Förordning (2002:82) om statligt stöd för utveckling av vuxenutbildning för utvecklingsstörda

SFS nr
2002:82
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-02-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:759
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1171

Statsbidrag

1 § En kommun kan enligt denna förordning under åren 2002-2005
få statsbidrag för utveckling av vuxenutbildning för
utvecklingsstörda (särvux). Bidrag lämnas i mån av tillgång på
medel.

2 § Bidrag får lämnas till insatser som syftar till förbättrade
möjligheter för den enskilde att uppnå kursmålen. Sådana
insatser kan vara ett ökat inslag av arbetslivsanknytning,
utveckling av individuella studieplaner och undervisning i
större grupper.

Ansökan

3 § Bidrag får lämnas efter ansökan. Kommunen skall i sin
ansökan redogöra för hur bidraget skall användas och vilket
resultat kommunen vill uppnå. Redogörelsen skall utformas så
att användningen av bidraget kan följas upp.

Ansökan lämnas in till Myndigheten för skolutveckling inom den
tid och på det sätt som verket bestämmer. Förordning (2002:1171).

Beslut om bidrag

4 § Myndigheten för skolutveckling beslutar om bidrag.
Förordning (2002:1171).

Uppföljning och utvärdering

5 § Myndigheten för skolutveckling skall följa upp och utvärdera
de insatser som har gjorts med stöd av bidraget.

En kommun som har fått bidrag skall, om Myndigheten för
skolutveckling begär det, redovisa hur bidraget har använts.
Förordning (2002:1171).

Återkrav

6 § Myndigheten för skolutveckling får helt eller delvis kräva
tillbaka bidrag, om en kommun inte har genomfört de insatser som
bidrag har lämnats för. Förordning (2002:1171).

Bemyndigande

7 § Myndigheten för skolutveckling får meddela de ytterligare
föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2002:1171).

Överklagande

8 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.