Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

SFS nr
2002:746
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:185

1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till
lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

PKU-biobanken

2 § Med vårdgivare enligt 5 kap. 1 § lagen (2002:297) om
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. avses Stockholms läns
landsting.

Anmälan

3 § Anmälan enligt 2 kap. 5 § lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. ska utöver vad som anges i lagen
innehålla uppgifter om

1. namn och personnummer eller firma och organisationsnummer
för huvudmannen för biobanken, och

2. adress och telefonnummer till den som ansvarar för
biobanken.

Inspektionen för vård och omsorgs register över biobanker
enligt 2 kap. 6 § nämnda lag ska därutöver innehålla
uppgifter om inspektionens beslut om att en biobank får
läggas ned eller överlåtas. Registret får även innehålla
uppgifter om när material ur en biobank lämnades ut.
Förordning (2013:185).

Direktåtkomst

3 a § Socialstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifterna i
det register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:297) om
biobanker i hälso- och sjukvården m.m. om uppgifterna behövs
hos Socialstyrelsen för kunskapsutveckling,
statistikframställning, uppföljning, utvärdering eller
epidemiologiska studier. Förordning (2013:185).

Uppgiftsskyldighet

3 b § Inspektionen för vård och omsorg ska på begäran av
Socialstyrelsen lämna ut uppgifter ur det register som förs
enligt 2 kap. 6 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och
sjukvården m.m. om uppgifterna behövs hos Socialstyrelsen för
kunskapsutveckling, statistikframställning, uppföljning,
utvärdering eller epidemiologiska studier.

Socialstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i det
register som förs enligt 2 kap. 6 § lagen om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m. vid direktåtkomst enligt 3 a §.
Förordning (2013:185).

Övriga föreskrifter

4 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. hur länge vävnadsprover ska bevaras i biobanker,

2. förutsättningar för överlåtelse av en biobank, och

3. förutsättningar för nedläggning av en biobank.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (2002:297) om biobanker i hälso-
och sjukvården m.m. och föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning. Förordning (2013:185).

5 § Inspektionen för vård och omsorg får meddela ytterligare
föreskrifter om förfarandet vid anmälningar enligt 2 kap. 5 §
lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Inspektionen för vård och omsorg får även meddela
föreskrifter om förfarandet vid ansökningar enligt 4 kap. 7
och 9 §§ lagen om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Förordning (2013:185).