Förordning (2002:795) med instruktion för Forum för levande historia

SFS nr
2002:795
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2002-10-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1197
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1025

Uppgifter

1 § Forum för levande historia skall vara ett nationellt forum
med uppdrag att främja arbete med demokrati, tolerans och
mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Forumet
skall ha som övergripande mål att stärka människors vilja att
aktivt verka för alla människors lika värde.

Myndigheten skall bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning
på kunskap, kultur och utbildning. Verksamheten skall bedrivas
i nära kontakt med pågående forskning, andra kultur- och
utbildningsinstitutioner samt myndigheter, organisationer och
föreningar vars verksamhet rör liknande frågor.

Myndigheten skall sträva efter att verksamheten når största
möjliga geografiska spridning och förankring.

Myndigheten skall aktivt främja högtidlighållandet av
Förintelsens minnesdag och företräda Sverige i Task Force for
International Cooperation on Holocaust Education, Research and
Remembrance.

Myndigheten skall dela ut ett pris för humanitära och
demokratifrämjande insatser enligt förordningen (2004:1024) om
pris till Per Angers minne. Förordning (2004:1025).

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
myndigheten med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 14, 19-20
och 30 §§.

Myndighetens ledning

3 § Överintendenten är chef för myndigheten.

Styrelsen

4 § Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter,
överintendenten inräknad. En av ledamöterna är ordförande och
en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna, bland dem överintendenten, är närvarande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

5 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen utse ledamöter i den jury som beslutar om
pristagare enligt förordningen (2004:1024) om pris till Per
Angers minne. Juryn består av högst fem ledamöter. I juryn
ingår överintendenten vid Forum för levande historia och en
representant för Per Angers familj.

För juryn gäller, i tillämpliga delar, endast följande
bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 18 § om omröstning.
Förordning (2004:1025).