Förordning (2002:794) med instruktion för Statens institut för särskilt utbildningsstöd

SFS nr
2002:794
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-11-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:1073
Upphävd
2006-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:920

Uppgifter

1 § Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) skall
administrera det statliga bidraget till särskilt
utbildningsstöd. Myndigheten skall följa och utvärdera
verksamheten.

Särskilt utbildningsstöd skall bestämmas med hänsyn till
behovet av sådant stöd. Särskilt utbildningsstöd erbjuds svårt
rörelsehindrade personer som studerar vid universitet, högskola
eller folkhögskola. Sådant stöd kan även erbjudas personer med
andra funktionshinder, som studerar vid folkhögskola.

Särskilt utbildningsstöd omfattar alla de funktioner, som hör
till den dagliga livsföringen, som den studerande inte klarar
av själv och som inte bör tillgodoses genom kommunen,
Försäkringskassan eller genom stödåtgärder av universitet,
högskola eller folkhögskola. Förordning (2004:920).

2 § Myndigheten skall administrera det statliga bidraget till
verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser (boende i
elevhem, omvårdnad i boendet och habilitering) i anslutning
till gymnasieskola med speciellt anpassad utbildning för svårt
rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning). Myndigheten
skall följa och utvärdera verksamheten.

Myndigheten skall svara för administrativt stöd åt Nämnden för
Rh-anpassad utbildning.

Myndigheten skall meddela föreskrifter om avgifter för kost och
logi för elever som bor i elevhem i anslutning till en
gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning.

3 § Myndigheten bistår de huvudmän som svarar för verksamheten
med särskilda omvårdnadsinsatser för elever med Rh-anpassad
utbildning med administrativa tjänster i samband med att
hemkommuner och hemlandsting betalar ersättning för vissa
kostnader för eleverna till huvudmännen enligt 5 kap. 31 a §
skollagen (1985:1100).

4 § Ytterligare bestämmelser för myndigheten finns i
gymnasieförordningen (1992:394).

5 § Myndigheten skall administrera det statliga bidraget till
vissa handikappåtgärder inom folkbildningen samt följa och
utvärdera verksamheten med dessa åtgärder.

6 § Myndigheten har även att administrera bidrag enligt
förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier samt att
följa och utvärdera verksamheten.

7 § Myndigheten skall verka för kompetensutveckling inom all
offentlig verksamhet när det gäller bemötande av personer med
funktionshinder. Myndigheten skall fortlöpande följa den
verksamhet som pågår inom detta område.

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 4 § andra stycket, 5, 17, 19, 20
och 33-35 §§.

Ledning

9 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelse och kompetensutvecklingsråd

10 § Styrelsen består av generaldirektören och högst tio andra
ledamöter. Styrelsen utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande.

11 § För samarbete med berörda intressenter skall det vid
myndigheten finnas ett råd för kompetensutveckling i frågor om
bemötande av personer med funktionshinder. Myndighetens
styrelse utser ledamöter i rådet.

I övrigt bestämmer myndigheten sin organisation.

Styrelsens ansvar och uppgifter

12 § Utöver vad som anges i 11-13 §§ verksförordningen
(1995:1322) skall styrelsen besluta i sådana frågor om bidrag
inom myndighetens verksamhetsområde som är av större
principiell eller ekonomisk vikt.

Överklagande

13 § Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag får
inte överklagas. I övrigt gäller om överklagande 35 §
verksförordningen (1995:1322).

Övergångsbestämmelser

2002:794

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2002, då
förordningen (2000:755) med instruktion för Statens institut
för särskilt utbildningsstöd skall upphöra att gälla. En
ledamot som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter skall i
stället anses förordnad med stöd av bestämmelserna i den nya
förordningen.