Förordning (2002:787) om Centrum för idrottsforskning

SFS nr
2002:787
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-10-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1789

1 § Vid Gymnastik- och idrottshögskolan finns Centrum för
idrottsforskning. Detta centrum har till uppgift att initiera,
samordna, stödja och informera om forskning inom idrottens
område samt att ansvara för uppföljning av statens stöd till
idrotten. Centrumet ska också skapa förutsättningar för
samarbete mellan forskare vid olika universitet och högskolor
samt andra engagerade inom området. Förordning (2010:1789).

Organisation

2 § Centrumet leds av en styrelse som ska bestå av en
ordförande och 13 andra ledamöter. Ordföranden ska utses av
regeringen. Av de övriga ledamöterna ska Gymnastik- och
idrottshögskolan utse en ledamot, Riksidrottsförbundet två
ledamöter och följande lärosäten två ledamöter var:

– Lunds universitet efter samråd med Malmö högskola och
Linnéuniversitetet,

– Göteborgs universitet efter samråd med Karlstads
universitet och Högskolan i Halmstad,

– Karolinska institutet efter samråd med Stockholms
universitet,

– Örebro universitet efter samråd med Uppsala universitet
och Linköpings universitet,

– Umeå universitet efter samråd med Mittuniversitetet, Luleå
tekniska universitet och Högskolan Dalarna.

Samtliga ledamöter ska utses för en tid av högst tre år. För
varje ledamot utom ordföranden får det finnas en ersättare.
Ersättaren ska utses på samma sätt och för samma tid som
ledamoten.

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande.
Förordning (2009:1226).

3 § Styrelsen skall utse en föreståndare för centrumet för en
tid av högst tre år.

4 § Till styrelsen finns det knutet ett vetenskapligt råd som
skall bestå av nio ledamöter. Ledamöterna i det vetenskapliga
rådet skall utses av styrelsen efter samråd med
Vetenskapsrådet.

5 § Det vetenskapliga rådet har till uppgift att inför
styrelsen svara för den vetenskapliga bedömningen av
ansökningar om forskningsstöd.

Styrelsens uppgifter

6 § Styrelsen ska

1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet och
dess arbetsformer,

2. besluta om fördelningen av de resurser som ställs till
förfogande för centrumets verksamhet i ärenden som förutsätter
vetenskapliga bedömningar efter hörande av det vetenskapliga
rådet, och

3. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning till
styrelsen för Gymnastik- och idrottshögskolan.
Förordning (2007:1473).

Ärendenas handläggning

7 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de övriga ledamöterna är närvarande.