Förordning (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner

SFS nr
2002:782
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-10-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:265

1 § I denna förordning finns bestämmelser om ansökan och
utbetalning av följande pensioner och förmåner enligt
socialförsäkringsbalken:

1. allmän ålderspension, särskilt pensionstillägg och
äldreförsörjningsstöd,

2. efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandeskydd
i form av premiepension,

3. bostadstillägg. Förordning (2010:1719).

Ansökan

2 § Har upphävts genom förordning (2012:265).

3 § Har upphävts genom förordning (2012:265).

4 § Har upphävts genom förordning (2012:265).

5 § De bestämmelser om ansökan som finns i 110 kap. 4, 9 och
12 §§ socialförsäkringsbalken tillämpas också i fråga om
anmälan om återkallelse eller minskning av uttag av
ålderspension. Förordning (2012:265).

6 § Pensionsmyndigheten får föreskriva att personbevis
enligt fastställt formulär eller, om sådant personbevis inte
finns, annat motsvarande bevis, ska bifogas ansökan.
Förordning (2009:1195).

Utbetalning

7 § Pension och annan förmån betalas ut genom Försäkringskassan.
Förordning (2009:1195).

8 § Har upphävts genom förordning (2008:876).

9 § Pension och andra förmåner ska kunna lyftas av mottagaren
följande datum i utbetalningsmånaden. För den som är född någon
av dagarna den 1-15 i månaden ska pensionen eller förmånen
kunna lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. För
den som är född någon av dagarna den 16-31 i månaden ska
pensionen eller förmånen kunna lyftas av mottagaren den 19 i
utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en
omedelbart därpå följande helgdag, ska pensionen eller förmånen
kunna lyftas närmast följande vardag. Om utbetalningsdagen
infaller på en annan helgdag, på en lördag eller på
midsommarafton, ska pensionen eller förmånen kunna lyftas
närmast föregående vardag. Förordning (2008:876).

10 § Pensionsmyndigheten ska besluta om tiden för
utbetalning av

1. pension eller annan förmån till den som vistas utomlands,
och

2. det belopp som först förfaller till betalning efter
beslut om pension eller annan förmån. Förordning (2009:1195).

Övergångsbestämmelser

2002:782

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Genom
förordningen upphävs

1. kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande
ansökan om pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.,

2. förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning
av pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ansökan
och utbetalning av pension enligt lagen om allmän försäkring,
m.m. som avser tid före den 1 januari 2003.

2010:1719

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
Bestämmelserna i förordningen tillämpas, om inte annat anges,
också i fråga om hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om
upphävande av lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall
då make uppbär folkpension om samma förmåner samt i fråga om
särskild efterlevandepension enligt lagen (2010:111) om
införande av socialförsäkringsbalken. Bestämmelsen i 3 §
tillämpas också i fråga om hustrutillägg.