

10 b § Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid studier på
minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid lämnas med
ett belopp som för varje vecka utgör

1. 0,22 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,

2. 0,14 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och

3. 0,07 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det
tredje barnet. Förordning (2005:620).

10 c § Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid studier på
minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid lämnas med
ett belopp som för varje vecka utgör

1. 0,15 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,

2. 0,09 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och

3. 0,05 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det
tredje barnet. Förordning (2005:620).

10 d § Tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får vid studier på
minst 20 procent men mindre än 50 procent av heltid lämnas med
ett belopp som för varje vecka utgör

1. 0,06 procent av prisbasbeloppet för det första barnet,

2. 0,04 procent av prisbasbeloppet för det andra barnet, och

3. 0,02 procent av prisbasbeloppet per barn från och med det
tredje barnet. Förordning (2005:620).

10 e § När båda vårdnadshavarna studerar och är folkbokförda på
olika adresser skall tilläggsbidrag enligt 11 a § lagen
(2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande lämnas
till den som barnet är folkbokfört hos, om inte vårdnadshavarna
kommer överens om att bidraget skall lämnas till den
vårdnadshavare som barnet inte är folkbokfört hos.

Beslut enligt första stycket som innebär att tilläggsbidraget
skall lämnas till den andre vårdnadshavaren skall endast avse
kalenderveckor för vilka bidraget inte har betalats ut.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
tillläggsbidrag i de fall båda vårdnadshavarna studerar.
Förordning (2005:620).

Inkomstprövning

11 § Vid studier på minst femtio procent av heltid skall 3 kap.
17 § och 19 § första och tredje styckena studiestödslagen
(1999:1395) tillämpas på motsvarande sätt när det gäller
beräkning av inkomsten och fribeloppet enligt 12 § lagen
(2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
tillämpningen av bestämmelserna om inkomstberäkning och
beräkning av fribeloppet samt om hur inkomsten skall beräknas
för studerande som inte taxeras för sin huvudsakliga inkomst i
Sverige.

12 § Om den studerandes inkomst är högre än fribeloppet
beräknat enligt 11 § första stycket, skall det belopp som får
lämnas enligt 11 § 1-3 lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag
till vuxenstuderande minskas med 50 procent av den
överskjutande inkomsten.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
reducering enligt första stycket och om beräkning av de belopp
som varje vecka kan lämnas enligt 11 § lagen om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Förordning (2005:1184).

12 a § Har upphävts genom förordning (2005:1184).

12 b § Om en studerande har en inkomst av den storleken att
rekryteringsbidrag inte alls får lämnas på grund av
bestämmelserna om inkomstprövning i 11-12 a §§, får inte heller
tilläggsbidrag lämnas. Förordning (2005:620).

Rekryteringsbidrag under sjukdom m.m.

13 § Bestämmelserna i 3 kap. 26 § första och andra stycket och
27-32 §§ studiestödsförordningen (2000:655) skall tillämpas på
motsvarande sätt när det gäller rekryteringsbidrag.

14 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare
föreskrifter om en studerandes möjligheter att behålla
rekryteringsbidrag vid tillfällig vård av barn och vid
närståendevård.

Ansökan om rekryteringsbidrag

15 § En ansökan enligt 15 § lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande skall vara undertecknad
av sökanden. Uppgifterna i ansökan skall lämnas på heder och
samvete.

Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare
föreskrifter om vad en ansökan skall innehålla.
Förordning (2005:1184).

15 a § Har upphävts genom förordning (2005:1184).

Uppgiftsskyldighet och direktåtkomst

16 § Centrala studiestödsnämnden skall på begäran lämna
sökandens hemkommun uppgifter om den sökande.
Uppgiftsskyldigheten avser

1. namn,

2. personnummer eller samordningsnummer,

3. adress,

4. studier med rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande,

5. studier med studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395),

6. studier med särskilt utbildningsbidrag enligt förordningen
(1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag,

7. studier med särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt
lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
eller ikraftträdande-och övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395),

8. studier med studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349),

9. studier med särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen
(1973:349) eller ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till studiestödslagen (1999:1395),

10. uppgift om den studerande är svensk medborgare eller inte,
och

11. resultatet av tidigare gjord prövning av icke svensk
medborgares rätt till studiefinansiering enligt de
författningar som anges i 4, 5 och 7-9.

En kommuns direktåtkomst till personuppgifter enligt 16 § lagen
om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande får endast avse
uppgifter som anges i första stycket. Förordning (2005:1184).

Utbetalning av rekryteringsbidrag m.m.

17 § Utbetalning av rekryteringsbidrag sker förskottsvis varje
månad. Om det finns särskilda skäl, får utbetalning göras på
något annat sätt.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
utbetalning av rekryteringsbidrag.

18 § Om en studerande som har fått rekryteringsbidrag meddelar
att han eller hon inte önskar utnyttja bidraget, får det genast
betalas tillbaka utan tillämpning av bestämmelserna om återkrav
i 20 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till
vuxenstuderande och 21-25 §§ denna förordning. Centrala
studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om sådan
återbetalning.

Uppgiftsskyldighet

19 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare
föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt 19 § lagen (2002:624)
om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

19 a § En läroanstalt skall på begäran lämna Centrala
studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd
uppgift om tid och omfattning för utbildningar vid
läroanstalten som ger rätt till rekryteringsbidrag.

Om Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för
studiestöd begär det, skall läroanstalten för en studerande som
har ansökt om eller beviljats rekryteringsbidrag lämna uppgift
om

1. utbildning,

2. studietid,

3. studiernas omfattning,

4. studieaktivitet, och

5. studieresultat.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
läroanstalters uppgiftsskyldighet enligt första och andra
styckena. Förordning (2002:1106).

19 b § /Upphör att gälla U:2007-01-01/
Försäkringskassan skall till Centrala
studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd
lämna uppgift om

1. sådan sjukperiod som enligt 13 § denna förordning jämförd
med 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) har godkänts
av Försäkringskassan, och

2. aktivitetsstöd under ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Förordning (2004:965).

19 b § /Träder i kraft I:2007-01-01/
Försäkringskassan skall till Centrala studiestödsnämnden
eller Överklagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om

1. sådan sjukperiod som enligt 13 § denna förordning jämförd
med 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) har godkänts
av Försäkringskassan,

2. aktivitetsstöd under ett arbetsmarknadspolitiskt program,
och

3. sjukersättning, aktivitetsersättning och
rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

Första stycket gäller dock bara om uppgifterna har betydelse
för tillämpningen av lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag
till vuxenstuderande eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen. Förordning (2006:863).

19 c § Migrationsverket skall på begäran lämna Centrala
studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd
uppgift om en utlänning vistas i Sverige enligt utlänningslagen
(2005:716). Uppgiftsskyldigheten avser

1. namn,

2. personnummer eller samordningsnummer,

3. medborgarskap,

4. tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige med
angivande av vilken typ av tillstånd eller annat bevis som har
beviljats eller utfärdats,

5. dag för beslut om tillstånd eller utfärdande av annat bevis
om rätt att vistas i Sverige samt uppgift om hur länge
tillståndet eller beviset gäller,

6. klassning av tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas
i Sverige enligt Migrationsverkets klassificeringssystem, och

7. upplysning om en person saknas.

Detta gäller dock bara om uppgifterna har betydelse för
tillämpningen av lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till
vuxenstuderande eller föreskrifter som har meddelats i
anslutning till lagen. Förordning (2006:863).

Omprövning

20 § Ett beslut som ger den studerande rätt till
rekryteringsbidrag skall omprövas, när ändrade förhållanden
föranleder det.

I 20 § lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till
vuxenstuderande och 21-25 §§ denna förordning finns
bestämmelser om återkrav av utbetalt rekryteringsbidrag. Sådana
återkrav kan verkställas genom avdrag på kommande utbetalningar
av rekryteringsbidrag endast om beslutet om återkrav meddelas
före utgången av den tidsperiod för vilken rekryteringsbidrag
har beviljats och om bidraget skall betalas ut senare under
samma tidsperiod.

Återkrav

21 § Om någon avbryter sina studier, skall 20 § lagen
(2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande tillämpas
beträffande rekryteringsbidrag som har betalats ut för tiden
efter avbrottet. Beror avbrottet på sjukdom, vård av barn eller
närståendevård skall rekryteringsbidraget inte krävas tillbaka,
om den studerande har fått bidraget enligt 13 § denna
förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd
av 14 §.

22 § På rekryteringsbidrag som krävs tillbaka tas ränta ut från
den dag bidraget utbetalats till den studerande enligt en
räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens
utlåningsränta med två procentenheter. Ränta tas inte ut på
återkravsbelopp som verkställs enligt 20 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige
befrias helt eller delvis från skyldigheten att betala ränta.

23 § I samband med återkrav skall den återbetalningsskyldige
betala motsvarande avgifter som gäller vid återkrav av
studiestöd enligt 6 kap. 6 § studiestödsförordningen
(2000:655). Avgift tas inte ut på återkravsbelopp som
verkställs enligt 20 § andra stycket denna förordning.

24 § En fordran som har uppkommit på grund av att
rekryteringsbidrag har krävts tillbaka, skall bevakas fram till
utgången av det år då den återbetalningsskyldige fyller 67 år.
Därefter skall fordringen skrivas av. Avskrivning skall också
ske, om den återbetalningsskyldige avlider.

Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket
skulle leda till mer arbete eller kostnad än som är skäligt och
indrivning inte är nödvändig från allmän synpunkt, får
indrivning av fordran underlåtas.

25 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare
föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna om återkrav.

Beräkning av kommunal resursram

26 § För varje kommun skall Centrala studiestödsnämnden
fastställa en årlig andel av anvisade medel för
rekryteringsbidraget. Denna andel beräknas med utgångspunkt i
kommunens andel av landets befolkning i åldern 25-54 år som har
en utbildningsnivå som är lägre än treårig gymnasieutbildning.
Underlag för beräkningen av den årliga andelen skall inhämtas
från Statistiska centralbyråns senaste statistik om
befolkningens utbildning.

Centrala studiestödsnämnden skall underrätta varje kommun om
vilken andel som har fastställts för kommunen och upplysa
kommunen om den tid under vilken medlen är disponibla.

Om en kommun bedömer att personer inte kan rekryteras i den
utsträckning som fastställd andel av medlen medger, får
Centrala studiestödsnämnden efter förfrågan till kommunen
omfördela medel till andra kommuner. Nämnden får dock bara
omfördela högst 20 procent av kommunens fastställda andel.

Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
tillämpningen av denna paragraf. Förordning (2005:1184).

26 a § Har upphävts genom förordning (2005:1184).

27 § Statistiska centralbyrån skall tillhandahålla Centrala
studiestödsnämnden den senaste statistiken om befolkningens
utbildning som nämnden behöver för att fullgöra uppgifterna
enligt 26 § första stycket.

Uppföljning och utvärdering

28 § Statens skolverk skall följa upp och utvärdera kommunernas
rekryteringsarbete när det gäller användningen av tilldelad
andel enligt 26 §.

29 § En kommun som har prövat ärenden om rekryteringsbidrag
enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till
vuxenstuderande skall till Statens skolverk lämna sådana
uppgifter om rekryteringsarbetet som behövs för uppföljning och
utvärdering.

Övriga bestämmelser

30 § Om ett belopp enligt lagen (2002:624) om
rekryteringsbidrag till vuxenstuderande eller enligt denna
förordning slutar på ett öretal, rundas det av till närmaste
lägre krontal.

31 § Vad som föreskrivs i denna förordning om
rekryteringsbidrag för tid då den studerande på grund av
sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier skall gälla
även för tid då den studerande är att anse som smittbärare
enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare och är
helt oförmögen att bedriva sina studier på grund av beslut
enligt smittskyddslagen (2004:168) i andra fall än som avses i
3 kap. 8 eller 10 § smittskyddslagen eller livsmedelslagen
(2006:804) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
sistnämnda lag. Förordning (2006:863).

32 § Föreskrifterna i 20 kap. 10-13 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring tillämpas i fråga om ärenden enligt denna
förordning som i första instans handläggs av Försäkringskassan.

Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning, om det gäller
bestämmelser om åtgärder av Försäkringskassan.
Förordning (2004:965).

33 § Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt skall tillämpas på rekryteringsbidrag, om detta
har sökts efter varsel om eller utbrott av arbetskonflikt.
Lagen skall dock inte tillämpas på rekryteringsbidrag till
sådana personer med funktionshinder som av medicinska eller
sociala skäl behöver utbildning på grund av
funktionsnedsättningen.

Övergångsbestämmelser

2002:744

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Bestämmelsen i 5 § första stycket 2 skall inte tillämpas på
den som har påbörjat studier med särskilt utbildningsbidrag
under år 2002. Detta gäller dock bara till och med utgången av
december 2003.

2004:269

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har fattats
enligt smittskyddslagen (1988:1472) före ikraftträdandet.

2004:965

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande omprövning och överklagande av beslut som har
meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas
föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas
föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en
allmän försäkringskassa.

2005:620

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag
som avser tid före ikraftträdandet.

2005:1184

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006 ifråga om
26 § och i övrigt den 1 januari 2006.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för rekryteringsbidrag
som avser tid före ikraftträdandet.

2006:863

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 i fråga
om 19 b § och i övrigt den 1 juli 2006.

2. Äldre bestämmelser i 7, 19 b och 19 c §§ gäller fortfarande
för rekryteringsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

2006:1475

Den upphävda förordningen, med undantag för 26 och 27 §§,
gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag som före den 1
januari 2007 har lämnats av Centrala studiestödsnämnden till en
studerande för en viss studietid. Rekryteringsbidrag får dock
inte lämnas för studier efter den 31 december 2007.