Förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning

SFS nr
2002:763
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-10-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:436

1 § I denna förordning finns det bestämmelser om
högskoleintroducerande utbildning som skall förbereda
studenterna för fortsatt högskoleutbildning.
Förordning (2007:436).

2 § Utbildningen får i rekryteringsfrämjande syfte anordnas av
statliga universitet och högskolor som omfattas av
högskolelagen (1992:1434). Utbildningen skall ges på grundnivå
och vända sig till nybörjare. Utbildningen skall omfatta högst
30 högskolepoäng. Förordning (2007:436).

3 § Utbildningen skall samordnas med sådan utbildning på
gymnasial nivå som ges av kommunal vuxenutbildning, som
omfattar högst 20 veckor och som syftar till att ge de
studerande kunskaper motsvarande grundläggande behörighet till
utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till
nybörjare. Förordning (2007:436).

4 § Högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen
(1993:100) skall tillämpas på utbildningen, om inte något annat
följer av denna förordning.

5 § Bestämmelserna om särskild behörighet i 7 kap. 8-11 §§
högskoleförordningen (1993:100) gäller inte för
högskoleintroducerande utbildning. Förordning (2007:436).

6 § Sökande skall trots vad som anges i 7 kap. 12-19, 22 och
23 §§ högskoleförordningen (1993:100) antas till
högskoleintroducerande utbildning, om han eller hon med godkänt
resultat har gått igenom sådan behörighetsgivande utbildning på
gymnasial nivå som avses i 3 §. Förordning (2007:436).

Övergångsbestämmelser

2007:436

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

2. Vid tillämpning av den nya bestämmelsen i 2 § skall en poäng
motsvaras av en och en halv högskolepoäng.