Förordning (2002:8) om statligt stöd för regional tillväxt och rekrytering till högre utbildning

SFS nr
2002:8
Departement/myndighet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utfärdad
2002-01-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:799
Upphävd
2006-01-01

Statligt stöd

1 § För att stimulera en hållbar regional tillväxt och
samtidigt främja rekryteringen till högre utbildning får
statligt stöd lämnas enligt denna förordning under åren 2002-
2004. Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

2 § Statligt stöd får lämnas till universitet och högskolor
samt kommuner, landsting, länsstyrelser och motsvarande organ
för samarbetsprojekt och andra gemensamma insatser som har till
syfte att stimulera en hållbar regional tillväxt och samtidigt
främja rekryteringen till högre utbildning.

Ansökan

3 § Statligt stöd lämnas efter ansökan. Sökandena skall i sin
gemensamma ansökan redogöra för hur stödet skall användas och
vilket resultat som sökandena tillsammans vill uppnå.

Ansökan lämnas in till Delegationen för regional samverkan om
högre utbildning inom den tid och på det sätt som delegationen
bestämmer.

Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

Uppgifter

4 § Delegationen för regional samverkan om högre utbildning
prövar ansökningar om statligt stöd.

5 § En sökande som har fått statligt stöd skall redovisa hur
stödet har använts. Delegationen skall följa upp projekt och
insatser som har gjorts med hjälp av stödet.

Sammansättning

6 § Delegationen skall bestå av nio personer. En av ledamöterna
är ordförande och en av dem är verkställande ledamot.

Kansli

7 § Personal i Regeringskansliet är föredragande och sköter
kansligöromål åt delegationen.

Den verkställande ledamoten leder kansliets arbete.

Verksförordningens tillämpning

8 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på delegationen:

17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

24 § om föredragning,

26 § om vem som får begära in upplysningar och yttranden,

29 § om inhämtande av uppgifter,

30 § om ärendeförteckning, och

31 § om myndighetens beslut.

9 § Den verkställande ledamoten har det ansvar för verksamheten
och de uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen
(1995:1322).

Delegationen har det ansvar för verksamheten som anges i 11 §
verksförordningen.

Samråd

10 § Delegationen skall vid behov samråda med
Rekryteringsdelegationen.

Ärendenas avgörande

11 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst fyra
andra ledamöter är närvarande.

Förordnanden

12 § Ledamöterna i delegationen skall utses av regeringen för
en bestämd tid.

Regeringen skall utse ordförande samt verkställande ledamot i
delegationen.

Återkrav

13 § Delegationen får helt eller delvis kräva tillbaka statligt
stöd, om en eller flera sökande inte har genomfört de projekt
eller insatser som stöd har lämnats för.

Överklagande

14 § Delegationens beslut i ärenden om statligt stöd får inte
överklagas.